Lokale sentra og knutepunkter

Lokale sentra og knutepunkter bør vies spesiell oppmerksomhet i byutviklingen, og de bør utvikles og forsterkes som attraktive og aktive sentrum i hverdagen. Utforming og utvikling av lokale sentrum vil være et sentralt tema i arbeidet med ny arealdel for Trondheim.

Lokale sentra og knutepunkter

Lokale sentrumsdannelser av ulike størrelser finnes over hele byen. De utgjør viktige noder i bystrukturen og er med på å påvirke hvor folk vil bo og reise i hverdagen. Hvordan lokale sentrum har oppstått og videreutvikles er forskjellig og til dels tilfeldig. Noen ble planlagt som lokalsenter i større områdeplaner på 1960- og 70-tallet, mens andre er selvgrodde på steder som naturlig gir et grunnlag for handel og service.

For å oppnå målet om at lokale sentra og knutepunkter forsterkes som attraktive og aktive sentrum i hverdagen mener vi de må:

  • være inkluderende og mangfoldige steder, som er lett tilgjengelige for alle med gode offentlige møteplasser (sosial bærekraft)

  • få en behandling og fysisk utforming med en kvalitet som er et sentrum verdig

  • tilby et bredt innhold av funksjoner og tjenester, samt gode bomiljø

Dette vil bidra til at Trondheim blir en bærekraftig hverdagsby fordi redusert reisebehov gjør det lettere å leve miljøvennlig.


Arbeid med lokale sentrum

Planprogram for en kommunedelplan med tema lokale sentrum ble vedtatt av bygningsrådet 05.06.2018. Bygningsrådet ba samtidig om en justering av framdriften for å få prioritert opp arbeidet med egne planer for Klett, Heimdal og Ranheim:

Rådmannen bes prioritere kommunedelplaner/ lokalsenterplaner som fremgår av sak 34/18, status for arbeid Planstrategi 2016-2018. Dette gjelder bl.a. Kommunedelplan Klett, lokalsenterplaner Ranheim og Heimdal. Rådmannen bes justere fremdriftsplan for tematisk kommunedelplan i tråd med dette.

I praksis betydde dette at arbeidet med planen måtte legges på is pga ressurstilgangen. Arbeidet som allerede er gjort er til dels inkludert i byutviklingsstrategien for Trondheim - vedtatt i desember 2020 - det videre arbeidet blir en del av ny kommuneplanens arealdel.

Kopi av Planprogram KDP knutepunkter og lokale sentrum 300418.docx - Google Dokumenter.pdf

Lokale sentrum i Trondheim

Her finner du informasjon om de ulike stedene og om pågående arbeid i lokale sentrum.

Nidarvoll

Ranheim

Risvollan

Romolslia

Rosenborg

Saupstad

Spongdal

Stavset

Strindheim

Sverresborg

Tiller

Valentinlyst

Østmarkveien

Charlottenlund

Dalgård

Flatåsen

Grilstad

Hallset

Havstad

Heimdal

Kattem

Klett

Klæbu

Moholt

Nardo

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Merete Wist: merete.wist@trondheim.kommune.no