Управління освітою

Алєксєєнко В. П. Українська середня освіта: напрямки інтеграції в європейський простір 
У статті розкривається значення формування соціальних компетентностей учнів в контексті інтеграції української середньої освіти в спільний європейський простір, наголошується важливість профільної диференціації у навчанні.

Єнова О.А. Современная система образования Украины как составляющая общеевропейской интеграции. 
У статті зроблена спроба розглянути особливості сучасної системи освіти в контексті європейської інтеграції України, визначити переваги та недоліки освіти за кордоном.
У статті презентується досвід роботи загальноосвітнього навчального закладу щодо виховання толерантності в учнів. Розкрито можливості використання навчального матеріалу з різних предметів, позакласних заходів для виховання особистості дитини, яка зможе в майбутньому будувати активне й відкрите суспільство, без проявів дискримінації. У статті актуалізується важливість виховання учнівської молоді України на принципах толерантності, розкривається значення євроклубів для поглиблення знання про Європу та європейські моральні цінності.В статье рассматривается концепция «культуры мира», возможности формирования толерантности у школьников в процессе изучения предмета «Христианская этика».

В статті автор розкриває значення поняття «толерантність», наголошується на необхідності виховання толерантності в учнів на уроках та в позакласній роботі, подається список вибраних творів художньої літератури на допомогу формуванню толерантності у дітей.


Перiод бурхливої трансформацiї соцiально-економiчних засад суспiльного життя неодмiнно супроводжується iнтенсивним пошуком нових смислових орiєнтирiв соцiального мислення громадянського суспільства та полiтичної дiї державних структур. В Українi, яка переживає складний i суперечливий етап свого розвитку, цей пошук має багатоплановий характер. У статті зроблена спроба проаналізувати цей процес, як він відображується в системі освіти.

У даній статті зроблена спроба розкрити значення понять «українська ментальність», «європейський тип громадянина», підкреслюється важливість виховання молодого покоління на грунті національних традицій та відкритими до всякого роду нововведень, суспільно мобільними, що є провідною рисою європейської цивілізації і європейського способу життя.

Актуальність вивчення досвіду Європейського Союзу, який спільно творять різні нації з непростою історією і стосунками важливий для України. Адже коли обговорюються перспективи вступу до ЄС, обов’язково постає питання,а що таке європейські цінності, і як вони співставляються із українською ідентичністю. У статті автор робить спробу узагальнити особливості ментальності сучасного українця.

У статті автор наголошує, що європейський вибір України є природнім та цілком закономірним, розкриває роль відзначення Дня Європи для вшановування спільних цінностей, спільної історії та, що найголовніше, побудови спільного майбутнього.

Comments