Sverresborg

stedsanalyse

Historiske verdier

Byåsen_historisk.pdf

Sverresborg er et av de viktigste historiske områdene i Trondheim. Her lå Kong Sverres gamle borg, Zion. Dette var landets første steinborg, og de gamle borgruinene utgjør i dag sentrum i Trøndelag Folkemuseum. Om området skriver byantikvaren:

"Historisk kanskje den mest markante landskapsformasjon i kommunen - Kong Sverres borg Zion; Folkemuseets område siden 1909; Dyrborgskogen som oppsluttende skoglandskap for museet; også Dyrborgjordet er et oppsluttende landskapsmiljø for museet, i tillegg til å være et meget attraktivt friområde."

I området rundt museet ligger det flere mer eller mindre bevarte gårdsanlegg, med Wullumsgården/Nøisomhet som det viktigste. Gården ligger på en forhøyning på nedsiden av Blyberget, og om dette området skriver byantikvaren:

"Markant landskapsformasjon med tidlige og nyere historiske elementer; Teisendammen som representant for de oppdemmede vannene i Ilavssdraget, Wullumsgården som ytterst særpreget og meget godt bevart tidlig 1800-talls gårdsanlegg. Strategisk beliggenhet som den klart mest markante ”innfallsporten” til Bymarka; viktig som oppsluttende miljø for Sverresborgområdet østenfor."

I tillegg finner man flere boligområder tidstypiske for tiden de ble bygget ut. Flere borettslag ble bygget ut på 50- og 60-tallet som blokkbebyggelse med store grøntarealer rundt. Langs fjellseterveien ligger et område med eneboliger og atriumhus av historisk verdi, som det vurderes å gi en hensynssone.

Etter boligutbyggingen ble Byåsen butikksenter etablert i 1962 som et av landets første. Arkitektene var Erik Langdalen, Nic. Stabell og Jarle Øyaseter.

Flyfoto fra 2017 (norgeibilder.no)
Flyfoto fra 1999 (norgeibilder.no)
Flyfoto fra 1964 (norgeibilder.no)
Flyfoto fra 1937 (norgeibilder.no)
Kart over området fra 1967 (Kartverkets historiske arkiv)
Nøisomhet/Wullumsgården, 1916. Gårdsannlegg fra begynnelsen av 1800-tallet som ligger synlig plassert på en forhøyning i landskapet rett ovenfor Sverresborg museum. Bygnigene har antikvarisk verdi klasse A. Foto: Marie Jespersen Øllgaard/NTNU UB
Valset gård, 1958. Hovedhuset og deler av alléen inn mot gården står fortsatt.Foto: Telemark flyselskap/WikiStrinda
Sverresborg gård, 1952. Gården lå tidligere på haugen ovenfor butikksenteret. I dag ligger det fire murbygg her. I bakgrunnen ser man byggingen av Sverresborg borettslag. Foto: Telemark flyselskap/WikiStrinda
Byåsen butikksenter, 1965. Senteret ble bygget i 1962 som et av Norges første kjøpesentre. Foto: ukjent/WikiStrinda
Sverresborg skole, 1962. Skolen ble bygget i 1961-62 etter flere store boligutbygginger i området.Foto: Klaus Forbregd
Sverresborg borettslag, 60-tallet. I bakgrunnen ser man høyblokkene i Nyborg borettslag,Foto: ukjent/NTNU UB
Gamle veier og gårdstun Skravert=revet, fullfarge=eksisterende.
Historisk utviklingKartet viser hvordan området har blitt bygget ut over tid.

Byantikvaren

I byantikvarens aktomhetskart for kulturminner kan du lese mer om bygg og områder med antikvarisk verdi. Informasjon om kartet finner du her.

Bildet er lenket til nettkartet for kulturminner.

Kartlegging og analyser av deltema

Tilbake til samlet analyse

Historisk verdier

Natur og landskap

Byform og bystruktur

Mobilitet

Byliv