Områdeplan Kjøpmannsgata

Hensikten med områdeplan Kjøpmannsgata er å sikre bevaring av bygningsmiljøet i Kjløpmannsgata, samtidig som det skal kartlegges og bestemmes hvilken type bruk hver enkelt brygge kan ha.

Trondheim kommune skal utarbeide en ny områdereguleringsplan for Kjøpmannsgata. Kjøpmannsgata er preget av kulturmiljøet bryggerekken som er av særdeles betydningsfull historisk verdi, både som identitetsbærer og ikon for Trondheim, men også av nasjonalt stor verdi. Ønsket om å vitalisere Kjøpmannsgatea har ført til spørsmålet om hvorvidt andre bruksformål enn det gjeldende kan vitalisere og redde bryggene for fremtiden. Dette skal undersøkes gjennom prosessen med områderegulering. Gjeldende plan for Kjøpmannsgata er Midtbyplanen, der alle bryggene sør for Bakke bru er regulert til lager, engros, forretning. Vollen og bryggene mellom de to bruene er et avgrenset bevaringsområde.


Viktige delmål er at områdeplanen skal bidra til å:

  • Styrke vernet av bryggene og av kjøpmannsgårdene via a vis.
  • Skape et godt grunnlag for vitalisering av bryggene og området i sin helhet.
  • Legge til rette for at arealene skal utnyttes så godt som mulig innenfor hensynet til verneverdiene.
  • Utvikle og formidle vollen som en ressurs for byen.
  • Gjøre en konkret vurdering om hvilke arealformål hver enkelt brygge kan benyttes til, og gjøre en særskilt vurdering om egnethet til bolig, universitetsformål og kommunale/offentlige arbeidsplasser.
  • Utarbeide klare og forutsigbare juridiske bestemmelser for hver enkelt brygge.
  • Sikre gode offentlige gaterom, allmenninger og gangforbindelser.
  • Bedre forholdene for myke trafikkanter, styrke tilgjengeligheten for gående og syklende i planområdet og skape gode forbindelser på tvers mellom bryggene og resten av Midtbyen.
  • Sikre gode fellesløsninger for gass (restauranter), avfallshåndtering og sykkelparkering.
  • Gjøre en vurdering av hvilke muligheter kommunen har til å pålegge eiere av bevaringsverdige bygninger å sikre disse i tilfeller hvor tilstanden er så dårlig at bygningens verdier står i fare for å ødelegges.


Planprogram for områdeplan ble fastsatt 22.11.2016.Trondheim kommune har i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune og Riksantikvaren gjennomført en Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-analyse) av bryggerekka, som ble fastsatt sammen med planprogrammet. Den konkluderer med at dersom det skal åpnes for boliger i noen av bryggene må det skje i kontrollert og begrenset utstrekning. I 2017 gjennomførte Trondheim kommune og Statens vegvesen Åpen internasjonal plan- og designkonkurranse for byrommet Kjøpmannsgata. Konkurransen har gitt kunnskap om potensiale og begrensninger for byrommene mellom bryggene og langs gata. Vinnerprosjektet "Bryggeprommenaden" foreslår en sammenhengende prommenade langs vollen, som kan bidra til aktivitet i området, tilgjengeliggjøre allmenningene og å knytte de to gatenivåene sammen. DIVE-analysen og konkurransen blir viktige forutsetninger for områdeplanen.

Du finner planprogrammet, DIVE-analysen og arkitektkonkurransen her.

Områdeplan Kjøpmannsgata ligger innen planområdet til områdeplan nordøstre kvadrant i Midtbyen.