สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ doc

สารบัญ 

แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่  3                                            1

คำอธิบายรายวิชา                                                                                             3

กำหนดการสอน                                                                                              4

วิเคราะห์หลักสูตร                                                                                         7

แผนการเรียนรู้ย่อยที่ 1  “สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ฉันควรรู้จัก”       13

แผนการเรียนรู้ย่อยที่ 2  “สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ฉันเริ่มรู้จัก”        21

แผนการเรียนรู้ย่อยที่ 3  “นักตั้งคำถามน้อย”                                           29

แผนการเรียนรู้ย่อยที่ 4  “ค้นหาคำตอบจากภูมิปัญญาท้องถิ่น”             37

แผนการเรียนรู้ย่อยที่ 5  “ฝึกคิดเพื่อแผ่นดิน”                                         43

แผนการเรียนรู้ย่อยที่ 6  “นักอนุรักษ์น้อย”                                               49

แผนการเรียนรู้ย่อยที่ 7  “บทเรียนจากความจริง”                                    55

บันทึกสรุปหลังสอน                                                                                     68

ภาคผนวก  เรื่อง  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                            71

Comments