Sverresborg

stedsanalyse

Natur og landskap

Byåsen_natur og landskap.pdf
  • Byantikvaren beskriver Sverresborgen som kanskje den mest markante landskapsformasjonen i kommunen
  • Blyberget som viktig landskapselement ovenfor Sverresborgen. Landskapsrommet mellom disse er historisk og landskapsmessig viktig for stedet og byen
  • Kulturlandskapet rundt Wullumsgården, nedenfor Sommerseter og ved Torshaug, er også viktig for dette historiske landskapet
  • Sverresborg er også en markant og viktig markaportal
  • Landskapsrommet avgrenses av åslandskapet innover i marka i vest, og åpner seg mot byen og Nidelva i øst
  • Regionalt og lokalt viktige naturverdier langs Ila-bekken fra Blaklidammen til Theisendammen og videre nedover Iladalen
  • Også viktige narturverdier i grøntdragene gjennom boligområdene
  • Disse grøntdragene fungerer også som grønne koblinger til marka, for dyr og mennesker
Sverresborg er inngangen til marka for mange i Trondheim. Her fra Blyberget mot Sommerseter.
Kulturlandskap ved Wullumsgården.
Dyrborgjordet og Dyrborgskogen med viktige naturverdier.
Viktige naturverdier i grøntdrag gjennom boligområdene.
Landskapet åpner seg mot øst.
Flomveier og flomsonerRisokosoner for flom i områdene rundt åpne og lukkede bekkeløp.
KvikkleireOmråder med kvikkleire markert, risikoklasse indikert ved farge (mørkere=høyere risiko).
NaturverdierOmråder vurdert til å ha viktige naturverdier. Grønt - viktig lokaltGult - svært viktig lokaltOransje - regional verdiRødt - nasjonal verdi
ArtskartHer kan du lese om arter som finnes i området, og sjekke om de er truede eller har en livskraftig bestand. Kartet er laget av Artsdatabanken og GBIF Norge.