Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi

Illustrasjon viser forslag til en ny bydel på Brattøra. Illustrasjon: Team Pir II

Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi er utarbeidet av Byplankontoret i Trondheim kommune.

Arbeidsgruppen har bestått av prosjektleder Grete Hennissen, Silje Meslo Lien, Tonje Rønneberg Devik og Mia Prøsch Stilson.

Prosjekteier er byutviklingsdirektøren og i styringsgruppa satt ledergruppa for byutvikling i Trondheim kommune.

Underveis i arbeidet har det vært bred medvirkning med interne og eksterne, og strategien har vært presentert i ulike politiske komiteer og råd, for innbyggere og næringsliv, og i regionalt planforum. Det tverrfaglige forskningsprosjektet 3c - Samskaping av fremtidens byer - har fulgt og medvirket i prosessen. Forskningsrapporten deres er offentliggjort og lagt ved den politiske sluttbehandlingen av denne strategien.

Strategiarbeidet er gjort mulig med tilskuddsmidler fra Kommunaldepartementet og Fylkesmannen i Trøndelag.

Sentrumsstrategien ble vedtatt i bystyret i Trondheim kommune 30. september 2020: Lenke til vedtaksprotokoll,

Innhold i sentrumsstrategien:

Hovedformålet med strategien

Eksisterende mål

Måleindikatorer

Planområdet: Trondheim sentrum

Stedsanalyse av Trondheim sentrum

Dette finnes i sentrum i dag

Drivere og utfordringer for utviklingen

Elleve strategiske virkemidler for å få flere folk i sentrum

Midtbyen

Sentrum nord: Brattøra

Sentrum sør: Øya, Elgeseter, Gløshaugen og Lerkendal

Sentrum øst: Nyhavna, Lademoen, Reina og Møllenberg

Sentrum vest: Ila og Marienborg

Trondheim kommunes sentrale rolle

Medvirkning og innbyggerinvolvering

Planarbeid og tiltak for flere folk i sentrum

Planarbeid og tiltak for flere folk i Midtbyen

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Grete Kristin Hennissen: grete.hennissen@trondheim.kommune.no