Практика компетентнісного підходу

Божко О. М. Розробка уроку "Культура Київської Русі в ІХ – першій половині ХІ ст." 

    Мета:сформувати уявлення про розвиток культури Київської Русі; створити умови для розуміння значення культури Київської держави в історії українського народу; розглянути культурні досягнення давніх слов’ян; схарактеризувати риси культури Київської Русі ІХ-ХІ ст.; розвивати вміння працювати з ІКТ, знаходити потрібну інформацію; удосконалювати уміння аналізувати історичні факти на основі джерел інформації, оцінювати їх значення, робити певні висновки, а також давати стислу характеристику пам’яткам культури та визначати їхнє значення; формувати естетичні смаки, потребу в збереженні культурних пам’яток минулого; виховувати шанобливе ставлення до культурної спадщини українського народу. 


    У конспекті уроку з позакласного читання зібрано цікавий матеріал про найважливіший продукт харчування, про нашу святиню – хліб, який сприяє розвитку інтелектуальних здібностей і кругозору учнів, знайомить з новими професіями, формує ключові компетентності. Використання інтерактивних методів, створення проблемних ситуацій робить урок ефективним.


    Цель проекта: учебная - формировать знания об источниках загрязнения окружающей среды; дать представление о влиянии практической деятельности человека на состояние географической оболочки, оценку экологического состояния и предложить меры по ее улучшению; развивающая - развивать образную память, грамотную речь, умение составлять проекты газет экологической направленности; воспитательная - воспитывать чувство хозяина своей земли, любовь и бережное отношение к природе, моделирование позитивного взгляда и поведения.


    Мета: поглибити знання учнів про сполучник, з'ясувати його види і функціональні особливості; формувати уміння відрізня ти сполучник від інших частин мови, правильно визначати його вид і функцію в реченні; розвивати вміння працювати в групах; збагачувати мову учнів народними прислів’ями; формувати соціальні компетентності; виховувати добре, милосердне ставлення до тих, хто нас оточує; навчатись аналізувати поведінку та вчинки людей; виховувати інтерес до історичного минулого українського народу.


    В роботі розглянуто принципи продуктивного навчання як одного із видів інноваційної педагогічної діяльності, який дає змогу сучасній школі, вчителю не тільки робити навчально – пізнавальний процес привабливішим, а, головне, виконувати високу освітню місію: навчити дітей вчитися із задоволенням.Comments