Sverresborg

stedsanalyse

Byform og bystruktur

Byåsen_bystruktur.pdf
 • Sverresborgen og Blyberget, samt Wullumsgården, er viktige landskapselement og landemerker
 • Siktrommene mellom og inn mot disse er viktige for bevaring av det historiske landskapet og for orientering på stedet
 • Bebyggelsesstrukturen består i hovedsak av tre typologier:
   • Småhusbebyggelse
   • Borettslagsbebyggelse med lavblokker i en slags tunstruktur
   • Punktbygg, enten i form av større lavere bygg som butikksenteret og skolen, eller i form av høyhus som i borettslaget helt sør i området
 • Høyhusene, som er på 10 etasjer, er høyere enn all annen bebyggelse i området og får derfor funksjon som landemerker
 • Lavblokkene er bygget med en god terrengtilpasning og fremstår derfor ikke som massive volumer. Ligger fint langs veien med en trerekke som beskytter gangvei og inngangparti
 • Det er også flere siktrom som følger grøntdragene gjennom boligområdene. Disse er viktige for å bevare en visuell kobling til marka
 • Sikten fra den lille haugen der Sverresborg gård en gang lå og diagonalt over mot folkemuseet, skaper en sammenheng på stedet mellom grønne rom
 • Tre steder finner man plass-/torgdannelser:
   • Utenfor Byåsen butikksenter ut mot parkeringsplassen
   • Ved den gamle inngangen til folkemuseet langs Breidablikkveien
   • Utenfor det nye butikksenteret ut mot krysset
En bebyggelsesstruktur preget av småhus, lavblokker og enkelte større punkthus.
Lavblokker i Sverresborg borettslag som følger veien, men ligger skjermet pga. trerekken. Byggene tilpasser seg terrenget på en god måte.
Viktige siktrom mellom landskaps elementer. Her fra Blyberget mot Sverresborg og Steinberget.
Sikt diagonalt mot folkemuseet skaper en grønn sammenheng.
Eiendomsstruktur:Grønt - borettslagLilla - privatRosa - kommunaltOransje - fylkeskommunaltGult - statens vegvesen
BakkeparkeringArealer brukt til bakkeparkering