Oppstartsseminar for kortsiktig gatebruksplan i Midtbyen

20. november 2018

Byplankontoret i Trondheim kommune arrangerte oppstartsseminar for kortsiktig gatebruksplan i Midtbyen 20. november 2018. 35 fagfolk deltok på verkstedet på Rådhuset, og kom med nyttige innspill til arbeidet. Målet med oppstartsseminaret var å kartlegge ulike trafikantgrupper sine utfordringer og behov i området som foreslås utredet for en kortsiktig gatebruksplan.

Byplankontoret jobber med ny gatebruksplan for Midtbyen, som et prosjekt under Plan for sentrumsutvikling. Gatebruksplanen er et viktig grunnlag for det langsiktige planarbeidet i Trondheim sentrum, og skal definere fremtidig trafikkmønster for de ulike trafikantgruppene, og legge til rette for god fremkommelighet for metrobussen.

Arbeidet med gatebruksplanen har i utgangspunktet vært planlagt utført som en kortsiktig og en langsiktig plan for gatebruk i Midtbyen. Men, gjennom arbeidet frem til nå har det vist seg vanskelig å ferdigstille en helhetlig kortsiktig plan før metrobussen starter opp 3. august 2019. Samtidig har vi basert på erfaringer fra dagens situasjon klare indikasjoner på at trafikkavviklingen i Midtbyen vil forverres betydelig for kollektiv- og biltrafikk, hvis det ikke gjøres tiltak i et begrenset område. Byplankontoret har foreslått noen prinsipper for kjøremønster som ønskes utredet (se kjøremønster alternativ i presentasjonen). Disse kjøremønstrene var utgangspunktet for diskusjon og gruppeoppgaver på verkstedet.


Alle metro- og lokalbusser vil få ny rute gjennom Midtbyen fra august 2019. Det skal i første omgang utredes endringer i kjøremønster, for å gi tilstrekkelig fremkommelighet for kollektivtrafikken og hindre at biltrafikken blir stående i kø sammen med bussene. I tillegg skal løsninger for blant annet gående, syklende og varelevering/renovasjon utredes. Eventuelle endringer i trafikkmønster bør være på plass før ny rutestruktur, noe som betyr at vi har en stram framdriftsplan.

På verkstedet presenterte Byplankontoret arbeidet som er gjort så langt, inkludert foreslåtte kjøremønster som var utgangspunkt for diskusjon og innspill (se presentasjon). Brukergruppene kollektiv, bylogistikk, næringsliv, gående og syklende var i fokus på verkstedet.

Byplankontoret takker for alle innspill som kom på verkstedet. Disse er samlet i rapporten under. Dette var det første verkstedet om kortsiktig gatebruksplan. Det skal holdes egne møter for beboere, og ved behov for andre aktører og brukergrupper. Det vil også bli mulig å gi skriftlige innspill senere i prosessen.

Presentasjon - oppstartsseminar kortsiktig gatebruksplan


Rapport oppstart kortsiktig gatebruksplan.pdf