Перлини педагогічної творчості

Урок складено відповідно до навчальної програми зі всесвітньої історії для 9 класу загальноосвітніх учбових закладів. Матеріал містить історичні події, які відбувалися у Японії у другій половині XIX- початку XX ст..

Цель:познакомить учащихся с новой буквой Ц, её названием и звуковым значением ц ;учить читать слоги и слова с новой буквой, продолжить работу по обучению детей орфоэпическому чтению;закрепить умение составлять звуковые схемы слов;развивать связную речь, мышление, воображение, навыки быстрого, правильного, осознанного чтения;обогащать и активизировать словарный запас учащихся; воспитывать любовь к природе, трудолюбие, культуру умственного труда.

Из опыта работы по применению опорных конспектов (мини-учебников) и тренировочных тестов обобщения и систематизации учебного материала по теме: «Наш край в годы II мировой войны»

У даній роботі викладено прийом какографії як основи дидактичних ігор, спрямованих на формування уваги, навиків перевірки, самостійності, активізації розумової діяльності учнів; наведені приклади застосування. Пропоную вчителям початкових класів ознайомитися з цією цікавою методикою.

Сукупність психолого-педагогічних знань, вмінь, навичок допомагають вчителю оцінювати педагогічну ситуацію, поведінку дітей, власну поведінку, з педагогічної точки зору, а також обирати оптимальні способи діяльності на всіх етапах навчання, у всіх видах компетентності: управлінській, проективній, дидактичній, методичній та ін.
За таких умов підвищується роль інтерактивності в процесі самоформування особистості і розуміння природи людини, як суб’єкта навчання, тобто складається сприятлива атмосфера для виховання енергійної, самостійної особистості, здатної до самовдосконалення, саморозвитку і професійного самовизначення. 

Мислення починається із здивування і зацікавленості не як розваги, а для стимуляції пізнавальної діяльності.
«Запалити іскорку подиву і не дати згаснути вогнику допитливості» (В.О.Сухомлинський), - одне із завдань даного уроку з російської мови у 5 класі. Урок-подорож – найбільш дійова форма проведення під час повторення. Саме її обрала автор враховуючі вікові особливості дітей. У поданому матеріалі висвітлені окремі розділи тем «Фонетика. Граматика: іменник, прикметник, дієслово».

Реалізація вчителем завдань формування соціально активної й духовно багатої особистості неможлива без тематично різнопланових і відповідно цілеспрямованих уроків на початку нового навчального року.
Головна відмінність зазначених уроків постійний інформаційно та емоційно насичений діалог учителя та учнів. Це творча лабораторія з формування ключових компетентностей, авансування успіху, можливість надати навчальному процесу ліричного забарвлення.

У статті розглянуто питання контроль та оцінювання знань учнів у педагогіці. Особливу увагу звернено на поняття методів, форм та функцій контролю, а також характеристику оцінки, як засобу стимулювання до навчання.

Здійснення на уроці внутрішньопредметного зв’язку з лексикою та фразеологією, міжпредметного зв’язку з народознавством забезпечує можливість збагачення мовлення учнів, розвиток світоглядної установки школярів, усвідомлення дев’ятикласниками культурних реалій.

Мета: показати учням розуміння поетесою ролі поета і поезії в суспільстві, розкрити високі моральні риси народного співця; формувати ключові компетентності: соціальну, комунікативну, пізнавальну, особистісну, творчу

Одним із методичних принципів хімічної освіти є активність, творчість і самостійність учнів. Тому вчитель повинен створити психолого-педагогічні умови, які сприяли б виявленню, розвитку та реалізації пізнавальної самостійності й творчої активності особистості.

Данная методическая разработка представляет урок-творческую мастерскую как педагогическую технологию открытого образования, один из современных способов ведения урока, общения учащихся и педагога, развития предметных компетенций и поликультурных, коммуникативных, творческих компетентностей школьников на уроках литературы.
Comments