แผนการเรียนรู้บูรณาการ doc

แผนการเรียนรู้บูรณาการ

เรื่อง  โอ้....เรื่องที่ฉันต้องรู้

ช่วงชั้นที่  1                                                                       เวลา         ชั่วโมง

.............................................................................................................

คำอธิบายรายวิชา

 

                รู้และปฏิบัติตนตามคำแนะนำเกี่ยวกับหลักศีลธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  กลุ่มเพื่อนและสิ่งแวดล้อม   เพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

                สำรวจตรวจสอบ   สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  วิเคราะห์ ข้อมูล อภิปรายและอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันและนำเสนอผลการศึกษา

                รู้จักแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว  เห็นประโยชน์ของข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลต่าง  ๆ ที่เชื่อถือได้  แสดงออกถึงความรู้สึกในการรับรู้ความงาม  เข้าใจวัฏจักรของชีวิตมนุษย์

                บวก  ลบ  คูณ  หาร  จำนวนนับและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้มา

                ใช้ภาษาง่าย ๆ  สั้น ๆ  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยใช้สื่อ นวัตกรรมง่าย ๆ

                มีมารยาทในการเขียน และนิสัยรักการเขียนและใช้ทักษะการเขียนจดบันทึกความรู้  ประสบการณ์และเรื่องราวในชีวิตประจำวัน

 กลับหน้าหลัก

Comments