แม่คือโพธิ์ทองของลูก doc

คำอธิบายรายวิชา

เรื่อง   แม่คือโพธิ์ทองของลูก   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6

ภาคเรียนที่  1           จำนวน          ชั่วโมง              บูรณาการ

 

                เพื่อให้รู้และซาบซึ้งในพระคุณของ   แม่    สามารถบอก หลักธรรมสำคัญของศาสนาที่ตนนับถือเกี่ยวกับเรื่องของ แม่ ชื่นชมการทำความดีของ แม่  พร้อมบอกแนวปฏิบัติของตนต่อแม่ เพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและสามารถนำมาปฏิบัติตามหลักศีลธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ

                สามารถเรียนเรื่อง แม่ในรูปแบบจินตนาการหรือเรื่องที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง

                สามารถอ่านในใจ   อ่านออกเสียงบทร้อยกรองและบทร้อยแก้ว เรื่อง  แม่  ที่เขียนไว้ได้คล่องและรวดเร็วถูกต้องตามลักษณะคำประพันธ์และอักขรวิธี

                สามารถจับประเด็นสำคัญและรายละเอียด แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  สรุปความเกี่ยวกับเรื่องราวของ แม่  สามารถใช้คำ  กลุ่มคำตามชนิดและหน้าที่มาเรียบเรียงเป็นประโยค  ใช้ประโยคสื่อสารเกี่ยวกับพระคุณของแม่ได้ชัดเจน......................

Comments