Trondheimsløftet
Ny samfunnsplan 2020-2032

Kommuneplanens samfunnsdel er Trondheim kommunes viktigste overordnede, strategiske og samordnede plan, og staker ut kursen for både trondheimssamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Planen ble vedtatt i  bystyret 17. november 2022. Last ned vedtatt versjon. Nå skal vi realisere Trondheimsløftet sammen!

Trondheimsløftet - Sammen skaper vi Trondheim

Samfunnsmålene for Trondheim fram mot 2032:

Hvert av hovedmålene har fem delmål med tilhørende strategier for hva kommunen skal gjøre for å nå målene, og beskrivelser av hvordan alle i Trondheim kan bidra til dette. Se mer om dette ved å klikke på lenkene over.

Trondheim kommune, vår tids store utfordringer og Trondheimsløftet, med kommunedirektør Morten Wolden

Trenger du en film som går litt mer i dybden? Denne filmen greier ut om de store utfordringene vi som kommune, og som samfunn, står overfor, og forklarer hvorfor vi, som organisasjon, er godt rustet til å nå målene.

Det er en film som både viser alvoret og understreker styrkene våre, og som gir motivasjon i arbeidet vårt med Trondheimsløftet i Trondheim kommune.

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032_ Trondheimsløftet_vedtatt versjon (8).pdf

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032: Trondheimsløftet. Vedtatt av Trondheim bystyre 17. november 2022.

Trondheimsløftet er kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032, og er kommunes viktigste overordnede plan og styringsverktøy. Trondheimsløftet tar stilling til langsiktige utfordringer og muligheter, og setter mål og strategier både for trondheimssamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Planen legger føringer for all planlegging i kommunen i årene framover. Trondheimsløftet ble vedtatt av Trondheim bystyre 17. november 2022.

Vi bor i en by i rivende utvikling. Derfor må vi lage relevante planer og vi må følge dem. Trondheimsløftet: Sammen skaper vi Trondheim handler om hvordan vi sammen skaper den byen vi ønsker å leve i, uten at det går på bekostning av mulighetene for kommende generasjoner. Vi skal løfte byen, samtidig som vi inngår et løfte om å samarbeide for å nå målene vi setter oss. Det handler om valgene hver og en av oss tar hver dag de neste tolv årene, og hvilke verdier vi ønsker å legge til grunn. 

Framtidas Trondheim skapes i samarbeid mellom kommune, innbyggere, kunnskapsmiljøer, næringsliv, kulturliv, idrett, tros- og livsynssamfunn, ideell og frivillig sektor. Vi utløser kreativitet, engasjement, ny kunnskap og nye løsninger ved å være nysgjerrige, involverende og lyttende til hverandre. Samskaping handler om å delta i likestilte partnerskap hvor ulike aktører møtes for å drive fram løsninger. Samskaping basert på likeverdighet, åpenhet, gjensidig tillit og raushet er viktige verdier for å oppnå visjonen vår. 

Hvordan alle kan bli en del av løsningen er et mål i seg selv og gjenspeiles i strategiene. Ingen kan bidra med alt, men alle kan bidra med noe. Når potensialet i byens mangfold blomstrer, vil mennesker uavhengig av alder, seksualitet, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, funksjonsevne, etnisitet, kulturbakgrunn, helse, levekår og trosretning kunne delta og bidra som likestilte individer. Slik er det ikke alle som opplever det i dag. For å lykkes med visjonen må alle føle seg inkludert. Det vil styrke fellesskapet om vår felles visjon sammen skaper vi Trondheim. 

English presentation - Trondheimsløftet

English version

Presentation in english of the municipal master plan - Trondheimsløftet -

Sammen skaper vi Trondheim - medvirkning i planprosessen

Det har vært et bredt medvirkningsopplegg under arbeidet med samfunnsplanen. Til sammen har vi fått over 2000 innspill til Trondheimsløftet. Under kan du lese i rapporter fra de ulike delene av medvirkningsprosessen for å lage Trondheimsløftet: den åpne medvirkningsfasen, Trondheimspanelet, Barneborgerpanelet og høringsinnspill i den offentlige høringen.

Innsiktsrapport - utkast august.pdf
Anbefalinger fra Trondheimspanelet.pdf
Oppsummering av høringsinnspill med Kommunedirektørens kommentarer
Medvirkning Trondheimsløftet

Presentasjon av medvirkning i Trondheimsløftet

En presentasjon av ulike medvirkningsverktøy og -arenaer vi brukte for å mobilisere ressurser og framskaffe kunnskap underveis i prosessen for å lage Trondheimsløftet.

Vil du være med og utvikle Trondheim for framtida?

Samfunnsplanen er ikke bare en plan for kommunen, det er en plan for hele bysamfunnet. Realiseringen av Trondheimsløftet skal gjøres i samarbeid med byens innbyggere, organisasjoner og næringsdrivende. Selv om samfunnsplanen skal dekke alle temaer, er det ikke alle som er opptatt av alt, og du kan velge å delta der hvor du er interessert.

KPS animasjon.mp4

Er du ansatt i Trondheim kommune?

Vi har laget en egen ressursside for arbeidet med Trondheimsløftet i Trondheim kommune. Les mer om hvordan du kan engasjere deg som ansatt i Trondheim kommune på ressurssiden til Trondheimsløftet.

Er du engasjert i samfunnsutvikling?

Vi ønsker å komme i kontakt med innbyggere, organisasjoner og næringsliv som er engasjert i samfunnsutvikling. Ønsker du å være med å bidra? Gi oss innspill og forslag ved å sende en epost til prosjektleder for Trondheimsløftet Hans Petter Wollebæk. Les mer om hvordan du kan engasjere deg som borgerborgerkraft.trondheim.kommune.no

Kunnskap for en bedre verden

Kunnskap kan ha ulike former. Vi trenger både tall og statistikk, innsikt om folks meninger, og kvalitative vurderinger for å se ting i sammenheng. Samfunnsplanprosessen la opp til utviklingen av flere typer kunnskapsgrunnlag, og et av dem var 14 perspektiver på Trondheim.

Perspektiver på Trondheim

Utfordringer og muligheter presentert fra ulike perspektiv

Regjeringen bestemte i mai 2019 at all kommunal planlegging skal rette seg etter de globale bærekraftsmålene. Dette gjelder derfor også for kommunens nye samfunnsplan. FNs 17 bærekraftsmål beskriver mål for å sikre miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft, og skal være gjeldende for alle land i verden. For å ta ned de globale målene til det som skjer i Trondheim, er det blitt laget 14 lokale perspektiver, som danner grunnlaget for prosessen. 

Vi har alle ulike perspektiver på byen vår, og er opptatt av ulike ting. Som et utgangspunkt for diskusjon har vi trukket ut kunnskap og fakta om Trondheim og verden, og satt sammen noen ulike perspektiver fra kommunens side. 

De omfatter alt fra god helse til næringslivssamarbeid, og er formet rundt store diskusjoner og trender vi ser i samfunnet og i verden. 

Saksframstilling til bystyret

Du kan lese saksframlegget om Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032: Trondheimsløftet, slik det ble sendt til politisk sluttbehandling i bystyret høsten 2022.