Перлини педагогічної творчості

Вакарева Л. І. Дидактическая игра как средство развития зрительного восприятия у детей с нарушением зрения 

    В даній статті розглядається питання відновлення зору і зорового сприймання у дітей, маючих косоокість і амбліопію, в умовах спеціалізованого дошкільного закладу.Пропонується методика корекційно-педагогічної роботи по розвитку здорового сприймання.


    При організації курсів за вибором, факультативів, математичних гуртків часто постає питання підбору завдань для розв’язування. Цікавої темою, яку доцільно більш детально розглянути у позаурочний час, є тема «Декартові координати, рух та вектори (на площині та у просторі)». При засвоєнні теоретичного матеріалу з даної теми в учнів проблем майже не виникає. Але, не кожен учень вміє застосувати вивчені формули, теореми при розв’язуванні задач, що знижує інтерес до даної теми. Тому пропонується ряд нестандартних завдань, які доцільно розглянути у поза урочний час. Підібрані матеріали можливо використовувати при підготовці до математичних олімпіад різних рівнів, ДПА та ЗНО. Запропоновані розв’язання стануть у пригоді як самоконтроль при застосуванні завдань у домашній самоосвітній діяльності школяра.


    В даній роботі висвітлені поради вчителя фізики в формуванні творчих здібностей учнів на прикладі складання казок фізичного змісту.    Для забезпечення глибокого засвоєння змісту, вироблення навичок і відданість загальнолюдським цінностям на уроці були використані інтерактивні методи. Для створення у класі на уроці атмосфери доброзичливості, відкритості, успіху, творчості використана форма уроку: "гра-подорож на машині часу".


    На допомогу вчителеві підібраний матеріал, який можна використати на уроках мови та літератури, позакласних заняттях (гуртках, олімпіадах, конкурсах, вечорах тощо). Завдання спрямовані на розвиток фразеологічного мислення й мовлення учнів. Вони розрізняються за обсягом і ступенем складності. Учитель на свій розсуд може вибрати з кожної теми найдоцільніший матеріал і використати його повністю, частково чи вибірково .


    Урок пройшов практичну апробацію і викликали інтерес як вчителів-філологів, так і учнів.Початкова мета, яку ставив перед собою автор,- допомогти вчителю донести до учнів можливості спільної діяльності в системі « учитель – учень», форми активізації учнів у процесі навчально-пізнавальної роботи.


    Стаття містить розробку позакласного заходу під час проведення тижня іноземних мов у школі. Розрахована для учителів німецької мови з метою заохочення учнів до вивчення другої іноземної мови – німецької. Викладені матеріали містять інформацію про іноземні мови взагалі, Німеччину, її культуру, особливості німецької мови. Матеріал складений таким чином, щоб активізувати пізнавальний інтерес учнів, підвищити мотивацію школярів до вивчення німецької мови.


    Інноваційні технології дозволяють перевести навчально-пізнавальну діяльність учнів на новий продуктивно-творчий рівень і позитивно вирішувати основні задачі сучасної освіти. Органічний взаємозв’язок предметів літератури та англійської мови забезпечує успіх оволодіння художніми знаннями, уміннями та навичками, надає перевагу діалоговому типу навчання, формуванню комунікативної культури, які активізують мовленнєву діяльність учнів, сприяють розвитку критичного мислення, творчого уявлення, формуванню власних життєвих принципів та цінностей, сприяє вихованню духовності учня через інтеграцію предметів. Використання комп’ютерної техніки дозволяє не тільки збагатити пізнавальну частину уроку, але й забезпечити високу результативність навчально-виховного процесу.


    Цели урока: продолжить знакомство учащихся с содержанием поэмы «Мертвые души»; формировать умение, анализировать текст, характеризовать персонажей; учить использовать теоретические знания по литературе для анализа конкретного художественного произведения; развивать логические способности учащихся; совершенствовать умение, отвечать на вопросы эвристического и проблемного характера, делать выводы о значении образов помещиков в раскрытии авторского замысла; прививать навыки вдумчивого читателя; содействовать формированию представлений об истинных жизненных ценностей.


    Проектна діяльність створює умови творчого саморозвитку та самореалізації учнів, формує всі необхідні життєві компетенції. Це конкретний спосіб здійснення і раціональне обґрунтування задуму, який здійснюється на постановці мети та її практичному досягненні.


    Автор статті ділиться роздумами та наробками в зв’язку з багаторічною роботою над проблемою «Виразне читання, як засіб осягнення художнього твору». Вважає, що виразне читання – показник рівня знання та розуміння учнями тексту. Пропонує рекомендації з метою формування навичок виразного читання.


Цели и задачи урока: 1) обеспечить усвоение учащимися знаний об особенностях строения, размножения, жизнедеятельности моховидных и их значении в природе и в жизни человека; 2) развитие учебно-познавательной, коммуникативной и поликультурной компетентностей учащихся; 3) воспитывать экологическое мышление и любовь к родной природе.


    Мета: ознайомлювати учнів із тематичною групою слів — назв професій; формувати уміння правильно вживати слова в своєму мовленні, зв'язно висловлювати думку; розвивати спостережливість, мислення, творчу уяву, пізнавальну активність; виховувати повагу до різних професій, розуміння необхідності кожної професії в житті людей.


    Цей захід є підсумковим виступом учнів перед батьками, гостями,однокласниками. Йому має передувати попередня робота (можливо, тижденьукраїнської мови в школі), спрямована на зацікавлення учнів історією тарозвитком української мови. Конкурс на кращого читця віршів «Наша мова барвінкова» проведено з метою надання методичної допомоги в організації шкільного свята до Міжнародного дня рідної мови, його змістовного наповнення та спрямування на виховання у підростаючих громадян України любові до рідної мови як неоціненного спадку свого народу, толерантності й поваги до рідної мови та національної самобутності українського народу, почуття патріотизму громадян Української держави.


    Учитель подає два уроки та два фрагменти уроків, на яких показана підготовка учнів до написання твору-роздуму на суспільну тему в 9-му класі. Мовна тема «Складне синтаксичне ціле» поєднана з розвитком зв’язного мовлення учнів. Використовуючи текстоцентричну технологію, учитель пропонує різноманітні форми роботи з текстом, підбирає вправи для запобігання різного роду помилкам, використовує пам’ятки-підказки, виробляє навички роботи з композицією твору-роздуму; вчить комплексно працювати з текстом, складати план твору та логічно, послідовно будувати текст-роздум.


    Розробка уроку - подорожу до теми «Лінійні рівняння з однією змінною» знайомить із новітніми підходами до організації навчального процесу. Урок-гра робить навчання цікавим, різноманітним, ефективним. Сприяє активізації розумової діяльності учнів, вдосконалюються вміння учнів знаходити корені лінійних рівнянь з однією змінною та розв'язувати текстові задачі на складання лінійних рівнянь. Розвивається логічне мислення, формується самоосвітня діяльність, виховується інтерес до математики.


Comments