Prosessplan Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi

Et utkast av prosessplanen lå ute på offentlig ettersyn og høring fra 23. desember til 10. februar 2018. Rådmannen mottok 13 eksterne innspill, i tillegg til innspill fra Ungdommens bystyre og Seniorrådet, som er besvart og innarbeidet i den fastsatte versjonen. Prosessplanen ble fastsatt av formannskapet 24. april 2018.

Prosessplan Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi.pdf

Fastsatt prosessplan. NB: feil i kartet på side 10, som viser friluftsliv og grønne områder.