QR קוד

נתחיל בהבהרת מושגים

ברקוד - (BarCode)

תמונה המורכבת מעמודות (bar) בעוביים שונים ובמרווחים שונים לתיוג מוצרים נרכשים.

QR קוד - (Quick Response)

תמונה המורכבת ממספר רב של ריבועי פיקסל בתוך ריבוע שסריקתה מעבירה במהירות לאתר אינטרנט

עם ברקוד קשה מאוד לעבוד בשדה החינוך, אלא אם כן מלמדים על מכירות. עם QR קוד ניתן לעשות דברים רבים. למעשה סריקה של QR קוד מובילה אותנו לאתרי אינטרנט המלאים במידע מילולי, חזותי או שמיעתי. לכל כתובת אינטרנט ניתן ליצור QR קוד ולתת לתלמידים לסרוק, לקרוא/לשמוע או לצפות, לאסוף מידע ואח"כ לעבור לחלק של למידה פעילה בו הם צריכים למלא משימות.

ניתן לעשות QR קוד לכל דבר.

המטלה המסכמת של ההשתלמות הזו היא יצירת פעילויות במגוון תחומי הדעת סביב דגם התבליט של מדינת ישראל בחצד בית הספר. כל מורה/צוות יצרו QR ראשוני למיקום מסויים בדגם לשם בניית מטלה.