Oppstartsseminar Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050

På denne siden finner du programmet, og video (i to deler), bilder og presentasjoner fra oppstartsseminaret for parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050. Du kan også se streaming fra seminaret på Byplankontorets Facebook-side.

Byplansjef Ragna Fagerli. Foto: Carl-Erik Eriksson

Prosjektleder Grete Hennissen. Foto: Carl-Erik Eriksson

Oppstartsseminar for parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050

Tid: 21. november kl. 08.30-12.00

Sted: Sal 3, Prinsen kinosenter, Prinsens gate 2B

(Oppstartsseminaret ble streamet på Facebook-siden vår).

Program:

08.30-08.40 Velkommen og målet med parallelloppdraget

Byplansjef Ragna Fagerli, Trondheim kommune

08.40-09.10 Program for parallelloppdraget og presentasjon av team/geografiske områder

Prosjektleder Grete Hennissen, Trondheim kommune

09.10-09.20 Bymodell i sentrum

Martin Vitsø, Kart- og oppmåling, Trondheim kommune

09.20-09.40 Kulturminner i sentrum

Byantikvar Mette Bye, Trondheim kommune

09.40-09.55 Blågrønne verdier i sentrum

Nadja Sahbegovic, byplanlegger, Trondheim kommune

09.55-10.10 Transport og mobilitet i sentrum

Marte Nordhus, prosjektleder gatebruksplan i Midtbyen, Trondheim kommune


Pause 10.10-10.30


10.30-10.45 Klima og miljø i sentrum

Marianne Langedal, leder Miljøenheten, Trondheim kommune

10.45-11.00 Boliger og bomiljø i sentrum

Ingrid Sætherø, Koteng eiendom

11.00-11.15 Næring og handel i sentrum

Børge Beisvåg, Næringsforeningen i Trondheimsregionen

11.15-11.30 Midtbyen - tanker og ambisjoner fra gårdeier

Svein Erik Nordbotten, EC Dahls eiendom

11.30-11.45 NTNU campusutvikling

Silje Skulstad, NTNU campusutvikling, og Anne Reinton, prosjektleder campus (TK)

11.45-12.00 Nyhavna

Ann-Margrit Harkjerr, Eierskapsenheten (TK), og Per Arne Tefre, Trondheim Havn

12.00- Enkel lunsj (håndmat)

Team Rodeo: (fra venstre) John Sanden (Sanden+Hodnekvam), Knut Schreiner, Magnus Jørgensen og Ingrid Roalsø (Rodeo arkitekter). Foto: Carl-Erik Eriksson

Team Lala Tøyen: (fra venstre) Iwan Thomson, Caroline Lytskjold (Lala Tøyen), Frida Maureen Hultberg (Skajaa arkitekter) og Kristin Solhaug Næss. Foto: Carl-Erik Eriksson

Team Asplan Viak: Jenny Persson, Lene Nagelhus, Julie Nordhagen, Aasne Haug (Asplan Viak) og Aksel Tjora (Sosiologisk Poliklinikk). Foto: Carl-Erik Eriksson

Team Pir II: Eli Støa (NTNU), Tarjei Zakarias Ekelund (Pir II), Ellen Devold (Kulturminnehjelp), Anett Grønnern Holbøll og Petter Paus (Pir II) Foto: Carl-Erik Eriksson

Forskningsprosjektet Samskaping av fremtidens byer, som skal samskape et femte bidrag med innbyggere i Trondheim: (fra venstre) Kristian Hoelscher (PRIO) , Kristina Wensaas (Norconsult) og Ole Smørdal (Universitetet i Oslo). Foto: Carl-Erik Eriksson

Evalueringskomiteen til parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050: (fra venstre) Mette Bye (TK), Per A Tefre (Trondheim Havn), Silje Wormnes Skulstad (NTNU campusutvikling), Ragna Fagerli (TK), Ingrid Sætherø (Næringsforeningen i Trondheimsregionen), Ann-Margrit Harkjerr (TK), Anne Skolmli (Jernbanedirektoratet), Grete Kristin Hennissen (TK), Øystein Bull-Hansen (Norske arkitekters landsforbund) og Vegard Hagerup (Trøndelag fylkeskommune). Kjetil Lehn (Statsbygg) og Marianne Langedal (TK) var ikke til stede på oppstartsseminaret. Foto: Carl-Erik Eriksson

Byantikvar Mette Bye. Foto: Carl-Erik Eriksson

Prosjektleder for Gatebruksplan i Midtbyen, Marte Nordhus. Foto: Carl-Erik Eriksson

Oppstartsseminar Framtidsbilder 211118

Velkommen til oppstartsseminar

 • Mål å få flere folk i sentrum

 • Eksistrende midtbyplan har vart i 37 år, skal nå oppdateres og gjøre videre utvikling mer forutsigbar.

 • Hovedhensikten er å visualisere allerede vedtatte planer og mål slik at det blir lettere å forstå hva som ligger bak planene.

 • Stort fokus på medvirkning.

 • Evalueringskomiteen lager rapport om anbefalinger.

Kart og 3D i sentrum_Martin Vitsø

Kart og 3D-grunnlag i sentrum

 • Teamene kan benytte 3D-bymodell fra 2014, 3D-data fra 2017 og ferskt kartgrunnlag i det videre arbeidet.

 • Alle modeller og filer kan lastes ned her: http://kart.trondheim.kommune.no

 • Vi vil at dataene vi mottar skal se bra ut i en sketchup-modell.

Kulturminner i sentrum_Mette Bye

Kulturminner i sentrum

 • Aktsomhetskart for kulturminner ligger på Trondheim kommune nettsider: https://kart5.nois.no/trondheim/Content/Main.asp?layout=trondheim&time=1542977351&vwr=asv

 • Trehusbebyggelsen er viktig for Trondheim, hovedgrunnen til utskiftning av trehusbebyggelsen etter 1981 er brann.

 • Landskapsformen, Nidarosdomen, visuell kontakt med Munkholmen, festningen og hovedbygningen på Gløshaugen er noen viktige element for byen, sammen med Nidelva og de blå-grønne verdiene.

Transport og mobilitet i sentrum_Marte Nordhus

Transport og mobilitet i sentrum

 • Vi skiller på paradegater, hovedgater, vanlige gater og veiter.

 • Gående, syklende og kollektiv skal ha hovedprioritet i gatetverrsnittet.

 • Metrobuss begynner å kjøre neste år, men man kan være mer ambisiøs med tanke på kollektiv i 2050.
Boliger og bomiljø i sentrum_Koteng Eiendom_Ingrid Sætherø.pdf

Boliger og bomiljø i sentrum

 • Flest mulig boliger med gangavstand til sentrum skaper en levende og attraktiv by.

 • Der det bor folk vil det være aktivitet hele døgnet i tillegg til beboere som bryr seg om området.

 • Utfordrende å få til høy tetthet og få til høy boligkvalitet i henhold til kommuneplanens krav.

 • For byboliger må det også være fokus på bebyggelsens kvalitet, og hva det kan tilføre byen.

Midtbyen_tanker og ambisjoner fra gårdeier_Svein Erik Nordbotten.pptx

Midtbyen - tanker og ambisjoner fra gårdeier

 • Lite liv i byen. Sentrum taper mye i forhold til omlandet. På tross av at det ikke er færre som bor i Midtbyen enn før.

 • Forutsetninger for å redde sentrum er tilgjengelighet og tilbud/attraktivitet

 • Mye kan legges under bakken med tanke på bil, renovasjon og varelevering.

Blågrønne verdier i sentrum_Nadja Sahbegovic

Den muntlige presentasjonen om blågrønne verdier i sentrum utgikk på grunn av sykdom, men bla gjerne i den digitale versjonen over.


Klima og miljø i sentrum_Marianne Langedal

Klima og miljø i sentrum

 • For å få gode oppvekstvilkår for barn i by må det tas hensyn til blant annet nattestøy, luftforurensning, sollys, trafikksikkerhet, gode uterom, grønne verdier, mulighet til naboer, trygge forbindelser.

 • Mål for klimatilpasning: I 2025 er Trondheim robust for å møte framtidige klimaendringer.

 • Blågrønne områder i byen er viktig for både mennesker, planter og dyr. Et sammenhengende nettverk av disse er viktig slik at planter og dyr kan forflytte seg.

 • Nidelva med tilhørende kantsone har en stor verdi både til rekreasjon og for biologisk mangfold.

Næring og handel i sentrum_Børge Beisvåg.pdf

Næring og handel i sentrum

 • Sentrum skal i hovedsak være for trondhjemmere, men også for cruiseturister og andre trøndere.

 • Handelen i sentrum taper markedsandel til sentrene utenfor byen.

 • Byggeperioder er krevende.

 • Mange gamle bygninger som forfaller uten vedlikehold.

NTNU campusutvikling_Silje Skulstad og Anne Reinton

Samling av NTNU Campus

 • Samlingen får store konsekvenser for Midtbyen.

 • Avhengig av å jobbe med forbindelsene fra Gløshaugen og ned mot Midtbyen.

 • Ønsker å styrke hovedbygget – det viktigste atkomstpunktet fra nord.

 • Det er planlagt å bygge i park, da må det gis noe bra tilbake til byen som veier opp for tapet.

 • Mål om å ha levende arealer for eksperimentell aktivitet. Ikke fokusere bare på byggene, må også ha gode byrom og sammenhenger.

Nyhavna_Per Arne Tefre og Ann-Margrit Harkjerr

Byutvikling på Nyhavna

 • Kommunedelplan for Nyhavna vedtatt i 2016.

 • Fire prinsipper ligger til grunn. Nyhavna skal være en:

  • blå og grønn bydel

  • fleksibel og robust bydel

  • identitet og historie bydel

  • tilgjengelig bydel.

 • Det vil bli behov for nye barnehager og barneskole.

 • Flere parallelle prosesser for området. De kan styrke hverandre.