Hva er Framtidsbilder

Trondheim sentrum 2050?

Trondheim kommune vil gjerne ha innspill fra innbyggerne på hvordan vi skal nå målene om flere folk i sentrum. Alle er invitert til å bidra med framtidsbilder nettopp for å komme med disse innspillene som vi trenger. Bildene vil bli brukt i videre arbeid med strategiene for sentrumsutvikling.

Innbyggerne kan se på framtidsbildene, bidra til å utvikle ideene, komme med innvendinger, og sende inn egne bilder.

Befolkningen øker

Ifølge befolkningsprognoser har Trondheim cirka 62 000 flere innbyggere i 2050 enn i dag. Kan vi utvikle byen for å møte denne befolkningsveksten på en klimavennlig og attraktiv måte? Hva må eventuelt til?

For å finne noen av svarene arbeider Byplankontoret i kommunen med flere strategiske planer som skal danne nye rammer for byutviklingen.

Mål: Flere folk i sentrum

Målene for planarbeidet er definert og politisk forankret. Et hovedmål er «flere folk i sentrum». Flere skal besøke, bo og jobbe i sentrum.

I tillegg skal flere gå, sykle og reise kollektivt, og færre skal kjøre personbil i sentrum.

Hva er Framtidsbilder Trondheim sentru 2050?

”Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050” går ut på å lage illustrasjoner av ulike scenarioer for framtidas sentrum, som er forståelige og tilgjengelige for alle.

Byplankontoret i kommunen har har engasjert Team Rodeo, team Lala Tøyen, team Pir II og team Asplan Viak for å lage illustrerte visjoner for sentrum i 2050.

I tillegg har gjestebud laget framtidsbilder, og innbyggere kan sende inn sine egne bilder. Bildene som er vist på denne siden er sent inn av innbyggere i Trondheim.

Hvorfor bilder?

Hensikten med illustrasjonene er at flere får komme med ideer og samtidig å bidra til medvirkning, forankring og åpenhet i strategiprosessen.

De visualiserte alternativene skal være enkle å forstå, og danne et godt grunnlag for diskusjon om veivalg for framtidig sentrumsutvikling i Trondheim.

Hvordan kan innbyggerne bidra?

Framtidsbildene kan være i form av tegninger, skisser og foto, med tekst som forklarer hva som vises og hvorfor dette er en ønsket framtid for Trondheim. Bruk app'en for å sende inn bilder og diskutere alle ideene som er sendt inn.

Utstilling

En bredt sammensatt evalueringskomité skal vurdere de innkomne forslagene. Forslagene skal også stilles ut for publikum i Folkebiblioteket fra 25. mars - 8. april, og bidra til debatten om hvordan byen skal utvikles. Les mer om utstillingen på Facebook

Utvikling av metoder for å involvere innbyggere i å lage framtidsbilder er et samarbeid mellom Trondheim kommune, Universitetet i Oslo, NTNU, NILU, Prio og Norconsult, og finanisert av Norges forskningsråd.

Les mer om prosjektet på Universitetet i Oslo sine sider