Kulturminner i sentrum vest

I sentrum vest er tettheten av kulturminner og kulturmiljøer svært høy. I området er det kulturmiljøer først og fremst fra 1800-tallet og fram til omkring andre verdenskrig.

Store deler av området ligger innenfor ulike hensynssoner kulturmiljø i Kommuneplanens arealdel, og det er flere kulturmiljøer som har bevaringsbestemmelser i gjeldende reguleringsplaner. Det svært mange antikvarisk klassifiserte bygninger både i klasse A, B og C, og det er listeførte kirker (Ilen). Deler av området er omfattet av Riksantikvarens NB!-register over nasjonalt viktige kulturmiljø i by, som skolemiljøet i Ila.

Langs strekningen fra Kongens gate og til enden av Ilaparken ligger det trerekker på begge sider av gateløpet. Disse knytter seg også til flere viktige grøntdrag og parker i området.


Sverre Pedersens forslag til regulering av vestbyen med Ila (1930)

Ila i 1951, med institusjoner, lave trehus og leiegårdsbebyggelse. Copyright Vilhelm Skappel/NTNU UB

Forstaden Ila

Ila er sammen med Bakklandet byens eldste forstadsmiljø, med røtter tilbake til tidlig 1700-tall, selv om det har vært industrivirksomhet her allerede fra 1300-tallet. Nåværende trehusbebyggelse er i hovedsak fra første halvdel av av 1800-tallet, supplert av en stor mengde murleiegårder fra omkring 1900. Området omfatter også et institusjonsmiljø med St. Elisabeth og skolemiljøet i Ila, som består av fire generasjoner skolebygninger, den eldste fra 1750-tallet.

Ilsviken gård er en av de mest fremtredende trondhjemske lystgårdene fra andre halvdel av 1700-tallet, med hage nord for gården, ned mot fjorden.

Ila og Ilsvika fikk fra 1700-tallet en viktig funksjon som havn for trelasteksport, og Ilsvikøra er en særpreget ”byfiskerlandsby” fra 1860-/70-tallet.

Skansen med Ilen kirke. Copyright Trondheim byarkiv


Nidareid og Ilaparken

Skansen/Nidareid var Midtbyhalvøyas landfaste forbindelse med omverden. Her finnes omfattende rester av eldre festningsverker, og Ilen kirke som i 1880-årene ble reist på det tidligere festningsterrenget. Området har i dag karakter av å være et åpent og fjordnært parklandskap. Det inneholder også fysiske minner om jernbanens innføring til Brattøra over Nidareid rundt 1880, og fra den store jubileumsutstillingen i 1930.

Ilaparken ble anlagt i 1891 og sto ferdig til 900-årsjubileet til Trondheim i 1897 og er en vesentlig kvalitet for nærområdet.

Marieborg etter at første byggetrinn var reist omkring 1920. Copyright NTNU/UB

Marienborg

Kulturminner fra den tidlige industrialiseringen i Trondheim finnes både i Ila og på Marienborg. I 1919 etablerte NSB sitt sentralverksted nordenfjells på Cecilienborg og Marienborg, og det finnes flere generasjoner verkstedsbygninger.

Detaljbilde av Ilevollen 3E Copyright Byantikvaren i Trondheim


Ilevollen og Arildsløkken

Sør for Ilaparken, mot Arildsløkken, ligger både tre- og murhus fra omkring 1900. Den konsentrerte leiegårdsbebyggelse i mur er hovedsakelig fra tidlig 1900-tall og inneholder blant annet ett av byens aller mest verdifulle jugendstilmiljøer. Grøntdraget ned mot Nidelva er en vesentlig kvalitet, og her ligger også flere av de største, eldre villaeiendommer i Trondheim, med hager og store trær. Den godt bevart villabebyggelsen langs Osloveien (”Nyveien”) er for det meste i upusset tegl.