Gatebruksplan for Midtbyen

Hensikten med Gatebruksplan for Midtbyen er å skape bedre rammer for opphold og å bedre fremkommeligheten for gående, syklende og kollektivreisende. Gatebruksplanen skal vise hvordan prioriteringen av alle disse brukergruppene skal gjenspeiles i bruken av arealene i sentrum.

Hovedmålet er: Langt flere skal gå, sykle og reise kollektivt i Midtbyen og at Midtbyen skal være attraktiv, levende og tilgjengelig.

De tre delene av planarbeidet i Plan for sentrumsutvikling skal styrke sentrumsområdene i Trondheim gjennom å legge bedre til rette for at flere bor og jobber i sentrum, og at flere besøker og oppholder seg lengre i sentrum. De skal også legge bedre til rette for at flere går, sykler og tar kollektivtransport, og at færre kjører personbil i sentrum.

Delmål med planarbeidet

  • Bedre framkommeligheten for gående, syklende og kollektivreisende
  • Tilgjengelighet, men ikke god framkommelighet for bil
  • Redusere gjennomkjøring i Midtbyen
  • Fornøyde beboere, besøkende og næringsdrivende
  • Effektiv varelevering og bylogistikk
  • Flere bilfrie områder for opphold, gange og sykling
  • Bedre trafikksikkerheten og trygghetsfølelsen for alle brukergrupper
  • Avklare parkeringsstrategi for Midtbyen
  • Øke antall sykkelparkeringsplasser i Midtbyen
  • Redusere arbeidsparkering i Midtbyen

Rådmannen vil gjerne ha innspill til delmålene i høringsperioden.

Rådmannen forventer at arbeidet med gatebruksplanen vil kunne skape et diskusjonsgrunnlag for hva Trondheim sentrum skal være i framtida og at planen vil kunne gi nye rammer for en positiv sentrumsutvikling. Gatebruksplan for Midtbyen skal legge til rette for en utvikling i tråd med nullvekstmålet og målsettingen om et attraktivt og levende bysentrum.

Rådmannen vil gjennom hele planprosessen legge opp til bred og aktiv medvirkning gjennom dialog i møter og seminarer, i digitale og sosiale medier, og midlertidige tiltak og aktiviteter i det offentlige rom – i egen regi og i samarbeid med andre.

Planprosessen vil i hovedsak bestå av tre faser: 1) Programfase med kartlegging av dagens situasjon gjennom faktainnhenting, kartlegging og utredninger. 2) Planfasen med kartlegginger og utredninger. 3) Høringsfase, merknadsbehandling og fastsetting av endelig planforslag. Målet er å sende områdeplanen på høring innen inneværende bystyreperiode, våren 2019. Det skal imidlertid være en svært strømlinjeformet prosess uten uforutsette hendelser for å klare en slik tidsplan.

Resultatet av arbeidet skal bli et temakart og en prinsipplan, som ikke er juridisk bindende, men veiledende. Gatebruksplanen legges til grunn for framtidige investeringsprosjekter og ved utarbeidelse og behandling av planer etter Plan- og bygningsloven.

Byplankontoret leder arbeidet. Faste interne og eksterne referansegrupper vil kunne komme med innspill til planen når det er hensiktsmessig og ved fastsatte milepæler, minimum mellom hver fase i prosessen. Ledergruppa på byutvikling er administrativ styringsgruppe for sentrumsplanen.

Stedsanalyse

Stedsanalyse Trondheim sentrum

Parallelloppdrag

Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050

Vi vil ha innspill fra deg!

Gi innspill og kommentarer ved å sende en epost til byplan.postmottak@trondheim.kommune.no.

Prosessplan for Gatebruksplan for Midtbyen ble fastsatt av formannskapet 24. april 2018.

Prosessplan Gatebruksplan for Midtbyen.pdf

Verksted byliv og gatebruk 26. juni 2018

Presentasjoner, bilder, kart m.m. ligger her.

Oppstartsseminar for kortsiktig gatebruksplan 20. november 2018

Presentasjon og rapport fra oppstartsseminaret ligger her.

4. desember 2018 vedtok Formannskapet sak om kortsiktig gatebruksplan.

Vedtak sak 211/18

Formannskapet gir rådmannen tilslutning til å utarbeide en kortsiktig gatebruksplan basert på kjøremønster i figur 1. Relevante tema fra prosessplanen som enkle trafikkanalyser, konsekvenser for blant annet gående, syklende og bomiljø skal utredes, og medvirkning må sikres. Den kortsiktige gatebruksplanen skal være klar til gjennomføring og iverksetting av tiltak før sommeren 2019.

Trondheim kommune spiller inn til Miljøpakken sitt handlingsprogram at det avsettes midler til planlegging, gjennomføring og bygging.

Formannskapet viser til vedtak i sak 163/18, punkt 3, om behov for et nytt regime for dialog og samarbeid mellom Trondheim kommune og næringslivet. Det forutsettes at næringslivet, transportører og berørte parter sikres involvering og medvirkning i det videre arbeidet.

Det skal legges til grunn for den kortsiktige gatebruksplanen at Bakke bru holdes åpen for trafikk inn til byen.

Saksdokumenter - sak PS 0211_18 Kortsiktig gatebruksplan.pdf
Tilleggsnotat sak 211_18 Gatebruksplan for Midtbyen.pdf

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Marte Nordhus: marte.nordhus@trondheim.kommune.no