Områdeplan Kjøpmannsgata

Områdeplanen er nå på høring, og vi ønsker innspill fra deg! Høringsfristen er 15. februar 2023

Det overordnede målet er flere folk i sentrum. Flere skal bo og jobbe i sentrum, og flere skal besøke og oppholde seg lengre i sentrum. Flere skal gå, sykle og ta kollektivtransport, og færre skal kjøre personbil i sentrum.

Hensikten med områdeplan Kjøpmannsgata er å sikre bevaring av bygningsmiljøet i Kjøpmannsgata, samtidig som det skal kartlegges og bestemmes hvilken type bruk hver enkelt brygge kan ha.

Vi vil ha innspill fra deg!

Bygningsrådet vedtok å legge forslag til områdeplan for Kjøpmannsgata ut til offentlig ettersyn samtidig som det sendes på høring i sitt møte 25. oktober 2022. Høringsfristen er utsatt fra 17. desember 2022 til 15. februar 2023.

Se opptak av bygningsrådets behandling i kommune-tv.

Slik kan du få mer informasjon og være med å påvirke:


Trykk på utbyggingsforslagene for å få mer info og sende inn innspill til områdeplanen. Trykk på denne lenken for å få kartet opp i et eget vindu.

Planforslaget

Saksprotokoll - Områdeplan for Kjøpmannsgata, r20160014, offentlig ettersyn (1).pdf

Saksprotokoll offentlig ettersyn

Bestemmelser, revidert i tråd med vedtak 25.10.22.pdf

Bestemmelser, revidert etter vedtak om offentlig ettersyn

Planbeskrivelse, feilretting.pdf

Planbeskrivelse

Plankart r20160014.pdf

Plankart

Vedlegg

Følg hjertet_Lysplan for Nidelva og kanalen_dobbelsidet-kortversjon-lysplan.pdf

Vedlegg til bestemmelser

Brusteinsveileder.pdf

Vedlegg til bestemmelser

200113 10211940-RIG-RAP-001 rev_02 Områdeplan_Kjøpmannsgata_-_Områdestabilitet.pdf

Geoteknisk rapport

191202 1350036418 G-not-002 Kontrollnotat.pdf

Geoteknisk rapport - kontrollnotat

ROS-analyse.pdf

ROS-analyse

Hva og hvorfor: Områdeplan Kjøpmannsgata

Trondheim kommune jobber med en ny områdereguleringsplan for Kjøpmannsgata. Kjøpmannsgata er preget av kulturmiljøet bryggerekken som er av særdeles betydningsfull historisk verdi, både som identitetsbærer og ikon for Trondheim, men også av nasjonalt stor verdi.

Ønsket om å vitalisere Kjøpmannsgata har ført til spørsmålet om hvorvidt andre bruksformål enn det gjeldende kan vitalisere og redde bryggene for fremtiden. Dette skal undersøkes gjennom prosessen med områderegulering. Gjeldende plan for Kjøpmannsgata er Midtbyplanen, der alle bryggene sør for Bakke bru er regulert til lager, engros, forretning. Vollen og bryggene mellom de to bruene er et avgrenset bevaringsområde.

Historisk bakgrunn

Den trygge havna ved Nidelvas utløp var selve grunnlaget for byen Trondheim. Her kan du lese to historier om vannet og byen eller ta et dykk i historiske bilder som viser hvordan Nidelva har i århundrer vært en hovedpulsåre for byen.

 1. Historien om Nidelva

 2. Historien om Kjøpmannsgata-bryggene

Områdeplan Kjøpmannsgata ligger kant i kant med planområdet til områdeplan nordøstre kvadrant i Midtbyen.


Viktige delmål er at områdeplanen skal bidra til å:

 • Styrke vernet av bryggene og av kjøpmannsgårdene vis a vis.

 • Skape et godt grunnlag for vitalisering av bryggene og området i sin helhet.

 • Legge til rette for at arealene skal utnyttes så godt som mulig innenfor hensynet til verneverdiene.

 • Utvikle og formidle vollen som en ressurs for byen.

 • Gjøre en konkret vurdering om hvilke arealformål hver enkelt brygge kan benyttes til, og gjøre en særskilt vurdering om egnethet til bolig, universitetsformål og kommunale/offentlige arbeidsplasser.

 • Utarbeide klare og forutsigbare juridiske bestemmelser for hver enkelt brygge.

 • Sikre gode offentlige gaterom, allmenninger og gangforbindelser.

 • Bedre forholdene for myke trafikanter, styrke tilgjengeligheten for gående og syklende i planområdet og skape gode forbindelser på tvers mellom bryggene og resten av Midtbyen.

 • Sikre gode fellesløsninger for gass (restauranter), avfallshåndtering og sykkelparkering.

Gjøre en vurdering av hvilke muligheter kommunen har til å pålegge eiere av bevaringsverdige bygninger å sikre disse i tilfeller hvor tilstanden er så dårlig at bygningens verdier står i fare for å ødelegges.

En blå tråd

En blå tråd var en byutviklingsstrategi som tok utgangspunkt i den unike ressursen Nidelva, kanalen og havna er for byen Trondheim. Hensikten med prosjektet var å finne metoder som ivaretar de eksisterende verdiene, og som videreutvikler byens kvaliteter. En blå tråd skulle fungere som urban katalysator for økt bykvalitet og bedre bymiljø, og knytte byen og vannet tettere sammen.

Dette målet skulle vi nå gjennom å blåse liv i en rekke byromsprosjekter langs elv og kanal, og støtte opp under de pågående prosessene. Metoden vi brukte var å samarbeide med andre, gjennomføre aktiviteter og fysiske tiltak, og kommunisere med omverden hva vi gjør og verdien av byens nærhet til vannet. En blå tråd ble ledet av Trondheim Kommune. Prosjektet fikk statlige midler gjennom Plansatsingen mot store byer, et program i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.


Planprosessen

Fremdrift

På grunn av problemstillinger knyttet til geotekniske forhold utenfor planens omfang, har planarbeidet stått i bero over en tid. Det er imidlertid avdekket at man ikke får noe avklarende svar gjennom dagens lovverk, og det er derfor besluttet å ferdigstille planen til høring i løpet av høsten 2022.

Planprogram for områdeplan ble fastsatt 22.11.2016.

Trondheim kommune har i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune og Riksantikvaren gjennomført en Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-analyse) av bryggerekka, som ble fastsatt sammen med planprogrammet. Den konkluderer med at dersom det skal åpnes for boliger i noen av bryggene må det skje i kontrollert og begrenset utstrekning. I 2017 gjennomførte Trondheim kommune og Statens vegvesen Åpen internasjonal plan- og designkonkurranse for byrommet Kjøpmannsgata. Konkurransen har gitt kunnskap om potensiale og begrensninger for byrommene mellom bryggene og langs gata. Vinnerprosjektet "Bryggepromenaden" foreslår en sammenhengende promenade langs vollen, som kan bidra til aktivitet i området, tilgjengeliggjøre allmenningene og å knytte de to gatenivåene sammen.

I 2020 ble det også ferdigstilt en DIVE-analyse for nordøstre kvadrant av Midtbyen. Denne ser på verdier i denne kvadrantens bebyggelse som helhet. Parallelt har Byantikvaren ferdigstilt en sak om mulig fredning av bryggene og vollen. De to DIVE-analysene og plankonkurransen blir viktige forutsetninger for områdeplanen.

Du finner planprogrammet, DIVE-analysen og arkitektkonkurransen her.