Plan for sentrumsutvikling

Bystyret i Trondheim kommune vedtok 8. desember 2016 Kommunal planstrategi 2016-2019, der Plan for sentrumsutvikling en av planene kommunalområde byutvikling skal utarbeide innenfor gjeldende bystyreperiode (2016-2019).

Kommunedirektøren startet opp arbeidet med plan for sentrumsutvikling i januar 2017, med utgangspunkt i bystyrets vedtak om kommunal planstrategi, og tidligere vedtak om revidering av midtbyplanen og gatebruksplanen for Midtbyen.

Formannskapet vedtok 7. november 2017 at Plan for sentrumsutvikling skal omfatte følgende tre delaktiviteter:

  1. Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi

  2. Gatebruksplan for Midtbyen

  3. Områdereguleringsplan for nordøstre kvadrant i Midtbyen

Politikerne vedtok også: Gatebruksplan for Midtbyen prioriteres. Formannskapet ber rådmannen fremskynde dette arbeidet.

Formålet er flere folk i sentrum. Flere skal bo og jobbe i sentrum, og flere skal besøke og oppholde seg lengre i sentrum. Flere skal gå, sykle og ta kollektivtransport, og færre skal kjøre personbil i sentrum.

Plan for sentrumsutvikling skal være et styringsverktøy og gi nye strategiske rammer for utviklingen av Trondheim sentrum fram mot 2050. Leveransen av planarbeidet er todelt. Den ene leveransen er tre plandokumenter: Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi, gatebruksplan for Midtbyen og områdeplan for nordøstre kvadrant i Midtbyen. Den andre leveransen er at kommunen er koordinert når det gjelder kunnskapsinnhenting, kommunikasjon og medvirkning.

Kommunedirektøren forventer at arbeidet med plan for sentrumsutvikling vil kunne skape et diskusjonsgrunnlag for hva Trondheim sentrum skal være i framtida, og at områdeplanen vil kunne gi nye rammer og være et oppdatert styringsverktøy for en positiv sentrumsutvikling i tråd med visjonen om et attraktivt og levende bysentrum.

Ta gjerne kontakt med prosjektkoordinator for Plan for sentrumsutvikling Grete Kristin Hennissen: grete.hennissen@trondheim.kommune.no