Kunnskaps- og utredningsbehov

Rådmannen har mye eksisterende kunnskap om Trondheim sentrum. Mye oppdatert forsknings- og kunnskapsgrunnlag om byutvikling er samlet i den nylig lanserte TØI-rapporten Areal- og transportutvikling for attraktive og klimavennlige byer (2017). Riksantikvaren lanserte samme år Bystrategi 2017-2020.

Kunnskapen Rådmannen har fått fra Byutredningen for Trondheimsområdet (2017), i regi av Statens vegvesen, er et viktig utgangspunkt for arbeidet med Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 meg sentrumsstrategi. Byutredningen belyser hvilke tiltak som er nødvendige for å nå nullvekstmålet for personbiltrafikken; at veksten i persontransporten skal tas av kollektivtrafikk, sykkel og gange. Byutredningen beskriver dagens situasjon, forventet utvikling og utfordringer når det gjelder trafikk, klimagassutslipp, arealutvikling, luftforurensning og trafikksikkerhet. Byutredningen gir også svar på hvilken arealbruk og hvilket arealalternativ som ivaretar nullvekstmålet best: fortetting i sentrum, det såkalte kompaktalternativet. Del én av byutredningen som beskriver ulike virkemiddelpakker for å nå nullvekstmålet fram mot 2030 ble ferdig i desember 2017.

Da Rådmannen la fram utkast til prosessplan til politisk behandling i formannskapet ble det presentert tre alternativer til hvordan Rådmannen kan gjennomføre arbeidet med Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi. Formannskapet vedtok alternativ A, og det er dette framgangsmåten over baserer seg på.I tillegg har Rådmannen behov for følgende kunnskap og utredninger for viktige miljø- og samfunnsforhold for å utarbeide sentrumsstrategien: