מיזמים ופעולות בתחום הקניית מיומנויות תקשוב ומידענות המאה - 21מיזמים בתחום התקשוב תשע"ו -תשע"זComments