Gatebruksplan for Midtbyen

Hensikten med Gatebruksplan for Midtbyen er å skape bedre rammer for opphold og å bedre fremkommeligheten for gående, syklende og kollektivreisende. Gatebruksplanen skal vise hvordan prioriteringen av alle disse brukergruppene skal gjenspeiles i bruken av arealene i sentrum.


Helhetlig/langsiktig gatebruksplan for Midtbyen 2025-2050

Etter vedtak av kortsiktig gatebruksplan fortsetter arbeidet med den helhetlige/langsiktige gatebruksplanen. Informasjon om verksteder, medvirkning og status oppdateres her.

Utkast til tidslinje pr. mai 2019:

Innspill

Har du innspill til planarbeidet, send en e-post til kristian.sandvik@trondheim.kommune.no eller legg innspillene inn i kartløsningen vår: https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/framtidstrondheim/medvirkning/attraktiv-og-klimavennlig-kom-med-forslag

Kortsiktig gatebruksplan for Midtbyen

Vedtak kortsiktig gatebruksplan i Formannskapet i Trondheim kommune 19.03.2019

Alternativ 1 ble vedtatt. Tema som er utredet, og som er grunnlaget for anbefalt løsning er vist i rapporten.

Saksprotokoll fra formannskapet

Saksprotokoll - Gatebruksplan for Midtbyen - Kortsiktig gatebruksplan 19.03.2019.pdf

Saksframlegg kortsiktig gatebruksplan

Gatebruksplan for Midtbyen - Kortsiktig gatebruksplan - Saksframlegg - 19.03.2019.pdf

Rapport Kortsiktig gatebruksplan

Rapport kortsiktig gatebruksplan + vedlegg om innspill - 1.pdf

Trafikknotat

Trafikkvurdering - Kortsiktig gatebruksplan

Beboermøte

I forbindelse med arbeidet med den kortsiktige gatebruksplanen inviterer Byplankontoret beboerne i området til åpen café på kulturhuset ISAK mandag 11.02.2019 mellom 16.00 og 20.00. Vi benytter Kanalrommet og serverer kaffe og noe å bite i.

Kortsiktig gatebruksplan

Det har i arbeidet med ny gatebruksplan for Midtbyen blitt klart at byplankontoret ikke rekker å ferdigstille en fullstendig gatebruksplan i tide for ny rutestruktur i august 2019, inkludert Metrobuss. Et delmål i gatebruksplanen er å tilrettelegge for innføring av Metrobuss. Rådmannen utarbeider derfor en kortsiktig gatebruksplan, som er mindre omfattende, og dekker et mindre område enn opprinnelig planlagt. Arbeidet med den helhetlige gatebruksplanen foregår parallelt, som planlagt.

Det er allerede bestemt ny trasé for lokalbuss og Metrobuss, som illustrert under. Trasé og holdeplasser for regionbuss avklares gjennom kortsiktig gatebruksplan, med alternativer vist i illustrasjon under:

Illustrasjon 1: Ny trasé for (trikk,) lokal- og Metrobuss

Illustrasjon 2: Ny trasé for regionbuss

Trondheim kommune er kjent med at krysset Olav Tryggvasons gate/Prinsens gate/Sandgata er utfordrende for trafikkens fremkommelighet i rushtid allerede idag. Som vist i illustrasjonene av traseene for buss, så skal hoveddelen av bussene ut av Munkegata, og trafikken i dette krysset vil derfor øke. Det utredes derfor alternative kjøremønstre for å rydde plass til bussen i dette området. Det er to alternative trafikkmønstre som utredes, men det er også mulig at det endelige kjøremønsteret inneholder deler av begge alternativer, eller at enkelte foreslåtte tiltak ikke gjennomføres.

For begge alternativer foreslås følgende:

 • Kjøreretningen i Dronningen gate mellom Søndre gate og Munkegata snus til vestgående
 • Sandgata envegsreguleres mot vest
 • Prinsens gate stenges for andre enn kollektivtrafikk mot nord fra Dronningens gate
 • Dronningens gate åpnes for envegsregulert trafikk mot øst fra Prinsens gate til Munkegata, for å øke tilgjengeligheten fra øst, samtidig som man unngår å tilrettelegge for økt gjennomkjøring fra vest.


Alternativ 1

 • Prinsens gate holdes åpen for trafikk fra nord fra Olav Tryggvasons gate, men får påbudt sving til høyre og venstre ved Dronningens gate. Her kommer ny sørgående regionbussholdeplass
 • Munkegata envegsreguleres mot nord fra Dronningens gate til Olav Tryggvasons gate


Alternativ 2

 • Prinsens gate holdes åpen fra nord
 • Munkegata envegsreguleres for biltrafikk mot nord, men får regionbuss og taxi mot sør
 • Dronningens gate vestgående mellom Munkegata og Prinsens gate holdes åpen for regionbuss og taxi
 • St. Olavs gate envegsreguleres nordgående mellom Kongens gate og Dronningens gate


Det er stram fremdrift i prosjektet for å rekke eventuell ombygging før sommeren 2019. Under er fremdriften i prosjektet vist, og vedtak på kortsiktig gatebruksplan bør gjøres tidlig i mars 2019. Det utredes konsekvenser for gående, syklende, kollektiv og taxi, bylogistikk, parkering og næring/beboere. Det er i tillegg stort fokus på medvirkning av de ulike aktørene som berøres gjennom egne møter.

Rådmannen ønsker innspill på den kortsiktige gatebruksplanen innen 18.02.2019.

Gi innspill og kommentarer ved å sende en epost til byplan.postmottak@trondheim.kommune.no.


4. desember 2018 vedtok Formannskapet sak om kortsiktig gatebruksplan.

Vedtak sak 211/18

Formannskapet gir rådmannen tilslutning til å utarbeide en kortsiktig gatebruksplan basert på kjøremønster i figur 1. Relevante tema fra prosessplanen som enkle trafikkanalyser, konsekvenser for blant annet gående, syklende og bomiljø skal utredes, og medvirkning må sikres. Den kortsiktige gatebruksplanen skal være klar til gjennomføring og iverksetting av tiltak før sommeren 2019.

Trondheim kommune spiller inn til Miljøpakken sitt handlingsprogram at det avsettes midler til planlegging, gjennomføring og bygging.

Formannskapet viser til vedtak i sak 163/18, punkt 3, om behov for et nytt regime for dialog og samarbeid mellom Trondheim kommune og næringslivet. Det forutsettes at næringslivet, transportører og berørte parter sikres involvering og medvirkning i det videre arbeidet.

Det skal legges til grunn for den kortsiktige gatebruksplanen at Bakke bru holdes åpen for trafikk inn til byen.

Saksdokumenter - sak PS 0211_18 Kortsiktig gatebruksplan.pdf
Tilleggsnotat sak 211_18 Gatebruksplan for Midtbyen.pdf

Oppstartsseminar for kortsiktig gatebruksplan 20. november 2018

Presentasjon og rapport fra oppstartsseminaret ligger her.

Langsiktig gatebruksplan for Midtbyen

Hovedmålet er: Langt flere skal gå, sykle og reise kollektivt i Midtbyen og at Midtbyen skal være attraktiv, levende og tilgjengelig.

De tre delene av planarbeidet i Plan for sentrumsutvikling skal styrke sentrumsområdene i Trondheim gjennom å legge bedre til rette for at flere bor og jobber i sentrum, og at flere besøker og oppholder seg lengre i sentrum. De skal også legge bedre til rette for at flere går, sykler og tar kollektivtransport, og at færre kjører personbil i sentrum.

Delmål med planarbeidet

 • Bedre framkommeligheten for gående, syklende og kollektivreisende
 • Tilgjengelighet, men ikke god framkommelighet for bil
 • Redusere gjennomkjøring i Midtbyen
 • Fornøyde beboere, besøkende og næringsdrivende
 • Effektiv varelevering og bylogistikk
 • Flere bilfrie områder for opphold, gange og sykling
 • Bedre trafikksikkerheten og trygghetsfølelsen for alle brukergrupper
 • Avklare parkeringsstrategi for Midtbyen
 • Øke antall sykkelparkeringsplasser i Midtbyen
 • Redusere arbeidsparkering i Midtbyen


Rådmannen forventer at arbeidet med gatebruksplanen vil kunne skape et diskusjonsgrunnlag for hva Trondheim sentrum skal være i framtida og at planen vil kunne gi nye rammer for en positiv sentrumsutvikling. Gatebruksplan for Midtbyen skal legge til rette for en utvikling i tråd med nullvekstmålet og målsettingen om et attraktivt og levende bysentrum.

Rådmannen vil gjennom hele planprosessen legge opp til bred og aktiv medvirkning gjennom dialog i møter og seminarer, i digitale og sosiale medier, og midlertidige tiltak og aktiviteter i det offentlige rom – i egen regi og i samarbeid med andre.

Planprosessen vil i hovedsak bestå av tre faser: 1) Programfase med kartlegging av dagens situasjon gjennom faktainnhenting, kartlegging og utredninger. 2) Planfasen med kartlegginger og utredninger. 3) Høringsfase, merknadsbehandling og fastsetting av endelig planforslag.

Resultatet av arbeidet skal bli et temakart og en prinsipplan, som ikke er juridisk bindende, men veiledende. Gatebruksplanen legges til grunn for framtidige investeringsprosjekter og ved utarbeidelse og behandling av planer etter Plan- og bygningsloven.

Byplankontoret leder arbeidet. Faste interne og eksterne referansegrupper vil kunne komme med innspill til planen når det er hensiktsmessig og ved fastsatte milepæler, minimum mellom hver fase i prosessen. Ledergruppa på byutvikling er administrativ styringsgruppe for sentrumsplanen.

Stedsanalyse

Stedsanalyse Trondheim sentrum

Parallelloppdrag

Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050

Vi vil ha innspill fra deg!

Gi innspill og kommentarer ved å sende en epost til byplan.postmottak@trondheim.kommune.no.

Prosessplan for Gatebruksplan for Midtbyen ble fastsatt av formannskapet 24. april 2018.

Prosessplan Gatebruksplan for Midtbyen.pdf

Brukermøte sykkel 7. november 2018

Presentasjoner, bilder, kart m.m. ligger her.

Verksted byliv og gatebruk 26. juni 2018

Presentasjoner, bilder, kart m.m. ligger her.

Innbyggerpanel og gjestebud våren 2018 og vinteren 2019

Rapport og resultater ligger her for våren 2018 og her for vinteren 2019.

Seminar om varelevering 14. mars 2018

Presentasjoner m.m. ligger her

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Kristian Sandvik: kristian.sandvik@trondheim.kommune.no