Verksted om byliv og gatebruk

26. juni 2018

Rapport fra verksted om byliv og gatebruk

Kopi av Verksted byliv og gatebruk 2018 - rapport.pdf

Velkommen til verksted om byliv og gatebruk!

Tid: tirsdag 26. juni kl. 09.00-15.00

Sted: Storsalen, Rådhuset

Flere folk i sentrum er formålet til Plan for sentrumsutvikling, der planarbeidene Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi, Gatebruksplan for Midtbyen og Områdeplan for nordøstre kvadrant i Midtbyen inngår.

Hovedmålet til Gatebruksplan for Midtbyen er at langt flere skal gå, sykle og reise kollektivt i Trondheim, og Midtbyen skal være attraktiv, levende og tilgjengelig.

Formålet til verkstedet er å samle kunnskap om bylivet i Midtbyen, og diskutere problemstillinger som for eksempel:

 • Hvordan påvirker bruken av gater og byrom bylivet i Midtbyen?

 • Hvordan kan vi øke Midtbyens attraktivitet ved å tilrettelegge for opphold, gående og syklende?

 • Hvordan kan vi få en trivelig og grønn bykjerne, som samtidig er effektiv å bevege seg i?

 • Hvordan kan vi bevare og fremheve historien til Midtbyen, samtidig som vi skal legge til rette for ny gatebruk?

 • Hvordan kan gatebruksplanen ivareta viktige kulturminner og kulturmiljø i Midtbyen?

Målgruppen for verkstedet er arbeidsgruppene i gatebruksplanen (“gange, sykkel og byliv” og “landskap, kultur og miljø”). Intern og ekstern ressursgruppe for Plan for sentrumsutvikling inviteres også.

Velkommen!


Program

09.00-10.00 Introduksjon til byliv og gatebruk

Hvordan kan Midtbyen legge til rette for gående og syklende, og hvilke faktorer er viktig for den positive opplevelsen av byen?

10.00-11.00 Gruppearbeid

Hva er byliv og mobilitet for deg?

11.00-11.30 Lunsj

11.30-13.00 Mobilitet i praksis

Gå i gatene og opplev bylivet, ulike tema utforskes underveis

13.00-14.30 Kaféverksted

Erfaringer fra befaring og kunnskapsdeling mellom gruppene

14.30-15.00 Oppsummering, evaluering og avslutning

Resultater og oppsummering av verksted om byliv og gatebruk

Nedenfor er det en oppsummering av resultatene fra verkstedet, bestående av tre deler. Del 1 viser et oppsummert kart over resultatene fra gruppearbeidet, og en sammenstilling av innspillene. Del 2 viser bilder fra verkstedet og befaringen.

Del 1: Gruppeoppgaver og oppsummert kart

Spørsmålene nedenfor var utgangspunkt for hva som ble kartlagt på verkstedet. Noen spørsmål ble besvart som tekst, andre ble besvart gjennom markeringer i kartet med tilhørende kommentar. Nedenfor spørsmålene er det en link hvor man kan laste ned et oppsummert kart over resultatene som ble kartlagt.

Gruppearbeid - Hva er byliv og mobilitet for deg?

Byliv

1. Hvor er dine favorittsteder i Midtbyen, og hvor bør man gå for å oppleve byliv?

  • Noen gode steder for byliv: Biblioteket, Nova kino, gågatene, elefanten på Trondheim Torg, Ravnkloa, Prinsen kino, Hospitalsløkkan, alle byens parker, teateret, allmenninger/plasser, veitene i Nerbyen, Marinen og området rundt Nidarosdomen, bryggene i Kjøpmannsgata og Bryggerekka i Fjordgata.

  • Se hjerter markert i kart.

2. Er det steder i Midtbyen som kan utvikles til å bidra mer til bylivet? - hvordan?

  • Nordsiden av bryggene i Fjordgata og Sandgata: Her kunne det vært en promenade med restauranter, grønt og benker. Det mangler en gangpassasje fra øst mot Ravnkloa. Allmenningene har potensiale, men i dag er det mye biler/containere osv. her.

  • Marinen: Et viktig sted for barn i dag. Mellom Marinen og gangbrua til Trondheim spektrum føles området mot elva privat. Kan det åpnes opp her? Etablere flere lekeapparater og et serveringssted.

  • Kalvskinnet: åpne Vitenskapsmuseet sin fasade ut mot gaten, med mer benker og grønt.

  • Leuthenhaven: Plassen kan bli et sted for arrangement eller en park for barn og unge.

  • Ravnkloa: Flere benker, mer grønt, mindre bilparkering. Etablere gang- og sykkelbro over kanalen.

  • Veitene: Fortsette oppgraderingen gjennom vitaliseringsprosjektet av veiter og gårdrom.

  • Byparkene: Etablere lekeplass i Stiftsgårdsparken, tilgjengeliggjøre og forbedre Lusparken, E.C.Dahls park, Tordenskioldparken, parken ved Rådhuset, Skansenparken og Museumsplass.

  • Allmenningene: Generelt ønskes mer grønt, vann og benker på allmenninger som ikke er tilrettelagt i dag.

  • Se kart.

Gående

1. Hva betyr mest for deg når du skal velge gårute i Midtbyen?

  • Estetisk gode og stimulerende omgivelser.

  • Lite biltrafikk og lite støy.

  • Aktive fasader.

  • Snarveier, med skilting.

  • Prioritet av gående i alle kryss. Minst mulig signalregulering.

  • Brede fortau. 3 meter fortau er ikke bredt nok i sentrum. En del steder er det for smalt å passere for rullestol/barnevogn.

  • Brostein, kantstein, ujevne dekker og bratt tverrfall gjør universell utforming vanskelig.

  • Sammenheng og lesbarhet i tiltak.

  • Lyssetting.

2. Er det noen gater/kryss oppfattes som utrygge for gående (trafikksikkerhet, opplevd trygghet, konflikt med syklister eller andre trafikantgrupper)?

  • Utrygge kryss/kryss og gater med forbedringspotensiale: Smedbakken/Erling Skakkes gate, Prinsens gate/Erling Skakkes gate, Søndre gate/Fjordgata, Munkegata/Olav Tryggvasons gate, stramme opp krysset Søndre gate/Dronningens gate, tilrettelegge for gående og syklende i Dronningens gate, bedre tilrettelegging i Kongsgårdsgata, Jernbanebrua, Kongens gate/Prinsens gate, Kongens gate/Tordenskiolds gate, Kjøpmannsgata/Olav Tryggvasons gate, Prinsens gate/Arkitekt Christies gate.

  • Se kart.

3. Er det noen gater hvor gående bør prioriteres høyere enn i dag, og hvordan?

  • Torvet-Kongens gate-Nordre gate-Thomas Angells gate er gode transportårer for gående i dag.

  • Stenge Elvegata for biler, og kun ha gående og syklende her.

Syklister

1. Hva betyr mest for deg når du skal velge sykkelrute, og hva må til for at du skal velge å sykle når du skal besøke Midtbyen?

  • Tydelige og sammenhengende sykkelfelt.

  • Gode kryssinger.

  • Godt underlag/dekke (minst mulig brostein).

  • Tydelige sykkelbokser i kjørefelt.

  • Prioritet av syklister i kryss.

  • Tilgjengelighet på sykkelparkering.

  • Sykkelhotell med vaske- og mekkemuligheter nært viktige målpunkt.

2. Er det noen gater/kryss som oppfattes som utrygge for syklende (trafikksikkerhet, opplevd trygghet, konflikt med andre trafikant)?

  • Utrygge kryss/kryss og gater med forbedringspotensiale: Smedbakken/Erling Skakkes gate, Prinsens gate/Erling Skakkes gate, Søndre gate/Fjordgata, Munkegata/Olav Tryggvasons gate, Hospitalsgata bør tilrettelegges med sykkelheller istedenfor dagens brostein, tilrettelegge for gående og syklende i Dronningens gate, bedre tilrettelegging i Kongsgårdsgata, Jernbanebrua, Jernbanebrua, Kongens gate/Prinsens gate, Kongens gate/Tordenskiolds gate, Kjøpmannsgata/Olav Tryggvasons gate, Prinsens gate/Arkitekt Christies gate.

  • Se kart.

3. Kan dere kartfeste viktige steder som trenger sykkelparkering og eventuelt sykkelhotell?

 • Sykkelhotell bør etableres nært eller i kjøpesentre som Olavskvartalet/Merkursenteret/Trondheim Torg/Byhaven eller andre viktige målpunkt som Trondheim S/Leuthenhaven/Kjøpmannsgata. Det bør være muligheter for vask og mekking i tilknytning til sykkelhotellene.

  • Se kart.

Alle brukergrupper (uansett funksjonsevne og alder)

1. Hvor er det godt å være barn i Midtbyen, og hvorfor?

  • Noen steder det er godt å være barn i Midtbyen: Marinen, Hospitalsløkkan, Museumsplass, Torvet, Trondheim Torg, Skipakrok og Kongens gate allmenning.

  • Gågater og områder med lite trafikk, og som føles trygge. Steder det skjer ting.

  • Se hjerter marker i kart.

2. Hvilke gater er de viktigste å tilrettelegge for gående, uansett funksjonsevne og alder? Hvordan øker vi tilgjengeligheten for alle gående?

  • Steder som bør tilrettelegges bedre for barn: E.C.Dahls park, Lusparken, Ravnkloa, Bruvakta, Stiftsgårdsparken, Nordre gate, området rundt Nidarosdomen og Vår Frue kirke.

  • Se kart.

3. Er det noen gater som oppleves som spesielt utrygge og lite attraktive med hensyn til universell utforming? (feks. trafikkblanding, materialbruk, standard på gatedekke)

  • Områdene ved Vår Frue kirke og Stiftsgårdsparken føles utrygge på kveldstid. Her bør det være mer lyssetting.

  • Se kart.

Landskap/grønt/rekreasjon

1. Hvor er det god tilstedeværelse av vann i Midtbyen? (tilgang til elv/kanal, vannspeil etc.)

  • Se kart.

2. Hvor er det god tilstedeværelse av grønt i Midtbyen? (parker, enkelttrær, mindre grøntområder).

  • Se kart.

3. Finnes det områder med potensiale for større innslag av vann/grønt?

  • Generelt ønskes mer grønt, spesielt i nordøstre kvadrant. Midtbyen bør ha en blanding av ulike trær for å få helårs grønt, i tillegg til flere blomster. En idé er å skape “pocket-parks”, der det er mulighet (feks. ved Gunnerusbiblioteket på Kalvskinnet). Veitene kan ha mer beplantning langs husfasadene, feks. klatreplanter.

  • Det er mange viktige siktlinjer til fjorden. Det bør være et mål å bevare disse, og få åpnet noen av de som er lukket.

Kulturminner/kulturmiljø (historiske Trondheim)

1. Hvordan kan gatebruksplanen ivareta og fremheve viktige kulturminner og kulturmiljø i Midtbyen?

  • Kulturminner og kulturmiljø bør gjøres synlige og tilgjengelige. Enkel informasjon og skilting er viktig. Kulturminner og kulturmiljø er Midtbyen sin store fordel, og en viktig del av historien og byens identitet. Det bør åpnes opp for "skjulte skatter", som parken bak Hornemannsgården og Stiftsgårdsparken.

  • Bebyggelsen på Kalvskinnet, mellom Kongens gate, Erling Skakkes gate, Voldgata og Kalvskinnsgata er et kulturhistorisk område som bør åpnes mer opp for folk. Flere av fasadene som er lukket mot gaten, og åpne i bakgårdene kan åpnes opp. På Kalvskinnet ligger en stor samling institusjoner, som Tukthuset, Lagmannsretten, Slaveriet, Synagogen og Misjonskirka.

2. Hvilke kulturhistoriske miljøer er spesielt viktige for identitet og byliv i Midtbyen?

  • Veitene.

Kartet nedenfor viser en samlet oppsummering av resultatene fra kartleggingsdelen av verkstedet og befaringen. Her er resultatene fra de syv gruppene blitt digitalisert og samlet inn i ett kart.

Link til PDF av kartet som kan lastes ned i bedre kvalitet for lesbarhet:

https://drive.google.com/a/trondheim.kommune.no/file/d/10oeyCxwSFFXrHKjED6I3g-we_QhgREyv/view?usp=sharing

Del 2: Bilder fra verkstedet og befaring

Verksted med kart og klistremerkerBefaring i Midtbyen i solskinn

Hver gruppe hadde hvert sitt område de skulle bevege seg i og observere. Alle gruppene fikk utdelt svaksynt-briller som de kunne prøve for å gjøre oppmerksom på at folk har ulike måter å oppfatte byen på. Andre grupper hadde også med seg rullestol og barnevogn, som kanskje ga andre inntrykk av hvordan det kan være å bevege seg i Midtbyen.

Takk til alle som deltok!

Det ble et givende verksted med stort engasjement og godt humør. Vi tar til oss de innsamlede tilbakemeldingene fra evalueringen, som igjen kan bidra til at framtidige verksted kan bli enda bedre!

Innspill og tilbakemeldinger fra verkstedet vil i hovedsak bli brukt i forbindelse med Gatebruksplanen, men er også relevant i tilknytning til andre planer og videre sentrumsutvikling.

I løpet av seinsommeren/høsten legger vi ut en samlet rapport med alle resultatene.