Lokale sentra og knutepunkter

Hovedformålet med planen er å sikre at lokale sentra vies spesiell oppmerksomhet i byutviklingen, og bidrar til at de utvikles og forsterkes som attraktive og aktive sentrum i hverdagen.

Lokale sentrum er et viktig tema også i byutviklingsstrategien, og er arbeidet med lokale sentrum så langt er beskrevet i et eget notat vedlagt denne. Byutviklingsstrategien forventes sendt på høring i løpet av juni 2019.

Lokale sentra og knutepunkter

Lokale sentrumsdannelser av ulike størrelser finnes over hele byen. De utgjør viktige noder i bystrukturen og er med på å påvirke hvor folk vil bo og reise i hverdagen. Hvordan lokale sentrum har oppstått og videreutvikles er forskjellig og til dels tilfeldig. Noen ble planlagt som lokalsenter i større områdeplaner på 1960- og 70-tallet, mens andre er selvgrodde på steder som naturlig gir et grunnlag for handel og service.

For å oppnå målet om at lokale sentra og knutepunkter forsterkes som attraktive og aktive sentrum i hverdagen mener vi de må:

  • være inkluderende og mangfoldige steder, som er lett tilgjengelige for alle med gode offentlige møteplasser (sosial bærekraft)
  • få en behandling og fysisk utforming med en kvalitet som er et sentrum verdig
  • tilby et bredt innhold av funksjoner og tjenester, samt gode bomiljø

Dette vil bidra til at Trondheim blir en bærekraftig hverdagsby fordi redusert reisebehov gjør det lettere å leve miljøvennlig.


Hva skal vi gjøre?

Samle opp og lage en oversikt over dagens situasjon: Hvilke lokale sentrum og knutepunkter har vi og hvilke egenskaper, muligheter og utfordringer har disse?

Samle generell kunnskap og eksempler: på hva attraktive lokale sentrum og knutepunkter er, hvordan de oppnås, og hvordan de kan påvirke reisemønstrene i byen.

Analysere av fortettingspotensialet i tilknytning til lokale sentrum og knutepunkter - samkjøring med arbeidet med bytutviklingsstrategien.

Lage framtidsbilder for utvalgte steder som i form av illustrasjoner viser hvordan ønsket utvikling kan skje i praksis.

Resultat

En definert overordnet struktur for lokale sentrum og knutepunkter illustrert på kart, som gir føringer for hvilke som skal prioriteres og utvikles, og hvilke tilhørende områder som bør fortettes.

Generell veileder med prinsipper for planlegging og utvikling av lokale sentrum og knutepunkter.

Strategi- og handlingsdokument som beskriver hvordan Trondheim kommune kan og bør bidra for å bygge opp under ønsket utvikling av lokale sentrum og knutepunkter.

Planbeskrivelse med redegjørelse for prosess, avveininger, valg som er tatt og konsekvenser.

Rammer for utvikling av de enkelte lokale sentrum og knutepunkter - enkle, overordnede prinsipper, sammen med enkle prinsipielle illustrasjoner for de ulike stedene som viser hovedstrukturer og offentlige rom.


Planprogram for arbeidet

Planprogram er en del av det forberedende arbeidet med å utarbeide kommeundelplanen. Planprogrammet definerer innholdet i planarbeidet, og beskriver hensikten med arbeidet, framdrift, medvirkning og kunnskap som skal hentes inn.

Planprogrammet ble vedtatt av bygningsrådet 05.06.2018. Bygningsrådet ba samtidig om en justering av framdriften for å få prioritert opp arbeidet med egne planer for Klett, Heimdal og Ranheim:

Rådmannen bes prioritere kommunedelplaner/ lokalsenterplaner som fremgår av sak 34/18, status for arbeid Planstrategi 2016-2018. Dette gjelder bl.a. Kommunedelplan Klett, lokalsenterplaner Ranheim og Heimdal. Rådmannen bes justere fremdriftsplan for tematisk kommunedelplan i tråd med dette.

Framdriften for planarbeidet er derfor noe forskjøvet, og et ferdig planforslag forventes tidligst våren 2019.

Synspunkter og innspill kan sendes til:tk.postmottak@trondheim.kommune.no

eller til: Trondheim kommune, postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim


Kopi av Planprogram KDP knutepunkter og lokale sentrum 300418.docx - Google Dokumenter.pdf

Lokale sentrum i Trondheim

Her finner du informasjon om de ulike stedene og om pågående arbeid i lokale sentrum.

Charlottenlund DalgårdFlatåsenGrilstadHallsetHavstadHeimdalKattemKlettKlæbuMoholtNardo
NidarvollRanheimRisvollanRomolsliaRosenborgSaupstadSpongdalStavsetStrindheimSverresborgTillerValentinlystØstmarkveien

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Merete Wist: merete.wist@trondheim.kommune.no