แผนการเรียนรู้บูรณาการ

แผนการเรียนรู้บูรณาการ

เรื่อง โอ้....เรื่องที่ฉันต้องรู้

ช่วงชั้นที่ 1 เวลา ชั่วโมง

.............................................................................................................

คำอธิบายรายวิชา

รู้และปฏิบัติตนตามคำแนะนำเกี่ยวกับหลักศีลธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเอง กลุ่มเพื่อนและสิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

สำรวจตรวจสอบ สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น วิเคราะห์ ข้อมูล อภิปรายและอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันและนำเสนอผลการศึกษา

รู้จักแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว เห็นประโยชน์ของข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้ แสดงออกถึงความรู้สึกในการรับรู้ความงาม เข้าใจวัฏจักรของชีวิตมนุษย์

บวก ลบ คูณ หาร จำนวนนับและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้มา

ใช้ภาษาง่าย ๆ สั้น ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยใช้สื่อ นวัตกรรมง่าย ๆ

มีมารยาทในการเขียน และนิสัยรักการเขียนและใช้ทักษะการเขียนจดบันทึกความรู้ ประสบการณ์และเรื่องราวในชีวิตประจำวัน

https://docs.google.com/document/d/16Zmp8hTehJr9swcVDrVwjtmsYmnsl02oP77TEJ0LfBo/edit?usp=sharing แผนการเรียนรู้บูรณาการ


กลับหน้าหลัก