Перлини педагогічної творчості

Борис Пастернак. Життя і творчий шлях митця. Еволюція від футуристських формальних пошуків до філософсько-поетичного осягнення «вічних тем». Особливості пейзажної лірики: одухотворення образів природи, передача настроїв потрясіння, захвату буттям; лейтмотивні образи (зима, весна, дощ, вітер, ніч, сад)

Розробка уроку з хімії. Дану роботу можна використовувати при викладанні теми «Прості речовини метали й неметали» в 7 класі. Даний урок потребує використання інноваційних методів навчання.

Методична розробка уроку в 10 класі за темою: «Глобальні проблеми людства» - це розробка нетрадиційного уроку в вигляді уроку – конференції.. На цьому уроці одна група учнів грає роль докладачів, а інша – кореспондентів.

Предметом розгляду статті є національна історія в містерії „Великий льох ” Т.Г. Шевченка. Ідейно-художня парадигма України виступає як осереддя і поетичне втілення імперативу історичного призначення українства,чинник його національної самосвідомості, змагань до незалежності, розвою національної культури. У статті розкривається історіософія, націософія та релігійно-етичні засади Т. Шевченка. Аналіз містерії „Великий льох” подається у літературному і духовному контексті доби. 

МЕТА: опрацювати зміст новели “ На камені”, дізнатися про історію її створення, допомогти десятикласникам збагнути специфіку імпресіоністичного твору, учити школярів осмислювати вчинки персонажів, пояснювати символічні образи, поглибити знання про новелу; розвивати вміння зіставляти персонажів, образну уяву, вивчені уміння самостійно робити висновки з почутого і прочитаного, знаходити художні засоби, визначати їх роль у тексті; виховувати гуманізм, співчуття співпереживання, повагу до почуттів людини.

У даній роботі досліджується життя і творчість Т. Г. Шевченка, проведено екскурс в дитинство поета; розкрито ідейно-художній зміст поезії «Мені тринадцятий минало», показано внутрішній світ героя; цей урок допоможе розвинути в учнів навички самостійного пошуку інформації, пам'ять, логічне й образне мислення, виховувати співчуття до дітей-сиріт.

Цель. Учить писать заглавную букву М, слоги и слова с ней;формировать умение списывать с печатного текста;развивать умение сравнивать написание букв; внимание, память; воспитывать любовь к матери.

Урок розкриває будову квітки, її головні частини, різноманітність квіток. До уроку розроблена презентація, яка ілюструється на мультимедійній дошці, що забезпечує високе сприйняття матеріалу. На уроці використовуються інтерактивні методи навчання.

Мета. Згадати і закріпити, що називається прикметником, що він означає, з якою частиною мови пов'язаний, як змінюються прикметники. Подивитись, над чим ще треба працювати; з'ясувати, яку роль виконує прикметник в усному і писемному мовленні; розвивати вміння узагальнювати мовні явища, образне мислення, естетичні почуття.

Урок біології «Внутрішня середа організму» - урок пояснення нової теми за допомогою зошита з печатною основою, самостійною роботою учнів з відео матеріалами.

Матеріали уроку можна використовувати для 5 -11 класів. Складання монофонів та даймондів сприяє розвитку мовлення, спонукає до пошукової діяльності та залучає дітей до творчого підходу у виконанні домашнього завдання. Для учнів 5-го класу при вивченні антонімів можна використовувати складання саме даймондів, адже вони основані на протиставленні. А ось для літератури при складанні характеристики героїв даймонди допоможуть повніше виявити протилежність, не тільки у героїв, а і у подій та явищ. Більш складніша робота – складання моно фонів. Для цієї роботи можна використовувати звичайний словник. Робота збагачує словарний запас учнів, виховує творчі здібності. Ще один вид роботи – складання метаморфоз. Це твір – перевтілення. Головна умова до його складення – уявити себе кимось, або чимось та передати свої відчуття у творі. Ця робота містить у собі пояснення до складання даймондів та моно фонів, а також кращі твори моїх учнів.

Зміст уроку передбачає формування предметної математичної компетентності учнів, яка виявляється у таких ознаках : цілісному сприйняттю світу, розумінні ролі математики у пізнанні дійсності ; розпізнаванні проблем, які розв’язуються із застосуванням математичних методів ; здатності розв’язувати сюжетні задачі, логічно міркувати, виконувати дії за алгоритмом, обґрунтовувати свої дії ; умінні користуватися математичною термінологією, знаковою і графічною інформацією ; здатності застосовувати обчислювальні навички й досвід вимірювання величин у практичних ситуаціях. Зміст уроку сприятиме виконанню низки значущих для загального розвитку індивідуальності учня завдань, серед яких : формування культури мислення та прояву розумових властивостей, здатності логічно, доказово й точно міркувати, уміння виділяти суттєві й несуттєві властивості предметів і явищ навколишньої дійсності ; виховання особистісних якостей – зосередженості, наполегливості, працьовитості, самостійності; розвиток інтелекту, пам’яті, мовлення, уяви ; виховання характеру, моральних й етичних якостей.

Макаренко О. В.  Урок української мови в 3 класі Узагальнення знань за темою «Слово. Будова слова».


У поданому конспекті уроку показана можливість використання інтерактивних технологій на окремо взятому уроці. Особливу увагу приділено розвитку учнівської активності, самостійності при застосуванні інтерактивних технологій навчання. У роботі пропонуються зразки навчальних завдань, дидактичний матеріал. Конспект уроку може бути цікавим для вчителів-практиків при вивченні та повторення даної теми.

Даний конспект уроку направлений на розвиток комунікативної компетентності в учнів; формування навичок правильного усвідомленого читання цілими словами та виховує у дітей інтерес до читання. Використання презентації на уроці, сприяє кращому засвоєню дітьми правил з техники безпеки в зимовий час.

Робота являє собою конспект уроку математики у першому класi, при розробцi якого використовувалася комп’ютерна мультимедійна презентація.

Особливість уроку читання – це використання сучасної дитячої розваги – складання пазлів. У першокласників формується вміння створювати розповіді про рідне село через застосування методики «Мікрофон»

Розробка уроку містить вправи і завдання , які спрямовані на узагальнення та систематизацію знань учнів 6 класу з теми « Прикметник ( 1 частина)» Форма проведення : урок – дослідницька подорож.

Ця робота відображає повторення, поглиблення та узагальнення знань учнів про будову атомів, про Періодичний закон і Періодичну систему хімічних елементів Д.І. Менделєєва, про будову електронних оболонок атомів, вміння давати характеристику хімічних елементів по їх положенню в Періодичній системі і будові атома , а також узагальнення й систематизацію знань про хімічний зв'язок та будову речовин.

Розробка уроку з англійської мови. "Christmas"(8 клас) . Урок проводиться у формі свята і ролевої гри, яка мотивує мовну діяльність, активізує вживання вивченого мовного матеріалу. На урок запрошуються батьки, вчителі іноземної мови.

Запропонований урок з використанням ІКТ сприяє стійкій мотивації учнів до навчання, робить процес закріплення набутих знань інтенсивним. Комп’ютерні технології збільшують частку самостійної роботи учнів, підвищують їх пізнавальну активність при закріпленні знань з теми ” Складносурядне речення”, дозволяють перевірити засвоєння матеріалу у всіх учнів за допомогою комп’ютерного тесту

Контрольно – навчальний характер тематичного дидактичного матеріалу передбачає перевірку і закріплення засвоєних учнями знань з української мови на основі матеріалу з краєзнавства. Тематичний дидактичний матеріал « Село моє рідне» призначений для застосування на уроках української мови в 5 – 9 класах.

Comments