Områdeplan Kjøpmannsgata

Hensikten med områdeplan Kjøpmannsgata er å sikre bevaring av bygningsmiljøet i Kjløpmannsgata, samtidig som det skal kartlegges og bestemmes hvilken type bruk hver enkelt brygge kan ha.

Trondheim kommune skal utarbeide en ny områdereguleringsplan for Kjøpmannsgata. Kjøpmannsgata er preget av kulturmiljøet bryggerekken som er av særdeles betydningsfull historisk verdi, både som identitetsbærer og ikon for Trondheim, men også av nasjonalt stor verdi. Ønsket om å vitalisere Kjøpmannsgatea har ført til spørsmålet om hvorvidt andre bruksformål enn det gjeldende kan vitalisere og redde bryggene for fremtiden. Dette skal undersøkes gjennom prosessen med områderegulering. Gjeldende plan for Kjøpmannsgata er Midtbyplanen, der alle bryggene sør for Bakke bru er regulert til lager, engros, forretning. Vollen og bryggene mellom de to bruene er et avgrenset bevaringsområde.


Viktige delmål er at områdeplanen skal bidra til å:

 • Styrke vernet av bryggene og av kjøpmannsgårdene via a vis.
 • Skape et godt grunnlag for vitalisering av bryggene og området i sin helhet.
 • Legge til rette for at arealene skal utnyttes så godt som mulig innenfor hensynet til verneverdiene.
 • Utvikle og formidle vollen som en ressurs for byen.
 • Gjøre en konkret vurdering om hvilke arealformål hver enkelt brygge kan benyttes til, og gjøre en særskilt vurdering om egnethet til bolig, universitetsformål og kommunale/offentlige arbeidsplasser.
 • Utarbeide klare og forutsigbare juridiske bestemmelser for hver enkelt brygge.
 • Sikre gode offentlige gaterom, allmenninger og gangforbindelser.
 • Bedre forholdene for myke trafikkanter, styrke tilgjengeligheten for gående og syklende i planområdet og skape gode forbindelser på tvers mellom bryggene og resten av Midtbyen.
 • Sikre gode fellesløsninger for gass (restauranter), avfallshåndtering og sykkelparkering.
 • Gjøre en vurdering av hvilke muligheter kommunen har til å pålegge eiere av bevaringsverdige bygninger å sikre disse i tilfeller hvor tilstanden er så dårlig at bygningens verdier står i fare for å ødelegges.


Planprogram for områdeplan ble fastsatt 22.11.2016.Trondheim kommune har i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune og Riksantikvaren gjennomført en Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-analyse) av bryggerekka, som ble fastsatt sammen med planprogrammet. Den konkluderer med at dersom det skal åpnes for boliger i noen av bryggene må det skje i kontrollert og begrenset utstrekning. I 2017 gjennomførte Trondheim kommune og Statens vegvesen Åpen internasjonal plan- og designkonkurranse for byrommet Kjøpmannsgata. Konkurransen har gitt kunnskap om potensiale og begrensninger for byrommene mellom bryggene og langs gata. Vinnerprosjektet "Bryggeprommenaden" foreslår en sammenhengende prommenade langs vollen, som kan bidra til aktivitet i området, tilgjengeliggjøre allmenningene og å knytte de to gatenivåene sammen. DIVE-analysen og konkurransen blir viktige forutsetninger for områdeplanen.

Du finner planprogrammet, DIVE-analysen og arkitektkonkurransen her.

Områdeplan Kjøpmannsgata ligger innen planområdet til områdeplan nordøstre kvadrant i Midtbyen.

En blå tråd

En blå tråd var en byutviklingsstrategi som tokutgangspunkt i den unike ressursen Nidelva, kanalen og havna er for byen Trondheim. Hensikten med prosjektet var å finne metoder som ivaretar de eksisterende verdiene, og som videreutvikler byens kvaliteter. En blå tråd skulle fungere som urban katalysator for økt bykvalitet og bedre bymiljø, og knytte byen og vannet tettere sammen.

Dette målet skulle vi nå gjennom å blåse liv i en rekke byromsprosjekter langs elv og kanal, og støtte opp under de pågående prosessene. Metoden vi brukte var å samarbeide med andre, gjennomføre aktiviteter og fysiske tiltak, og kommunisere med omverden hva vi gjør og verdien av byens nærhet til vannet. En blå tråd ble ledet av Trondheim Kommune. Prosjektet fikk statlige midler gjennom Plansatsingen mot store byer, et program i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Fortellinger

Den trygge havna ved Nidelvas utløp var selve grunnlaget for byen Trondheim. Her kan du lese to historier om vannet og byen eller ta et dykk i historiske bilder som viser hvordan Nidelva har i århundrer vært en hovedpulsåre for byen.

 1. Historien om Nidelva
 2. Historien om Kjøpmannsgata-bryggene

Illustrasjonsplan for Kjøpmannsgata

Illustrasjon: Mareld og Kaminski "Bryggepromenaden"

Vinnerne av plan- og designkonkurransen. Mareld og Kaminski landskapsarkitekter/arkitekter fra Sverige, har ferdigstilt vinneroppdraget: "Bryggepromenaden" - illustrasjonsplan for Kjøpmannsgata.

Illustrasjonsplanen er et spleiselag mellom Statens vegvesen og Trondheim kommune. Plan- og designkonkurransen ble igangsatt i forbindelse med utredningsarbeidet for områdeplanen i Kjøpmannsgata, og som et forarbeid for en framtidig flytting av den fredede Brattørbrua. Illustrasjonsplanen strekker seg i hele lengden til Kjøpmannsgata, fra og med Brattørbrua til og med bruvakteiendommen, på sørsiden av Gamle Bybro.

Seks mål for illustrasjonsplanen:

 1. Et attraktivt sted å være
 2. Ha gode forbindelser på langs og på tvers
 3. Formidle områdets og byens historie
 4. Byens møte med Nidelva
 5. Et helhetlig område
 6. Et sentralt grøntområde

Illustrasjonsplanen er veiledende og ikke juridisk bindende. Illustrasjonsplanen er visjonær og konseptuell, og den må detaljprosjekteres for endelig utforming. Illustrasjonsplanen skal sikre at helheten i gata blir ivaretatt i den framtidige utvikling av området.

For vitaliseringen av gata vektlegges fremkommelighet for gående i Illustrasjonsplanen. Det er gatebruksplanen for Midtbyen som skal avklare hvor mye biltrafikk som skal kjøre i Kjøpmannsgata, og hvor mange kjørefelt det blir behov for i framtida.

Illustrasjonsplan for Kjøpmannsgata: Området ved Bybroparken.

Illustrasjonsplan for Kjøpmannsgata: Kongens gates allmenning.

Illustrasjonsplan for Kjøpmannsgata: Dronningens gates allmenning

Illustrasjonsplan for Kjøpmannsgata: Området ved Royal Garden og Olavshallen (ikke med i områdeplanen).

Illustrasjonsplan for Kjøpmannsgata: Krigsseilerplassen og Brattørbrua (ikke med i områdeplanen).