Kortsiktig gatebruksplan

Kortsiktig gatebruksplan ble vedtatt i Formannskapet i Trondheim kommune 19.03.2019

Alternativ 1 ble vedtatt. Tema som er utredet, og som er grunnlaget for anbefalt løsning er vist i rapporten under.

Endelig alt. 1 KGBP kart.pdf

Saksprotokoll fra formannskapet

2. Saksprotokoll - Gatebruksplan for Midtbyen - Kortsiktig gatebruksplan 19.03.2019.pdf

Saksframlegg Kortsiktig gatebruksplan

1. Gatebruksplan for Midtbyen - Kortsiktig gatebruksplan - Saksframlegg - 19.03.2019.pdf

Rapport kortsiktig gatebruksplan

3. Rapport kortsiktig gatebruksplan + vedlegg om innspill - 1.pdf

Trafikknotat

4. Trafikkvurdering - Kortsiktig gatebruksplan
Tidslinje KGBP.pdf

Rådmannen ønsker innspill på den kortsiktige gatebruksplanen innen 18.02.2019.

Det er stram fremdrift i prosjektet for å rekke eventuell ombygging før sommeren 2019. Under er fremdriften i prosjektet vist, og vedtak på kortsiktig gatebruksplan bør gjøres tidlig i mars 2019. Det utredes konsekvenser for gående, syklende, kollektiv og taxi, bylogistikk, parkering og næring/beboere. Det er i tillegg stort fokus på medvirkning av de ulike aktørene som berøres gjennom egne møter.

Gi innspill og kommentarer ved å sende en epost til byplan.postmottak@trondheim.kommune.no.


Bakgrunn

Trondheim kommune er kjent med at krysset Olav Tryggvasons gate/Prinsens gate/Sandgata er utfordrende for trafikkens fremkommelighet i rushtid allerede idag. Som vist i illustrasjonene av traseene for buss, så skal hoveddelen av bussene ut av Munkegata, og trafikken i dette krysset vil derfor øke. Det utredes derfor alternative kjøremønstre for å rydde plass til bussen i dette området. Det er to alternative trafikkmønstre som utredes, men det er også mulig at det endelige kjøremønsteret inneholder deler av begge alternativer, eller at enkelte foreslåtte tiltak ikke gjennomføres.

KART BUSSTRASE


For begge alternativer foreslås følgende:

  • Kjøreretningen i Dronningen gate mellom Søndre gate og Munkegata snus til vestgående
  • Sandgata envegsreguleres mot vest
  • Prinsens gate stenges for andre enn kollektivtrafikk mot nord fra Dronningens gate
  • Dronningens gate åpnes for envegsregulert trafikk mot øst fra Prinsens gate til Munkegata, for å øke tilgjengeligheten fra øst, samtidig som man unngår å tilrettelegge for økt gjennomkjøring fra vest.

Alternativ 1:

  • Prinsens gate holdes åpen for trafikk fra nord fra Olav Tryggvasons gate, men får påbudt sving til høyre og venstre ved Dronningens gate. Her kommer ny sørgående regionbussholdeplass
  • Munkegata envegsreguleres mot nord fra Dronningens gate til Olav Tryggvasons gate

Alternativ 2:

  • Prinsens gate holdes åpen fra nord
  • Munkegata envegsreguleres for biltrafikk mot nord, men får regionbuss og taxi mot sør
  • Dronningens gate vestgående mellom Munkegata og Prinsens gate holdes åpen for regionbuss og taxi
  • St. Olavs gate envegsreguleres nordgående mellom Kongens gate og Dronningens gate

4. desember 2018 vedtok Formannskapet sak om kortsiktig gatebruksplan.

Vedtak sak 211/18

Formannskapet gir rådmannen tilslutning til å utarbeide en kortsiktig gatebruksplan basert på kjøremønster i figur 1. Relevante tema fra prosessplanen som enkle trafikkanalyser, konsekvenser for blant annet gående, syklende og bomiljø skal utredes, og medvirkning må sikres. Den kortsiktige gatebruksplanen skal være klar til gjennomføring og iverksetting av tiltak før sommeren 2019.

Trondheim kommune spiller inn til Miljøpakken sitt handlingsprogram at det avsettes midler til planlegging, gjennomføring og bygging.

Formannskapet viser til vedtak i sak 163/18, punkt 3, om behov for et nytt regime for dialog og samarbeid mellom Trondheim kommune og næringslivet. Det forutsettes at næringslivet, transportører og berørte parter sikres involvering og medvirkning i det videre arbeidet.

Det skal legges til grunn for den kortsiktige gatebruksplanen at Bakke bru holdes åpen for trafikk inn til byen.

Saksdokumenter - sak PS 0211_18 Kortsiktig gatebruksplan.pdf
Tilleggsnotat sak 211_18 Gatebruksplan for Midtbyen.pdf

Oppstartsseminar for kortsiktig gatebruksplan 20. november 2018

Presentasjon og rapport fra oppstartsseminaret ligger her.

Byplankontoret starter arbeidet med en kortsiktig gatebruksplan

Det har i arbeidet med ny gatebruksplan for Midtbyen blitt klart at byplankontoret ikke rekker å ferdigstille en fullstendig gatebruksplan i tide for ny rutestruktur i august 2019, inkludert Metrobuss. Et delmål i gatebruksplanen er å tilrettelegge for innføring av Metrobuss. Rådmannen utarbeider derfor en kortsiktig gatebruksplan, som er mindre omfattende, og dekker et mindre område enn opprinnelig planlagt. Arbeidet med den helhetlige gatebruksplanen foregår parallelt, som planlagt.

Det er allerede bestemt ny trasé for lokalbuss og Metrobuss, som illustrert under. Trasé og holdeplasser for regionbuss avklares gjennom kortsiktig gatebruksplan.

Figur under: Ny trasé for (trikk,) lokal- og Metrobuss

Metrobuss og lokalbuss kart.pdf