FramtidsTrondheim

Trondheim har i dag over 200 000 innbyggere, og vokser kraftig. Kan vi bruke denne befolkningsveksten til å dreie byutviklingen i en enda mer bærekraftig og attraktiv retning? Byplankontoret i Trondheim kommune har utarbeidet flere strategier og planer for å finne noen svar, og noen er fortsatt under arbeid. De skal danne nye rammer for byutviklingen i Trondheim fram mot 2050, og være et kunnskapsgrunnlag for ny kommuneplanens arealdel. På disse nettsidene får du mer informasjon om strategi- og planarbeidene.

Se høringsforslagene!

Høringen ble avsluttet 17. februar 2023., og vi er i gang med å systematisere høringsinnspillene og innsigelsene, og lage nye forslag til områdeplaner. 

Oppdateringer:

Egen nettside om ny kommuneplan!

Vi er i gang med å lage en helt ny kommuneplan! Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel, og vi har laget en felles nettside for de to delene av kommuneplanen. Veileder for lokale sentrum og knutepunkt er en del av ny kommuneplanens arealdel.