สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

สารบัญ https://docs.google.com/document/d/1E0OLZt0YrJmQYdPUymFlVfZI66x1uKQZT_R09ZwFrmk/edit?usp=sharing

แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คำอธิบายรายวิชา

กำหนดการสอน

วิเคราะห์หลักสูตร

แผนการเรียนรู้ย่อยที่ 1 “สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ฉันควรรู้จัก”

แผนการเรียนรู้ย่อยที่ 2 “สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ฉันเริ่มรู้จัก”

แผนการเรียนรู้ย่อยที่ 3 “นักตั้งคำถามน้อย”

แผนการเรียนรู้ย่อยที่ 4 “ค้นหาคำตอบจากภูมิปัญญาท้องถิ่น”

แผนการเรียนรู้ย่อยที่ 5 “ฝึกคิดเพื่อแผ่นดิน”

แผนการเรียนรู้ย่อยที่ 6 “นักอนุรักษ์น้อย”

แผนการเรียนรู้ย่อยที่ 7 “บทเรียนจากความจริง”

บันทึกสรุปหลังสอน

ภาคผนวก เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลับหน้าหลัก