Home

- Sursa învăţăturilor, Biblia.

- Adevăratul Creştin

- Căutaţi pe Domnul, toţi cei smeriţi din ţară, care împliniţi poruncile Lui! Căutaţi dreptatea, căutaţi smerenia! Poate că veţi fi cruţaţi în ziua mâniei Domnului. (Tefania 2:3)

Căci „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har.” (1 Petru 5:5)

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, ... (Ioan 3:16)

Cine nu iubeşte, n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste. (1 Ioan 4:8)

Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie. (Marcu 1:15)

Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd; căci lucrurile care se văd, Sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd, Sunt veşnice. (2 Corinteni 4:18)

Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi. (Ioan 6:44)

Isus a adăugat: „...v-am spus că nimeni nu poate să vină la Mine, dacă nu i-a fost dat de Tatăl Meu.” (Ioan 6:65)

Domnul omoară şi învie, El coboară în Locuinţa morţilor şi El scoate de acolo. (1 Samuel 2:6)

Astfel, El are milă de cine vrea, şi împietreşte pe cine vrea. (Romani 9:18)

Sau acei optsprezece inşi, peste care a căzut turnul din Siloam, şi i-a omorât, credeţi că au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi oameni, care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel. (Luca 13:4-5)

. . . se întâmplă o nenorocire într-o cetate, fără s-o fi făcut Domnul? (Amos 3:6)


Toată omenirea să ştie ce spune adevărul:

... mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care înăduşe adevărul în nelegiuirea lor. (Romani 1:18)

Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui,... (Matei 6:33)

Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu?

Şi că voi nu sunteţi ai voştri? (1 Corinteni 6:19)

Şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? (Matei 16:26)

Notă,

Slujirea şi lucrarea făcută prin intermediul acestui site, (sau prin alte căi; ex: cărți, broșuri, etc.) nu cere bani şi nici nu aşteaptă să primească donaţii, eu mă mulţumesc cu ceea ce am (Evrei 13:5b) şi cred Cuvântul care spune: ... Fără plată aţi primit, fără plată să daţi (Matei 10:8). Mă încred în cuvântul Domnului ştiind că El va îngriji de nevoile mele: El însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.” (Evrei 13:5c)

Cele mai multe din aceste scrieri sunt traduse din site-ul bisericii: "A True Church", pastor Darwin Fish, iar cât priveşte traducerea îmi asum responsabilitatea.

Eu, Sanda Vasile, (administratorul acestui site) sunt un rob netrebnic și am făcut ce eram dator să fac (Luca 17:10), astfel că eu nu am nici-o laudă. Printre subiectele prezentate aici sunt şi câteva articole pe care le-am scris, iar acestea se deosebesc de cele pe care le-am tradus, pentru că nu au la sfârșit remarca că au fost traduse.

Ceea ce se dorește prin intermediul acestui site este ca oricine citește și găsește că învățăturile sunt biblice, să privească cu recunoștință numai către Dumnezeu și nicidecum la oameni (adică nu la Darwin Fish sau la mine și nici la oricine altcineva). Să cerceteze tot ce este scris (Efeseni 5:10; 1 Tesaloniceni 5:21), dar desigur în lumina Scripturii; fiindcă Cuvântul lui Dumnezeu este lumină, iar "lumina aceasta" este "candela care luminează pe om" (Psalmii 119:105).
Cuvântul lui Dumnezeu, este Dumnezeu, (Ioan 1:1-2), El este chiar Domnul Isus Hristos (Apocalipsa 19:13).

Nu sfătuiesc pe nimeni să creadă altceva decât ceea ce este confirmat de Cuvântul Domnului. Iar, cât privește slava și mărirea toată trebuie să fie dată numai lui Dumnezeu (Filipeni 4:20).

Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. (Filipeni 3:20)


Vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ. (Matei 6:10)