สอนให้เรียนให้รู้จริง doc

                ในการจัดการเรียนรู้ครั้งหนึ่ง นั้น  ผู้จัดจะต้องมองเห็นภาพงานให้ตลอด  เมื่อเห็นภาพงานตลอดแล้ว  ความเป็นหนึ่งเดียวก็จะเกิดขึ้นมาได้

          ความเป็นหนึ่งเดียวที่เกิดจากการจัดการเรียนนั้น  จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และการเรียนรู้ที่เกิดเป็นหนึ่งเดียวในตัวผู้เรียนนั้น  เรียกว่า องค์ความรู้

          แล้วการเรียนรู้คืออะไร.....

          การเรียนรู้  คือ  การที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติการเรียนตามกระบวนการที่กำหนดไว้จนกระทั่งเกิดการรู้จริงจนรู้แจ้งในเรื่องที่จะเรียนรู้และสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวที่เรียนรู้ได้ทั้งหมดนั้นให้เป็นหนึ่งเดียว  แล้วนำมาประพฤติปฏิบัติจนสามารถพัฒนาตนเองได้

          องค์ความรู้  คือความรู้ที่ผู้เรียน สามารถนำความรู้ที่ตนเรียนรู้ในสาระนั้น    มาเชื่อมโยงเข้ากันเป็นหนึ่งเดียวได้  หรือเรียกว่ารู้รอบครอบระบบเรื่องนั้น เช่นในเรื่องของ แผนการเรียนรู้  พอพูดถึงกิจกรรมการเรียนรู้คุณครูจะสามารถตอบได้ว่า  กิจกรรมชุดนี้เมื่อเรียนจบแล้วจะบรรลุจุดประสงค์นำทางข้อนี้และจุดประสงค์นำทางชุดนี้จะบรรลุจุดประสงค์ปลายทาง ข้อนี้ และในขณะเดียวกัน  จุดประสงค์ปลายทาง  2-3   ข้อนี้จะสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ข้อนี้  และทั้งหมดนี้สามารถประเมินผลได้ว่า  บรรลุมาตรฐานข้อนี้เอง  นี่คือภาพขององค์ความรู้ที่มองเห็นได้ตลอดแนว..................................................


Comments