Stedsanalyse for Trondheim sentrum

Om stedsanalysen

Stedsanalysen for Trondheim sentrum skal systematisere kunnskap for å forstå den historiske utviklingen, dagens situasjon og muligheter i framtida. Hensikten med nettsiden er at den skal være en dynamisk plattform for å samle og spre relevant kunnskap om området i forbindelse med Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 – og vi vil ha innspill fra deg!

Send oss en e-post om du har kunnskap eller innspill som du vil dele med oss: byplan.postmottak@trondheim.kommune.no.


Overordnet stedsanalyse av hele Trondheim sentrum

Kartet kan lastes ned her for bedre kvalitet og lesbarhet.


Kartlegging av eksisterende verdier

Kartet viser resultatene fra verksted om eksisterende verdier som ble holdt 20. juni 2018.

Kartet kan lastes ned her for bedre kvalitet og lesbarhet.

Teoretisk fortettingspotensial i sentrum

Statistikere ved byplankontoret har beregnet fortettingspotensial i de grunnkretsene (og deler av grunnkretsene) som inngår i det definerte sentrumsområdet (markert i blått). Forutsetningene er de samme som i byutredningens "kompaktalternativ", det vil si fortetting opptil 150 % BRA. Det er kun arealformålene boligbebyggelse, sentrumsformål, tjenesteyting, næringsvirksomhet, kombinert formål, veg og bane som er tatt med. Alle andre formål utelatt. Alle regulerte bevaringsområder per 31.12.2016 uavhengig av arealformål og grunnkrets 16011213 (Nidarosdomen) er i tillegg utelatt. I sum ga dette et forttetingspotensial på 1 907 714 kvm BRA og det fordeler seg som i kartet over. Dersom man forutsetter 50 prosent av arealet til bolig og næring, slik det ble gjort i kompaktalternativet, gir dette et potensial på 15 898 nye bosatte i sentrumsområdet (forutsatt 60 kvm per bosatt).