Prosessplan Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi

Forord

Rådmannen startet opp arbeidet med plan for sentrumsutvikling i januar 2017, med utgangspunkt i bystyrets vedtak om kommunal planstrategi 8. desember 2016, og tidligere vedtak om revidering av midtbyplanen og gatebruksplanen for Midtbyen. Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi er en av de tre delaktivitene i plan for sentrumsutvikling. Gatebruksplan for Midtbyen og områdereguleringsplan for nordøstre kvadrant i Midtbyen er de to andre.

Arbeidet med de tre planene i plan for sentrumsutvikling skal koordineres med hverandre, og med de to strategiske planene byutviklingsstrategi og kommunedelplan for lokale sentra og knutepunkt, når det gjelder medvirkning, kommunikasjon og kunnskapsinnhenting. Det er som et ledd i denne samordningen opprettet en felles nettside og facebook-side. Arbeidet med plan for sentrumsutvikling vil foregå i nært samarbeid med områdeplan for Kjøpmannsgata og prøveprosjekt Olav Tryggvasons gate, ettersom disse prosjektene også er i Trondheim sentrum.

Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi er et av de viktigste virkemidlene for å skape et diskusjonsgrunnlag og for å kunne enes om et veivalg for Trondheim sentrum. Målet med dette illustrerte visjonsarbeidet er å gi et overordnet grep for byutvikling i sentrumsområdene, med forslag til strategiske valg for å oppnå et attraktivt og levende bysentrum.

Denne prosessplanen beskriver hensikten med og målet for sentrumsstrategien, dagens situasjon og viktige utfordringer i området, hvordan det videre arbeidet med strategien skal foregå, og hva strategien skal inneholde – inkludert kunnskaps- og utredningsbehov, en plan for kommunikasjon og medvirkning, framdrift og organisering av arbeidet.

Et utkast av prosessplanen lå ute på offentlig ettersyn og høring fra 23. desember til 10. februar 2018. Rådmannen mottok 13 eksterne innspill, i tillegg til innspill fra Ungdommens bystyre og Seniorrådet, som er besvart og innarbeidet i denne prosessplanen.

Rådmannen forventer at arbeidet med plan for sentrumsutvikling vil kunne skape et diskusjonsgrunnlag for hva Trondheim sentrum skal være i framtida, og at sentrumsstrategien vil kunne gi nye rammer og være et oppdatert styringsverktøy for en positiv sentrumsutvikling i tråd med visjonen om et attraktivt og levende bysentrum.


Prosessplan Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi.pdf

Fastsatt prosessplan. NB: feil i kartet på side 10, som viser friluftsliv og grønne områder.