Gatebruksplan for Midtbyen

Hensikten med Gatebruksplan for Midtbyen er å skape bedre rammer for opphold og å bedre fremkommeligheten for gående, syklende og kollektivreisende. Gatebruksplanen er en temaplan som skal vise hvordan prioriteringen av alle byens trafikantgrupper skal gjenspeiles i bruken av arealene i sentrum.

På denne siden ligger de viktigste fagrapportene, saksframlegg m.m. Mer informasjon om medvirkning og kunnskapsgrunnlag finner du her. Informasjon om Kortsiktig gatebruksplan for Midtbyen (vedtatt 19.03.2019) ligger her.

Vedtak av gatebruksplan for Midtbyen

Gatebruksplan for Midtbyen ble vedtatt i Bystyret 25. mars 2021. Hovedrapporten er endret etter dette, slik at den stemmer med vedtaket. Fagrapportene er ikke endret.

Hovedrapport

Gatebruksplan for Midtbyen - vedtatt plan.pdf

Saksprotokoll fra Bystyret

Protokoll Bystyret.pdf

Sluttbehandling av gatebruksplan for Midtbyen

Høringsperioden varte fra 9. juni til 1. oktober 2020, og Byplankontoret mottok over 500 innspill.

Gatebruksplanen og alle de åtte fagrapportene ble bearbeidet og endret etter høringsperioden. Saksframlegg med fire vedlegg ligger under, i tillegg til fagrapportene. Dokumentene ble sendt til politisk behandling i slutten av 2020.

Før sluttbehandling i Bystyret ble planen behandlet i råd og komiteer:

 • Disse rådene behandlet planen i januar 2021: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (04.01.21), Trondheim eldreråd (04.01.21), Mangfoldsrådet (05.01.21), Ungdommens bystyre (25.01.21) og Trondheim Studentråd (26.01.21).

 • Arbeids- og sosialkomiteen fikk et notat med svar på spørsmål 08.02.21.

 • Areal- og samferdselskomiteen sendte sin innstilling til Bystyret etter sitt møte 10.03.21.

Saksframlegg

Saksframlegg Til uttalelse råd og komité_ Gatebruksplan for Midtbyen, sluttbehandling.pdf

Vedlegg 1: Hovedrapport

Vedlegg 1 Gatebruksplan for Midtbyen - Hovedrapport.pdf

Vedlegg 2

Vedlegg 2 Høringsinnspill med Kommunedirektørens kommentarer.pdf

Vedlegg 3

Vedlegg 3 Høringsinnspill fra innbyggerne.pdf

Vedlegg 4

Vedlegg 4 Notat om oppfølging av vedtak om kjøremønster og nullvekst.pdf

Fagrapporter

De åtte fagrapportene ble sendt på høring sammen med hovedrapporten. Fagrapportene er bearbeidet etter innspill. Til sluttbehandling av gatebruksplanen følger ikke fagrapportene med som vedlegg til saksframlegget, men de kan leses her. Målet er at fagrapportene skal kunne brukes i arbeidet med planer og prosjekter som følger gatebruksplanen. Fagrapportene viser blant annet ulike alternativer, avveininger mellom disse og medvirkningsprosessen.

Rambøll sine tre rapporter om trafikk-, støy- og luftkvalitetsberegninger er ikke endret på, og de ligger lengre ned på denne siden.

Kopi av Delrapport 1_ Gange_byliv i Gatebruksplan for Midtbyen.pdf
Kopi av Delrapport 2_ Sykkel i Gatebruksplan for Midtbyen (1).pdf
Kopi av Delrapport 3_ Kollektiv_taxi i Gatebruksplan for Midtbyen.pdf
Kopi av Delrapport 4_ Utrykning, samfunnssikkerhet og beredskap i Gatebruksplan for Midtbyen.pdf
Kopi av Delrapport 5_ Varelevering og renovasjon i Gatebruksplan for Midtbyen.pdf
Kopi av Delrapport 6_ Parkering (1).pdf
Kopi av Delrapport 7_ Gatebruk, framkommelighet og trafikksikkerhet.pdf
Kopi av Delrapport 8_ Prosess og medvirkning.pdf

Kortversjon (folder) av Gatebruksplan for Midtbyen

Kortversjon av gatebruksplanen 2020 A3 - oktober med QRkoder.pdf

Høring av gatebruksplan for Midtbyen

Utkast til Gatebruksplan for Midtbyen ble lagt på høring og offentlig ettersyn av Formannskapet 9. juni 2020. Høringsfristen var 1. oktober 2020. Vi mottok 47 ordinære innspill, og over 500 innspill i innspillskartet og på innspillssiden.

Dokumentene som lå på høring ligger under:

Saksprotokoll fra Formannskapet 9. juni 2020

Saksprotokoll - Gatebruksplan for Midtbyen, høring.pdf

Saksframlegg

Saksframlegg Gatebruksplan for Midtbyen godkjent av sektordirektør (1).pdf

Hovedrapport

Gatebruksplan for Midtbyen - høringsutkast hovedrapport - med linker - juni 2020.pdf
Vedlegg 2_ Fagrapport 1_ Gange_byliv i Gatebruksplan for Midtbyen.pdf
Vedlegg 3_ Fagrapport sykkel.pdf
Vedlegg 4_ Fagrapport kollektiv og taxi.pdf
Vedlegg 5_ Fagrapport samfunnssikkerhet og beredskap.pdf
Vedlegg 6_ Fagrapport varelevering og renovasjon.pdf
Vedlegg 7_ Fagrapport parkering.pdf
Vedlegg 8_ Fagrapport gatebruk, framkommelighet og trafikksikkerhet.pdf
Vedlegg 9_ Fagrapport prosess og medvirkning.pdf

Samlerapport trafikk-, støy- og luftkvalitetsberegninger

Vedlegg 10_ Samlerapport trafikk-, støy- og luftkvalitetsberegninger (Rambøll).pdf
Vedlegg 11_ Rapport støyberegninger (Rambøll).pdf
Vedlegg 12_ Luftkvalitetsberegninger (Rambøll).pdf

Gatebruksplan for Midtbyen

Hovedmålet er: Langt flere skal gå, sykle og reise kollektivt i Midtbyen og at Midtbyen skal være attraktiv, levende og tilgjengelig.

De tre delene av planarbeidet i Plan for sentrumsutvikling skal styrke sentrumsområdene i Trondheim gjennom å legge bedre til rette for at flere bor og jobber i sentrum, og at flere besøker og oppholder seg lengre i sentrum. De skal også legge bedre til rette for at flere går, sykler og tar kollektivtransport, og at færre kjører personbil i sentrum.

Delmål med planarbeidet

 • Bedre framkommeligheten for gående, syklende og kollektivreisende

 • Tilgjengelighet, men ikke god framkommelighet for bil

 • Redusere gjennomkjøring i Midtbyen

 • Fornøyde beboere, besøkende og næringsdrivende

 • Effektiv varelevering og bylogistikk

 • Flere bilfrie områder for opphold, gange og sykling

 • Bedre trafikksikkerheten og trygghetsfølelsen for alle brukergrupper

 • Avklare parkeringsstrategi for Midtbyen

 • Øke antall sykkelparkeringsplasser i Midtbyen

 • Redusere arbeidsparkering i Midtbyen


Rådmannen forventer at arbeidet med gatebruksplanen vil kunne skape et diskusjonsgrunnlag for hva Trondheim sentrum skal være i framtida og at planen vil kunne gi nye rammer for en positiv sentrumsutvikling. Gatebruksplan for Midtbyen skal legge til rette for en utvikling i tråd med nullvekstmålet og målsettingen om et attraktivt og levende bysentrum.

Rådmannen vil gjennom hele planprosessen legge opp til bred og aktiv medvirkning gjennom dialog i møter og seminarer, i digitale og sosiale medier, og midlertidige tiltak og aktiviteter i det offentlige rom – i egen regi og i samarbeid med andre.

Planprosessen vil i hovedsak bestå av tre faser: 1) Programfase med kartlegging av dagens situasjon gjennom faktainnhenting, kartlegging og utredninger. 2) Planfasen med kartlegginger og utredninger. 3) Høringsfase, merknadsbehandling og fastsetting av endelig planforslag.

Resultatet av arbeidet skal bli et temakart og en prinsipplan, som ikke er juridisk bindende, men veiledende. Gatebruksplanen legges til grunn for framtidige investeringsprosjekter og ved utarbeidelse og behandling av planer etter Plan- og bygningsloven.

Byplankontoret leder arbeidet. Faste interne og eksterne referansegrupper vil kunne komme med innspill til planen når det er hensiktsmessig og ved fastsatte milepæler, minimum mellom hver fase i prosessen. Ledergruppa på byutvikling er administrativ styringsgruppe for sentrumsplanen.


Prosessplan for Gatebruksplan for Midtbyen ble fastsatt av formannskapet 24. april 2018.

Prosessplan Gatebruksplan for Midtbyen.pdf

Ta gjerne kontakt med Mari Hage Basberg : mari.hage.basberg@trondheim.kommune.no