Практика компетентнісного підходу

Карпенко О. П. Сучасне формулювання мети навчального заняття
У зв’язку з впровадженням в навчально-виховний процес інноваційних технологій змінюються вимоги до сучасного уроку. І сьогодні, як ніколи, треба усвідомлювати, яке місце він займає в системі навчального процесу. Які його дидактичні, виховні та розвивальні цілі. У статті зроблена спроба подати основні теоретичні положення та наведені приклади системного підходу до формулювання мети навчального заняття.

Москальова Л. В.  Організаційно – методичне забезпечення уроку з метою підвищення якості знань, розвитку інтересу до навчання та навичок самостійної роботи учнів
В статті знайшли відображення розробка проблем зниження якості навчання школярів, шляхи і методи розвитку інтересу до навчання та навичок самостійної роботи учнів.Головна мета навчання іноземних мов на сучасному етапі полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції,базою для якої є комунікативні уміння,сформовані на основі мовних і мовленнєвих навичок. Проектна технологія надає учителю багато можливостей для використання їх на уроках англійської мови в удосконаленні комунікативних умінь,оскільки уміння виконувати проекти,писати проектні звіти,презентувати результати проектної діяльності усно стають нагальною потребою дня і поступово входять до переліку необхідних навчальних умінь старшокласників з одного боку і сприяють оволодінню іноземними мовами,англійською зокрема,як засобом міжкультурної комунікації. 

Проведення нетрадицiйних урокiв дає можливість доповнити i поглибити знання учнів,розвинути інтерес до фiзики,формувати у них компетенції,яких потребує сучасне життя:брати на себе відповідальність,бути активним у прийнятті рішень,у суспiльному житті,опанування усним I пiсемним спiлкуванням. Серед нетрадицiйних урокiв, пропонованих сучасною дидактикою для старшокласників, переважають ділові,рольові iгри. Пiд час такої форми роботи усi учні зайняті серйозною роботою,яка нагадує роботу дорослих.Такi уроки подобаються всім учасникам навчального процесу:учні отримують можливість для самовираження,а для учителів – це добрий засіб для організації активного комплексного повторення вивченого матерiалу.Конспект уроку закріплення та розвитку знань, умінь та навичок, мета якого - навчити учнів застосовувати формулу різниці квадратів для тотожних перетворень виразів; розвивати комунікативну компетентність, логічне мислення, вміння самостійно набувати нових знань та використовувати їх для досягнення поставленої мети

На уроці учні знайомляться з класом Павукопобідних, вчаться роботи в малих групах та робити самооцінку своєї діяльності. Набувають практичних навичок застосування знань в повсякденному житті.Розробки уроків по темі “Речення” відповідають програмним вимогам та змісту Державного стандарту початкової загальної освіти. Цікавий методичний і дидактичний матеріал допоможе учням свідомо засвоїти і закріпити знання про види речень за метою висловлювання. 

Бережна Р. П. "План-конспект уроку «Таблиці в текстових документах»"
Урок інформатики в 10 класі з використанням інтерактивних технологій, що сприяє розвитку компетентності самоосвіти учнів та дозволяє засвоїти значний обсяг інформації за короткий проміжок часу.

Comments