Wind energie

De gemeente Wijchen wil naar 100% duurzame energie in 2040. De visie van de gemeente is dat dit alleen kan met behulp van wind energie.

Daarnaast heeft de provincie een deel van de Nederlandse doelstelling gekregen voor het halen van een Europese norm voor het opwekken van duurzame energie en moet in 2020 230.5 megawatt opgesteld vermogen realiseren. De verwachting is dat er een nog hogere Europese norm komt.

Toen de gemeente locaties voor het plaatsen van windturbines wilde aanwijzen heeft de LBG Woezik, net als een aantal andere LBGs, hiertegen geprotesteerd. Daarnaast heeft de LBG Woezik een zienswijze ingediend op de Windvisie van de Provincie Gelderland. Ook vanuit de wijk werden acties opgestart. Dit alles had resultaat. Wethouder Agnes Schaap en de raad kwamen tot de conclusie dat dit niet de juiste benadering was. Onder andere door de lobby van vooral de LBGs Woezik, Hernen/Leur en Niftrik is besloten dat de gemeente samen met de LBGs randvoorwaarden gaat opstellen voor het plaatsen van wind turbines.

De LBG Woezik is er niet van overtuigd dat alleen wind energie dé oplossing is voor duurzame energie. Waarom werken we er dan toch aan mee? Andere gemeenten hebben toch ook wind energie afgewezen?

Een van de belangrijkste redenen is dat we door aan dit proces deel te nemen als bewoners zelf zoveel mogelijk de regie in hand houden. We kunnen nu mee bepalen wat wél redelijke afstanden zijn. De huidige regelgeving van de overheid lijkt een garantie voor overlast.

In 2015 is er een Werkgroep opgericht met Rob Rietveld van de NLVOW (Nederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie).

In het proces zijn stappen ingebouwd om uw mening als omwonende mee te laten tellen.

Na meerdere overlegronden is de Gedragscode Windenergie Wijchen vastgesteld door de gemeenteraad op 13 oktober 2015.

Dit is een blauwdruk waar initiatiefnemers en gemeente zich aan gebonden houden om de mogelijkheden te onderzoeken en het proces van te realiseren windenergie in Wijchen mogelijk te maken.

In 2020 is het plan Bijsterhuizen voor 3 windturbines bij de initiatiefnemers en gemeente en omwonenden in het proces volgens de gedragscode. Er wordt weinig over gecommuniceerd...

Laat ons ook weten wat u van de plannen en voortgang van de ontwikkeling van windturbines in Bijsterhuizen vindt. U kunt uw verhaal per e-mail kwijt aan het secretariaat (LBG Woezik) of direct aan Richard Suppers (rjfsuppers@kpnmail.nl) die samen met Paul Grotens namens de LBG Woezik in de werkgroep zit.