Kulturminner i Midtbyen

Midtbyen-området definerer selve sentrum av byen, og Midtbyen er en identitetsbærer for hele byens befolkning. Det er her man kan se den lengste sammenhengende historierepresentasjonen, da området inneholder mange av de mest sentrale enkeltelementene som er kulturminner etter byens historie. Midtbyen har synlige spor etter alle sentrale faser av Trondheims over tusenårige historie:

  • Middelalderbyen med stenkirkene, kirkeruinene og gatestrukturen til veitene

  • Cicignons velbevarte og tydelige barokke byplan fra 1681, med brede gater og Torvet i sentrum

  • Bryggene i Fjordgata og Kjøpmannsgata

  • De store 1700-talls trepaleene

  • Den gamle institusjons- og industribebyggelsen på Kalvskinnet

  • Trebyen som oppsto etter bybrannene i 1841 og 1842

  • Forseggjorte bygårder, institusjons- og forretningsbygg i mur fra de siste 200 årene med høy arkitektonisk verdi.

I kraft av den kulturhistoriske helheten som Midtbyen innehar, og byens rolle i Norges historie, er byområdet vurdert som av nasjonal interesse. Midtbyen er markert som hensynssone for kulturminner i kommuneplanens arealdel.

Aktsomhetskart for kulturminner i Midtbyen

Bygninger markert med farge er klassifisert som kulturminner. Bygninger markert med rød farge og skravur (skravuren er ikke lett leselig på bildet) er fredet. Fiolett bunnfarge betyr fredet bygrunn for Middelalderbyen. Aktsomhetskartet ligger i kommunens kartløsning https://kart5.nois.no/trondheim/Content/Main.asp?layout=trondheim&time=1539272821&vwr=asv. Velg temakart aktsomhetskart kulturminner.

Midtbyen inneholder en rekke fredede bygninger og flere spesialregulerte bygninger og miljøer. Midtbyen er Trondheims fremste og mest verdifulle kulturmiljø, med meget høy verdi også i nasjonal sammenheng.

Cicignons byplan

Midtbyen og dens plassering i landskapet er vesentlig for å forstå byens over tusenårige historie. Cicignons storslåtte, barokke byplan fra 1681 er lagt over en middelalderstruktur som fremdeles er lesbar. Byplanen er samtidig uløselig knyttet til omkringliggende landskap og landemerker, herunder siktlinjene mellom byens maktsteder, som Kristiansten, Munkholmen, Lade og Gløshaugen.

Midtbyen har en sammenhengende trehustradisjon fra den tidligste bydannelsen og frem til 1845, en tradisjon som ble videreført i randsonene etter dette. Veiter med bebyggelse i mur og tre utgjør kvartalenes indre struktur, i kontrast til Cicignons brede gater.

Bilde til venstre: Bryggene i Kjøpmannsgata, Øvre Elvehavn. Bilde til høyre: Olav Tryggvasons gate. Foto: Trondheim byarkiv

Bilde til venstre: Torvet med Vår Frue kirke, flankert av de fredede trepaleene Sommergården og Hornemannsgården. Bilde til høyre: Stiftsgården i Munkegata, byens største trepalé. Trondheim byarkiv

Bilde til venstre: Utsikt fra domkirkens tårn mot Munkholmen. Bilde til høyre: Søndre gate med bygninger fra flere generasjoner: 1800-talls trehusbebyggelse, murgård fra omkring 1900, og den gamle brannstasjonen. Foto: Trondheim byarkiv