Практика компетентнісного підходу

Безлюдна І. В. Здоров’язбережувальне виховання в системі корекції особистості дитини з вадами слуху 
Дуже важливо з раннього дитинства сформувати здоров’язбережувальний світогляд і мотивацію вести здоровий спосіб життя, як невичерпаний резерв інтелектуального, морального і соціального вдосконалення. Кожна дитина повинна навчитись мобілізувати внутрішній резерв свого організму і через самопізнання пройти до самовдосконалення, духовної та фізичної гармонії. На занятті з розвитку художньо - естетичної діяльності «Велика родина сороконіжки» вихователь ознайомлює дітей зі змінами, що відбуваються в природі з приходом осені, надає початкові уявлення про характерні ознаки осені в природі, вчить спостерігати, аналізувати, узагальнювати; закладає основи екологічного виховання. Цель урока.Ознакомить учащихся с названием чисел при делении, формировать умение решать простые и составные задачи, использовать знание таблиц умножения и деления на 2 при решении примеров, развивать умение нестандартно мыслить, работать в группах, правильно давать оценку своим знаниям, воспитывать чувство коллективизма, любовь к природе, интерес к предмету математики.Практичний захід з фізики у якому експериментальні задачі подано у вигляді сценок із літературних творів. Це дає можливість розвивати самоосвітню компетентність та помічати фізичні законі навколо нас.План уроку, ретельно і детально написаний, дає широкі можливості для імпровізації. Схема уроку включає пункти творчої дії і пункти рефлексії; дослідницьку роботу вчителя та учнів з включенням елементів театрального мистецтва.
 Тема розробки уроку відповідає програмі з правознавства для 10 кл., рівень стандарту. Урок розроблений відповідно до теми параграфа 15 «Основні права, свободи і обо вязки громадян України» підручника «Правознавство» (10 кл., автори Гавриш С.Б., Сутковий В.Л., Філіпенко Т.М.). В ході уроку формуються як загальнонавчальні, так і предметні компетентності учнів. Визначені дидактичні цілі, очикувані результати, види навчальної діяльності учнів. Використовуються проблемні завдання, інтерактивні методики, в т.ч. робота в групах. Учні на підставі нових знань і навичок формують власні висновки, залучаються до дискусійних питань, оцінюють результативність своєї індивідуальної діяльності.

У роботі розглянуто приклади використання прислів`їв та приказок на уроках англійської мови як поліфункціональний методичний засіб у навчанні іноземних мов.

Цель: Знакомство детей с учителем и друг с другом, с новым учебным предметом. Осознание мотивов его изучения. Приобретение страноведческих страноведческих знаний.
Цели урока: 1) Научить говорению (монологической речи), аудированию, письменной речи на иностранном языке;2) Развивать память, внимание, логическое мышление, цельность высказываний;3) Воспитывать интерес к английскому языку как средству общения;4) Закрепление грамматических навыков в употреблении Present Simple.
Розробка системи уроків з української мови у 6 класі « Торкнутися краси можна тільки серцем» з теми « Займенник» , використання комп’ютера на уроці, навчальний та закріплюючий, виховний та розвиваючий характер карток, тематичного дидактичного матеріалу передбачає формування основних умінь, навичок, інтересів учнів, використання різноманітних інтерактивних форм, методів і засобів навчання, перевірку і закріплення засвоєних учнями знань з теми на основі матеріалу з творів В. Сухомлинського. 

Comments