Medvirkning og kunnskapsgrunnlag - Gatebruksplan for Midtbyen

På denne siden har vi samlet medvirkningsaktiviteter og en del kunnskapsgrunnlag fra arbeidet med gatebruksplan for Midtbyen.

Etter verksted og temamøter ble det jobbet videre med gatebruksplan for Midtbyen - før den ble sendt på høring 9. juni 2020. Høringsperioden varte til 1. oktober 2020, og byplankontoret mottok over 500 innspill. Mer om disse innspillene finner du her.

Verksted om byliv, gange og bymiljø i Midtbyen

23. oktober 2019 arrangerte Byplankontoret verksted om gange, byliv og bymiljø i Midtbyen. Innspillene fra verkstedet er samlet i rapporten "Forslag til løsninger for gange, byliv og bymiljø - Gatebruksplan for Midtbyen". Presentasjonen under viser arbeidet Byplankontoret har gjort så langt. I verkstedet holdt flere aktører korte innlegg (Pecha Kucha-stil) for at deltakerne og Gatebruksplan-teamet skulle få et nyansert bilde av behov, ønsker, utfordringer m.m. knyttet til temaet.

Dokumentene fra verkstedet ble sendt til deltakerne, og lå tilgjengelig her på nettsiden i høringsperioden. Frist for innspill var 22. november 2019.

Høring verksted byliv, gange og bymiljø 23.10.2019 (1).pdf
Verksted byliv og gange 23. oktober.pdf
Pecha Kucha Gange, byliv samlet - til framtidstrondheim.no.pdf

Verksted om parkering i Midtbyen

1. oktober 2019 arrangerte Byplankontoret verksted om parkering i Midtbyen. Innspillene fra verkstedene er samlet i rapporten "Forslag til løsninger for parkering - Gatebruksplan for Midtbyen". Presentasjonen under viser arbeidet Byplankontoret har gjort så langt. I verkstedet holdt flere aktører korte innlegg (Pecha Kucha-stil) for at deltakerne og Gatebruksplan-teamet skulle få et nyansert bilde av behov, ønsker, utfordringer m.m. knyttet til parkering i Midtbyen.

Dokumentene fra verkstedet ble sendt til deltakerne, og lå tilgjengelig her på nettsiden i høringsperioden. Frist for innspill var 6. november 2019.

Innspill til verkstedet

Høring verksted parkering - Gatebruksplan for Midtbyen 01.10.2019

Presentasjon

Verksted parkering 01.10.2019.pdf

Innlegg (Pecha Kucha)

Pecha Kucha samlet - til framtidstrondheim.no.pdf

Verksted om kjøremønster i Midtbyen

28. august 2019 og 10. september 2019 arrangerte Byplankontoret verksted om kjøremønster for sykkel og bil i Midtbyen. Innspillene fra verkstedene er samlet i rapporten "Forslag til løsninger for kjøremønster - Gatebruksplan for Midtbyen". Presentasjonene under viser arbeidet Byplankontoret har gjort så langt, og de ulike alternative kjøremønstrene vi jobber med.

Dokumentene fra verkstedet ble sendt til deltakerne, og lå tilgjengelig her på nettsiden i høringsperioden. Frist for innspill var 22. oktober 2019.

_Høring - verksted kjøremønster - Gatebruksplan for Midtbyen oktober 2019.pdf
Workshop om kjøremønster Midtbyen 28.08.2019 (1).pdf
Verksted NiT kjøremønster Midtbyen 10.09.2019 (1).pdf

Pop-up Byplan og Byantikvar på Kulturnatt

Fredag 13. september, i anledning Kulturnatt, hadde Byplankontoret og Byantikvaren et lite informasjons- og medvirkningskontor på Café le Frère i Brattørveita/Søndre gate. Takk til alle som kom innom for en prat, og for å gi innspill til arbeidet med gatebruksplanen.

Kopi av Kulturnatt - innspill - 13.09.19.pdf

Verksted om varelevering og renovasjon i Midtbyen

18. juni 2019 arrangerte vi et verksted om varelevering og renovasjon i Midtbyen.

Dokumentet under til venstre viser innspillene som kom inn i gruppearbeidet under verkstedet. Dette dokumentet ble sendt på en høringsrunde, og lå tilgjengelig her på nettsiden i høringsperioden; 9. august - 1. september 2019.

Dokumentet under til høyre viser rapporten etter bearbeiding av innspillene.

Høring - innspill til bylogistikk i Midtbyen - Gatebruksplan for Midtbyen.pdf
Rapport fra verksted om bylogistikk 18.06.2019.pdf

Oppstartsseminar for kortsiktig gatebruksplan 20. november 2018

Presentasjoner, bilder, referat m.m. ligger her.


Beboermøte

I forbindelse med arbeidet med den kortsiktige gatebruksplanen inviterer Byplankontoret beboerne i området til åpen café på kulturhuset ISAK mandag 11.02.2019 mellom 16.00 og 20.00. Vi benytter Kanalrommet og serverer kaffe og noe å bite i.

Brukermøte sykkel 7. november 2018

Presentasjoner, bilder, kart m.m. ligger her.

Verksted byliv og gatebruk 26. juni 2018

Presentasjoner, bilder, kart m.m. ligger her.

Innbyggerpanel og gjestebud våren 2018 og vinteren 2019

Rapport og resultater ligger her for våren 2018 og her for vinteren 2019.

Seminar om varelevering 14. mars 2018

Presentasjoner m.m. ligger her

Høring prosessplan for Gatebruksplan for Midtbyen

Prosessplanen lå på høring 23. desember 2017 til 10. februar 2018, samtidig som Planprogram for Områdereguleringsplan for Nordøstre kvadrant og prosessplan for Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi. Dokumentet til høyre viser en oppsummering av alle innsendte innspill til prosessplanen.

Gatebruksplan for Midtbyen - høringsinnspill til prosessplanen.pdf

Kunnskapsgrunnlag og inspirasjon - noen av rapportene som er brukt i arbeidet:

Handlingsplan for sykkelparkering i Midtbyen - aug2017 (1) (2).pdf
Placemaking WinterCityDesignGuidelines Edmonton Canada.pdf
16-01540-2 Håndbog_Fodgængerområder_Høring 3498182_1_1.PDF
Parkering - virkemidler og effekter TØI 2016.pdf
Norsulp-rapporten.pdf
UA-rapport 116_2018_Analyse av restriktive biltiltak i Trondheim_endelig.pdf
Norconsult Forslag til metodikk for å kartlegge forholdene for syklister og gående.pdf
2020.12.18 - Rapport_Metodikk for nett- og bruksplanlegging_v. 1.0.pdf
Parkering i Midtbyen - tilgjengelighet, handelsomsetning og transportarbeid (Rambøll 2016) (1).pdf
Sintef_ Handlingsplan for effektiv varetransport i Trondheim 2008.pdf
Planprogram_Områderegulering Oslo sentrums gater og byro,_planprogram til offentlig ettersyn_LMDS.pdf