สอนให้เรียนให้รู้จริง

ในการจัดการเรียนรู้ครั้งหนึ่ง ๆ นั้น ผู้จัดจะต้องมองเห็นภาพงานให้ตลอด เมื่อเห็นภาพงานตลอดแล้ว ความเป็นหนึ่งเดียวก็จะเกิดขึ้นมาได้

ความเป็นหนึ่งเดียวที่เกิดจากการจัดการเรียนนั้น จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และการเรียนรู้ที่เกิดเป็นหนึ่งเดียวในตัวผู้เรียนนั้น เรียกว่า องค์ความรู้

แล้วการเรียนรู้คืออะไร.....

การเรียนรู้ คือ การที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติการเรียนตามกระบวนการที่กำหนดไว้จนกระทั่งเกิดการรู้จริงจนรู้แจ้งในเรื่องที่จะเรียนรู้และสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวที่เรียนรู้ได้ทั้งหมดนั้นให้เป็นหนึ่งเดียว แล้วนำมาประพฤติปฏิบัติจนสามารถพัฒนาตนเองได้

องค์ความรู้ คือความรู้ที่ผู้เรียน สามารถนำความรู้ที่ตนเรียนรู้ในสาระนั้น ๆ มาเชื่อมโยงเข้ากันเป็นหนึ่งเดียวได้ หรือเรียกว่ารู้รอบครอบระบบเรื่องนั้น ๆ เช่นในเรื่องของ แผนการเรียนรู้ พอพูดถึงกิจกรรมการเรียนรู้คุณครูจะสามารถตอบได้ว่า กิจกรรมชุดนี้เมื่อเรียนจบแล้วจะบรรลุจุดประสงค์นำทางข้อนี้และจุดประสงค์นำทางชุดนี้จะบรรลุจุดประสงค์ปลายทาง ข้อนี้ และในขณะเดียวกัน จุดประสงค์ปลายทาง 2-3 ข้อนี้จะสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ข้อนี้ และทั้งหมดนี้สามารถประเมินผลได้ว่า บรรลุมาตรฐานข้อนี้เอง นี่คือภาพขององค์ความรู้ที่มองเห็นได้ตลอดแนว..................................................

https://docs.google.com/document/d/1_EabroM5RsCVOFn9m03lq9zIS_1AASKj9GTW1blS_zA/edit?usp=sharing