แม่คือโพธิ์ทองของลูก

คำอธิบายรายวิชา

เรื่อง แม่คือโพธิ์ทองของลูก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ภาคเรียนที่ 1 จำนวน ชั่วโมง บูรณาการ

เพื่อให้รู้และซาบซึ้งในพระคุณของ “แม่” สามารถบอก หลักธรรมสำคัญของศาสนาที่ตนนับถือเกี่ยวกับเรื่องของ “แม่” ชื่นชมการทำความดีของ “แม่” พร้อมบอกแนวปฏิบัติของตนต่อ“แม่” เพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและสามารถนำมาปฏิบัติตามหลักศีลธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ

สามารถเรียนเรื่อง “แม่” ในรูปแบบจินตนาการหรือเรื่องที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง

สามารถอ่านในใจ อ่านออกเสียงบทร้อยกรองและบทร้อยแก้ว เรื่อง “แม่” ที่เขียนไว้ได้คล่องและรวดเร็วถูกต้องตามลักษณะคำประพันธ์และอักขรวิธี

สามารถจับประเด็นสำคัญและรายละเอียด แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น สรุปความเกี่ยวกับเรื่องราวของ “แม่” สามารถใช้คำ กลุ่มคำตามชนิดและหน้าที่มาเรียบเรียงเป็นประโยค ใช้ประโยคสื่อสารเกี่ยวกับพระคุณของแม่ได้ชัดเจน......................

https://docs.google.com/document/d/1rFcdBGN274cY7ILP8ulrxYL4ZkFez7Rtdf1rSsR8noM/edit?usp=sharing

กลับหน้าหลัก