g

'


4.maj2011 fik 5 ko-


Mere overskuelig side om atomaffaldet (er ikke opdateret) - Ny her på siden? - Resumé af sagen -  Sidste Nyt -  Nyeste artikler mm i medierne   Tilsynsopgaver vedrørende deponering mm: SIS - Ressortansvaret fra 30.6.15 Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM): KONTAKTFORUM Dagsordener og resumeer GEUSDeponering og lagring af radioaktivt affald fra Risø - Dansk Dekommissionering (DD) om den langsigtede løsning - 5 borgergrupper og 5 kommuner mod nedgravning af atomaffald Dansk atomkraftpolitik Faktalink - Hvor meget radioaktivt affald er der på Risø? Oversigt over slutdepoter til atomaffald i verden (opdateret Maj 2017)  - How the world is dealing with its radioactive waste July 2013 - Presentation: Radioactive Waste Handling in Denmark - Waste Management to Longterm Solution DD - atomaffald.dk - Disposal of radioactive waste DenmarkRadioactive waste and spent fuel DG Energy EU Commission - ERDO: Working on a shared solution for radioactive waste - ORDLISTER: Leksikon på REO - Ordbog fra Dansk Dekommissionering- Ordliste fra IAEA - BESLUTNINGSFORSLAG B 90 14.3.18 

Nuclear Legislation Denmark OECD/NEA 2015 : The Danish Technical University has a special responsibility for maintaining the necessary scientific knowledge base to advise the Danish authorities on nuclear matters. 

Mandag 8.4. Roskilde Orientering om NOL Ny Opgraderet Lagerfacilitet (Mellemlager) og om GEUS’ undersøgelse af geologi i 500 m under terræn


Hvordan kan 'genbrug' af uranmalm, urantailings og kontamineret beton fra urantailingsbassinerne, som foreslået af Dansk Dekommissionering i COWIs rapport fra december 2017 (Bilag A side 7), ske på en miljømæssig forsvarlig måde? Jeg er klar over, at 'genbrug' vil forudsætte frigivelse fra SIS, men urantailings vil fortsætte med at producere uranefterkommere.

 • NY LANDSDÆKKENDE ATOMAFFALDSGRUPPE v /Bodil Waagensen, Lolland

 • Sveriges andra nationella rapport enligt kärnavfalls-direktivet är skickad till EU-kommissionen Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har den 20 augusti skickat in Sveriges andra nationella rapport enligt kärnavfallsdirektivet till EU-kommissionen. Rapporteringen ska göras vart tredje år enligt EU:s kärnavfallsdirektiv 2011/70/Euratom. Inför den första rapportering tog SSM fram nationell plan enligt direktivet. Då fanns ett samrådsmöte, där SSM presenterade ett utkast och det gavs möjlighet att ge synpunkter. Därefter har det varit helt tyst från myndigheten och inget samrådsarbete var utfört inför den andra nationella rapporten. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skulle vilja se en betydligt större öppenhet och ett bredare samråd i arbetet med rapporteringen enligt kärnavfallsdirektivet och även i rapporteringen till det internationella kärnenergiorganet IAEA, enligt den s.k. Joint Convention. SSM har skickat Sveriges andra nationella rapport enligt kärnavfallsdirektivet till EU-kommissionen, 180820 >>
 • Fra ERDO mødet i juli 18:

  'Denmark: A unanimous parliamentary decision in May approved the outline national waste management plan. The plan approved includes a new and upgraded storage facility at Riso to replace the current interim stores, large enough to hold all decommissioning and other radioactive waste that will arise, except from NORM waste. Investigations of a national GDF are to begin with geological desk studies and borehole investigations on Denmark’s deeper geology. There is to be active dialogue with the public and citizens’ groups. The multinational option for disposal of the irradiated research fuel is to be continued, with the ERDO-WG being specifically mentioned in the parliamentary decision. 

 • I 2005 skrev Indenrigs- og sundhedsministeriet i en brochure om slutdepot for radioaktivt affald:  "Undersøgelser og drift af olie- og gasfelterne i Nordsøen medfører en ny type affald med indhold af naturligt forekommende radioaktive stoffer, i fagkredse kaldet NORM-affald. Der foregår p.t. vurderinger af mulighederne for deponering af denne type affald."
  2- 22.12.17 skrev Uddannelses- og Forskningsministeriet følgende til medlemmerne af Kontaktforum om atomaffaldssagen (min fremhævning): "Efter teknisk gennemgang af sagen for uddannelses- og forskningsordførerne i oktober er de egentlige forhandlinger nu gået i gang. Det er teknisk vanskeligt stof, så der vil også blive forhandlet efter nytår. Målet er dog uændret, at regeringen vil forelægge et nyt beslutningsforslag for Folketinget. I vil blive orienteret om den videre udvikling. 

  Sagen om NORM affald har fyldt en del i medierne og har også berørt vores sag, idet der har været fremsat mange forslag til håndtering af Mærsk-affaldet på pladsen i Esbjerg, bl.a. at det skulle transporteres til Risø og oplagres dér. Imidlertid er der ikke etableret en affaldsvej for NORM affald, og derfor er det ikke muligt for Dansk Dekommissionering at modtage affaldet. Olie-/gasindustrien vil forventeligt rejse sagen over for de relevante ministerier, som er Sundheds- og Ældreministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet og – for så vidt angår slutdeponering – Uddannelses- og Forskningsministeriet. Der har for nylig været afholdt et dialogmøde om sagen, som I kan læse om på dette link." 


NYT NYT NYT
Fredag d. 31/08-2018, nedlagde Atomgruppen på Kertinge Mark sig selv. Det skete ved en fest på legepladsen ved siden af Kølstrup Forsamlingshus, hvor man her plantede et træ for at demonstrere, at det var det eneste der blev gravet ned.
Der var iøvrigt udstillet et flot atomtapet lavet af Gudrun Heltoft. 

Se festen på Munkebo TV 
Endvidere har eksempelvis Holland bidraget med inspiration, i forhold til såvel overvejelserne om et langtids-mellemlager som processen frem mod et slutdepot. Rådgivningsgruppen OPERA, der blev oprettet i 2011 for at "garantere resultater og anbefalinger" i den hollandske slutdeponerings-proces, har i 2017 udgivet rapporten "Fra affald til deponering - tid til ansvarlighed. Slutdeponering af radioaktivt affald i Holland: udfordringer og perspektiver".

Rapporten beskriver rådgivernes syn på og anbefalinger til det hollandske samfunds beslutningsproces om slutdeponering. For anvendelighedens skyld har DD fået rapporten oversat til dansk:
Læs originalrapporten
Læs dansk oversættelse

De fem lokale borgergrupper, der de sidste 7 år har kæmpet mod nedgravning af atomaffald, stifter landsdækkende forening: Borgergruppen for en forsvarlig håndtering af det danske atomaffald.

Et enigt Folketing vedtog den 15. maj 2018 beslutningsforslag B 90 om en langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald. Borgergrupperne vil i denne forbindelse takke politikerne for at have lyttet til borgerne.
Med vedtagelsen af forslaget har borgergrupperne været med til at sikre:
- at der ikke sker en uforsvarlig slutdeponering i lav dybde
- en forsvarlig mellemlagring der giver
* tidsmæssig mulighed for at udnytte nye teknologiske landvindinger
* mulighed for at trække på internationale erfaringer
* mulighed for at arbejde på en fælles international løsning
- reel borgerinddragelse i planlægnings- og beslutningsprocessen

Perspektivet i beslutningsforslaget rækker frem mod år 2073. Dette sammenholdt med de opnåede resultater gør, at bestyrelserne i borgergrupperne anbefaler medlemmerne, at man opløser de lokale foreninger og nu samler kræfterne og stifter en landsdækkende forening. Foreningens formål bliver at videreføre de lokale borgergruppers arbejde for en forsvarlig håndtering af det danske atomaffald. 

Med venlig hilsen
Bornholm mod atomaffald – BOMA
Kerteminde mod atomaffald
Lolland mod atomaffald
MORADS 
Thyholm mod atomaffaldAtomaffald: Nye boringer på vej Folketidende Lolland 20.3.18

Overblik: 15 års ubeslutsomhed for det danske atomaffald Ingeniøren 15.3.18


MELLEMLAGER


Foto th: 1.10.13 Medlemmer af borgergrupper og Politikens journalist venter på at komme ind og se og høre om Hollands atomaffald, der opbevares i ca. 100 år på et mellemlager COVRA.nl - Se Politikens fotos. - Links på dansk til viden om Covra - Fra besøget på COVRA 1.10.13


"Efter teknisk gennemgang af sagen for uddannelses- og forskningsordførerne i oktober er de egentlige forhandlinger nu gået i gang. Det er teknisk vanskeligt stof, så der vil også blive forhandlet efter nytår. Målet er dog uændret, at regeringen vil forelægge et nyt beslutningsforslag for Folketinget. I vil blive orienteret om den videre udvikling.
 
Sagen om NORM affald har fyldt en del i medierne og har også berørt vores sag, idet der har været fremsat mange forslag til håndtering af Mærsk-affaldet på pladsen i Esbjerg, bl.a. at det skulle transporteres til Risø og oplagres dér. Imidlertid er der ikke etableret en affaldsvej for NORM affald, og derfor er det ikke muligt for Dansk Dekommissionering at modtage affaldet. Olie-/gasindustrien vil forventeligt rejse sagen over for de relevante ministerier, som er Sundheds- og Ældreministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet og – for så vidt angår slutdeponering – Uddannelses- og Forskningsministeriet. Der har for nylig været afholdt et dialogmøde om sagen, som I kan læse om på dette link."

 • 22.12.17 fik jeg svar på om Kommissionens undersøgelse af Danmarks evt. overtrædelse af

  RÅDETS DIREKTIV 2011/70/EURATOM af 19. juli 2011

   direktiv er færdig. Kommissionen oplyste, at den er ved at analysere medlemsstaternes oplysninger, herunder Danmarks, og efterfølgende vil beslutte om der er grund til at træffe nogle foranstaltninger.
 • RISØ kommer på museum: Steno Museet har tidligere, for år tilbage, afhentet en række væsentlige genstande, heriblandt kontrolpulten fra Dansk Reaktor 1, der blev dekommissioneret i 2004-6. Nu var tiden så kommet til næste afhentning. Da kassevognen fredag kørte afsted mod Aarhus, rummede den foruden reaktormodellen eksempelvis også to spritnye tromler med frigivet affald og ubrugte rør til brændselselementer og forsøg. Genstandene vil indgå i en ny udstilling, som Steno Museet åbner i foråret 2018, om det nysgerrige menneske. Og når endnu mere af Risøs historiske anlæg er brudt ned, vil museet atter komme forbi med en kassevogn.

Andet nyt:
Regeringen foreslår, at det radioaktive affald på Dansk Dekommissionering fortsat oplagres på Risø i op til yderligere 30 - 50 år. I oplagringsperioden vil der fortsat blive afsøgt muligheder for at eksportere det mest radioaktive affald.

Regeringen har taget stilling i sagen og har i dag informeret uddannelses- og forskningsordførerne for de politiske partier om, hvilket løsningsforslag regeringen ønsker at føre politiske forhandlinger om.


- Det her er en sag, der kalder på omhu og grundighed. Vi skylder fremtidige generationer, at vi ikke haster noget igennem, men bruger den tid, der skal til, for at nå frem til en sikker, langsigtet løsning, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind i pressemeddelelsen.


(...)

 Der skal helt nye undersøgelser til, når der skal findes mulige steder til et dybtliggende slutdepot, så de lokaliteter, som de hidtige undersøgelser peger på, er ikke længere aktuelle. En forlænget opbevaringsperiode giver tid til, at vi kan have en grundig politisk proces med inddragelse af kommuner og øvrige interessenter, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind. 

ATOMAFFALDKLARHED.DK og ATOMPOSTEN.BLOGSPOT.DK vil fortsat følge slutdepotprocessen

 
Rapport om Atomaffaldsdeponering i etisk perspektiv Niels Hooge mfl, Noahs forlag, 2014 - se mere her 


Skriver du opgave eller speciale?

Du er naturligvis velkommen til at bruge hjemmesiden her og bloggen Atom Posten, men husk venligst at henvise til dem i litteraturlisten. ;-)

Hvorfor kilde-henvisninger? "Kildehenvisninger er en vigtig del af det akademiske håndværk. De tjener flere forskellige funktioner. De relaterer dit ræsonnement til en faglig offentlighed, som du dermed demonstrerer kendskab til og definerer dig som del af. Endvidere er kildehenvisninger væsentlige til sikring af redeligheden i akademisk arbejde, idet du hermed dokumenterer dine kilder og fremlægger dine idémæssige inspirationer. Dermed giver du læseren mulighed for dels at finde frem til kilderne, kigge dig kritisk i kortene og gå i dialog med dig og dels selv at lade sig inspirere til videre fordybelse." 

KILDE: THOMAS HOLME HANSEN, MARIE LUND KLUJEFF, HENRIK KAARE NIELSEN Vejledning i akademisk opgaveskrivning ved Institut for Æstetiske Fag, Aarhus Universitet 2. REV. UDGAVE, 2009 UDGIVET AF INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG, AARHUS UNIVERSITET Interessant læsning fra 2002 

Med hensyn til de 233 kg bestrålet brændsel, som er højradioaktivt, finder SF det afgørende, at der findes en reversibel løsning i overenstemmelse med Danmarks officielle linje og OSPAR Decision 2000/1 om, at der ikke skal forekomme udledninger til havmiljøet eller emissioner til atmosfæren, jf. ministerens besvarelse af udvalgets spørgsmål 9, hvilket vil udelukke oparbejdning af affaldet og dermed vanskeliggøre anvendelse af affaldet til atomvåben. 


Ud fra den foregående udredning kan det ikke udelukkes, at der kan findes egnede depotbjergarter i ca. 500 m ́s dybde, som kan rumme et slutdepot. Hvis det vedtages at fortsætte overvejelser og vurderinger om et dybt geologiske depot, vil det være nødvendigt med undersøgelser, både ved boringer og geofysik, for at påvise detaljer om bjergarternes sammensætning, kompetence, tykkelse og udbredelse, ligesom de strukturelle forhold skal klarlægges. Det vil være hensigtsmæssigt at etablere digitale modeller som baggrund for vurderingerne. Det vil være nødvendigt at indsnævre undersøgelserne til områder, hvor det er realistisk at finde egnede depotbjergarter. Undersøgelser, der når ned til 500 m eller dybere, vil være omkostningstunge. 


Ad 5. Fremlæggelse af De geologiske forhold i ca. 500 meters dybde. Foreløbig redegørelse udarbejdet på eksisterende data
MSH meddelte, at redegørelsen endnu ikke havde været forelagt for uddannelses- og forskningsministeren og derfor ikke var blevet offentliggjort. Det vil ske så snart som muligt. NHH spurgte, om redegørelsen ville bliver oversat til engelsk? Peter Gravesen (PG) svarede, at dette ikke var planlagt på nuværende tidspunkt. 
TIDSPLAN:

1/ Når regeringen er orienteret om afrapporteringen (+/- ved slutdepot og +/- ved langtidsmellemlager) skal afrapporteringen præsenteres for folketingets partier. (t.o.går de fleste ind for langtidsmellemlager
 som i Holland  (COVRA) - se Baggrundspapir om det hollandske mellemlager.)

Beslutningsgrundlag for mellemlager 2015 side 76 11.1.4 Samlet vurdering
"På baggrund af beslutningsgrundlag, mellemlagerstudier, miljøvurdering og plan udpeges et eller flere områder til fortsat behandling inden for en projekteringslov. Det er Regeringen og Folketinget som beslutter, hvilke lokaliteter der skal indgå i processen."

I december 2016 afleverede DD og GEUS en samlerapport, der opsummerer delstudierne fra såvel COWI A/S som GEUSSamlerapporten indeholder endvidere en række anbefalinger til den videre proces med at beslutte og udvikle en langsigtet løsning for radioaktivt affald i Danmark. Dermed er de supplerende mellemlager-undersøgelser afsluttet.

                       - Beslutningsgrundlag for slutdepot 2008

Ovenfor: kort der med rødt viser de 6 udpegede steder til et slutdepot ud af 22 - (ikke til et mellemlager - kilde GEUS)

Internationalt omtales slutdepoter ned til 100 meters dybde som "terrænnære"

 • De svenske miljøorganisationers kerneaffaldsgransknings (mkg.se) mening om den danske slutdepotplan
 • Rapport fra det svenske kärnavfallsraadet 2015:11 Nuclear Waste State of the Art Report 2015 side 19 - 23 (min fremhævning) henviser til SMM's kritik:
 • The Swedish Radiation Safety Authority (SSM) writes in its consultation response to the Swedish EPA that Denmark needs to describe the composition and content of the waste more thoroughly and to present the different alternative designs for a final repository in greater technical detail. SSM also believes it is important that the possible environmental consequences are presented for normal function of the final repository as well as for events with low probability but with great consequences (worst case scenarios). The Swedish NGO Office for Nuclear Waste Review (MKG) summarizes its review statement by saying that the Danish plans for siting and building a final repository are so inadequate that only the proposal of continued interim storage of the waste is at all feasible. Read Sweden’s response and the statements of other reviewing bodies on the Swedish EPA’s website.7 

  • 20 minutter om slutdepotplanen på Radio 24/7 Uge 10 2012 (20 minutter inde) Interview med DD og GEUS
  • Dansk atomforskning under afvikling Del 1 Besøg hos DD Kanal Roskilde 30.6.2014: fra 13:45 om pakning til mellemlager og slutdepot - Lidt senere i interviewet smuttes der let henover, at det danske affald indeholder så meget langlivet affald, at det f.eks. IKKE kan komme i det svenske slutdepot til kortlivet affald. Der findes endnu ikke noget svensk slutdepot, der evt. ville kunne tage det danske atomaffald.
  Til journalistens spørgsmål: Hvad er halveringstiden ved det værst tænkelige materiale? - "Det er kulstof-14, der har en halveringstid på flere tusind år", svarer DD's sous-chef og nukleare ekspert - uden at nævne plutonium-239, der har en halveringstid på cirka 24.110 år. Kulstof-14s halveringstid er på 5.730 år. Plutonium-239 findes i bl.a de 233 kg særligt affald, men også i andet affald hos DD. Dvs. det skal holdes isoleret fra mennesker og miljø i mindst 100.000 år. Desuden er der urantailings, der er langlivet lavaktivt i al evighed.

  Dansk/Amerikansk pens. miljøforsker Paul Gudiksen mener ikke, at man kan bygge et slutdepot i Danmark: "Jeg ved med sikkerhed, at etablering af et sådant slutdepot i et lignende miljø her i Californien, hvor jeg nu bor, aldrig ville blive tilladt.« 


  Forurening af drikkevand ser Paul H. Gudiksen som en stor trussel. I løbet af de kommende 300 år vil behovet for rent vand stige, forudser Paul H. Gudiksen. »Efter min mening er ingen af de udpegede steder derfor velegnede til etablering af et sikkert og pålideligt slutdepot. Det vil blot være at foretage et helt unødvendigt skridt med risiko for at forurene det værdifulde drikkevand. Jeg ved med sikkerhed, at etablering af et sådant slutdepot i et lignende miljø her i Californien, hvor jeg nu bor, aldrig ville blive tilladt.« 
  Gudiksen siger endvidere i Skive Folkeblad:
  »En alternativ metode er at udvide det nuværende depot på Risø til at kunne opbevare alt atomaffaldet i en midlertidig periode på 50-100 år. Efter min mening vil det internationale samfund i løbet af denne periode blive tvunget til at udvikle acceptable metoder til behandling og langtidsdeponering af de enorme mængder radioaktivt affald, som vi vil stå med."
  Læs hele Gudiksens kommentar. (Gudiksen har været med i the Nuclear Regulatory Commission's emergency response team og derfor en af de første på Three Mile Island efter ulykken og en af de første amerikanere i Chernobyl.)       NYT    

  t.v. Fotopanel, der viser udsigten fra det hollandske mellemlager COVRA, hvor der ingen vinduer er. Flere fotos på Atom Posten fra borgergruppemedlemmers besøg 1.10.13 og på atomaffald.dk

  MELLEMLAGER

  Dansk Dekommissionering:

  I februar 2015 afleverede DD og GEUS et beslutningsgrundlag for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald til Ministeren for Sundhed og Forebyggelse.

  Med udgangspunkt i beslutningsgrundlaget blev det politisk besluttet at iværksætte yderligere undersøgelser af muligheden for et langtids-mellemlager til affaldet. Den 8. oktober 2015 tiltrådte Folketingets Finansudvalg et aktstykke, som afsatte 4,4 mio. kr. til disse undersøgelser vedrørende lokalisering, sikkerhed, økonomi og drift af et mellemlager.

  DD indgik i februar 2016 kontrakt med COWI A/S om at bistå med delstudierne af sikkerhed og økonomi. Delstudierne blev afleveret i august 2016.

  Der er blevet nedsat en international faglig gruppe, der har indleveret kommentarer til COWI's delstudier i oktober 2016.

  I december afleverede DD og GEUS en samlerapport, der opsummerer delstudierne fra såvel COWI A/S som GEUS. Samlerapporten indeholder endvidere en række anbefalinger til den videre proces med at beslutte og udvikle en langsigtet løsning for radioaktivt affald i Danmark. Dermed er de supplerende mellemlager-undersøgelser afsluttet.
  STATUSRAPPORT 2015

  De nukleare tilsynsmyndigheder (Sundhedsstyrelsen og Beredskabsstyrelsen) har for første gang udgivet en statusrapport for den nukleare sikkerhed i Danmark oktober 2015. Rapporten vil udkomme hvert tredje år. Fra side 16: Løsningsmuligheder for radioaktivt affald og side 19: Vurdering og dokumentation for sikkerhed ved et mellemlager hhv. slutdepot  Fra Gemmerne: 


  • 22.10.2012: Høring om atomaffald på Børsen: 1. del 2.del
  • Det bedste er det godes fjende, interview med den tidligere chef for affaldshåndteringen på Risø gennem 40 år, Knud Brodersen, Fyens Stiftstidende 6.11.14
  (...)

  Det historiske affald

  Han (Knud Brodersen red.) erkender, at det historiske affald fra Risø ikke er delt alt for godt op. De forskellige typer affald er til en vis grad blandet.

  - Man tog det ikke så nøje. Da Risø startede op i 1960'erne var radioaktivt affald ikke væsentligt, fordi det bare skulle samme vej som affaldet fra atomkraftværkerne, når vi fik dem sat i gang. Først, da man i 1985 opgav atomkraft i Danmark, blev affaldet på Risø et selvstændigt problem, siger Knud Brodersen.

  Et problem, der nok synes stort i Danmark, men som på verdensplan er næsten betydningsløst. Problemet er også overskueligt:

  - Affaldet har ligget på Risø i 40 år, og det kunne for så vidt ligge dér 50 år mere, mener han.

  (...)

  "Med hensyn til eventuelt at flytte affaldet til et andet sted er det også fuldstændig rigtigt, at der er problemstillinger og omkostninger forbundet med det. Men det er bl.a. det, den anden del af beslutningsgrundlaget skal tage stilling til: hvordan kan det klares på den mest hensigtsmæssige måde, og hvordan kan vi skabe et økonomisk grundlag, der gør, at det kan gøres så billigt som overhovedet muligt?"


  DIVERSE

  Om fremtidens ingeniører: Integrating Social-Scientific Literacy in Nuclear Engineering Education

  se mere i Reflections on the Fukushima Daiichi Nuclear Accident Springer 2015

  • "Comprehensive, yet concise summary about the Fukushima Daiichi accident from various viewpoints including technological, organizational, societal and ethical
  • Views by various generations and countries, including graduate students, young researchers and faculty members, as well as senior faculty members and their evolution during and after the accident are presented as a basis for considering future nuclear engineering education
  • Future directions for education of nuclear engineers, who will become technically competent and trusted by stakeholders in the society"  • Lang tid om ingenting: Jeg har flere gange spurgt DD og fået det svar, at der ingen plan er endnu for, hvad man vil gøre ved tailings og uranmalm hos DD. I 1999 var man igang med at skrive noget if. Nuclear Safety Research and Facilities Department Annual Report 1999 : "The storage facilities at Risø are only for temporary use, and so far no planning for actual disposal has been made. However, late in 1999 some preparatory work for a policy concerning disposal and decommissioning was initiated. 

  Relevant information about the various waste types and possible disposal concepts have been collected previously in connection with research projects. A review of proposals concerning disposal of tailings and remaining ore from the uranium extraction pilot plants operated at Risø in the early 1980s is being written."

  Svar fra Dansk Dekommissionering vedr. mine spørgsmål om urantailings og uranmalm på Risø 2.4.2014  Det særlige affald: 233 kg
  • UFM 17. maj 2016: "Det særlige affald skal fortsat søges eksporteret til deponering i udlandet, jf. den politiske beslutning af 11. marts 2015. Så længe det ikke er afklaret, om eksport af det særlige affald er en mulighed, er det heller ikke afgjort, om det særlige affald skal indgå i en dansk langsigtet løsning eller ej. Dette gælder både i forhold til mellemlager og slutdepot."
  • Vedr. eksport af 233 kg særligt affald: I flere år har Danmark forsøgt at eksportere 233 kg særligt affald. 28.6.16 fik jeg flg. svar fra den svenske strålsikkerhedsmyndighed: "Någon utförsel av danskt medel-eller högaktivt radioaktivt avfall till Sverige är inte aktuellt. Det får Danmark /Risö själv ta hand om. Utländskt radioaktivt avfall får med få undantag inte slutförvaras i Sverige. Förvaringen kräver då även regeringens tillstånd."  MELLEMLAGER


  Foto th: 1.10.13 Medlemmer af borgergrupper og Politikens journalist venter på at komme ind og se og høre om Hollands atomaffald, der opbevares i ca. 100 år på et mellemlager COVRA.nl - Se Politikens fotos. - Links på dansk til viden om Covra - Fra besøget på COVRA 1.10.13


  Fotos nedenunder: Eksempler på opbevaring på mellemlager. T.v. Covra i Holland og t.h. DD i Danmark

       

  Karin Brodén Studsvik RadWaste AB, Sweden

  Steen Carugati, Knud Brodersen Risø, Denmark

  Esko Ruokola Radiation and Nuclear Safety Authority, Finland

  Tore Ramsøy IFE Kjeller, Norway

  April 2001


  side 4: (info: LILW-SL: kortlivet lav- og mellemaktivt affald. LILW-LL: langlivet lav- og mellemaktivt affald: Some capacity for interim storage of waste waiting for transfer will always be necessary, but long-term storage is needed when disposal facilities are not available. For LILW-SL the situation is very different in the Nordic countries, where operating disposal facilities are available in Finland, Norway and Sweden, while only some preliminary planning for disposal have been initiated in Denmark. No disposal facilities have so far been constructed for long-lived waste, LILW-LL, but in Finland and Sweden this must find a solution in connection with the requirements of the nuclear power plants. In Norway and Denmark without any nuclear power plants the amount of this type of waste is much less, with very long-term storage as a ‘solution’ possibility:

  Om slutdepot (hovedrapport maj 2011):

  Illustration: 
  Risikovurdering af depotkoncepter (docplayer) Vintermødet 2012 om jord- og grundvandsforurening fra side 70

  The Swedish Radiation Safety Authority (SSM) writes in its consultation response to the Swedish EPA that Denmark needs to describe the composition and content of the waste more thoroughly and to present the different alternative designs for a final repository in greater technical detail. SSM also believes it is important that the possible environmental consequences are presented for normal function of the final repository as well as for events with low probability but with great consequences (worst case scenarios). The Swedish NGO Office for Nuclear Waste Review (MKG) summarizes its review statement by saying that the Danish plans for siting and building a final repository are so inadequate that only the proposal of continued interim storage of the waste is at all feasible. Read Sweden’s response and the statements of other reviewing bodies on the Swedish EPA’s website.7 


  Teoretisk udredning af de tekniske krav til et dansk slutdepot Den teoretiske udredning fra 2002 er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af det daværende IT- og Forskningsministerium. Bemærk, at nogle af oplysningerne kan være opdateret i senere rapporter/udgivelser. Download(PDF 10 MB)


  Min kommentar: SIS sætter altså selv spørgsmål ved, om alt det danske atomaffald kan komme i de foreslåede depotkoncepter.

  Forklaring:
  LILW - SL : low and intermediate level waste - short-lived, lav- og mellemaktivt - kortlivet 
  LILW-LL: low- and intermediate level waste - long-lived, lav- og mellemaktivt - langlivet   
  HLW: high level waste - højaktivt affald

  kortlivet: aktivitet under ca. 300 år


  Foto august 2012 Borgergruppernes besøg på Dansk Dekommissionering
  De 5 borgergrupper er tilhængere af et mellemlager som i Holland. Læs deres PM.


  Dansk atomforskning under afvikling Del 1 Besøg hos DD Kanal Roskilde 30.6.2014:

  • fra 13:45 om pakning til mellemlager og slutdepot - Lidt senere i interviewet smuttes der let henover, at det danske affald indeholder så meget langlivet affald, at det f.eks. IKKE kan komme i det svenske slutdepot til kortlivet affald. Der findes endnu ikke noget svensk slutdepot, der evt. ville kunne tage det danske atomaffald.
  Til journalistens spørgsmål: Hvad er halveringstiden ved det værst tænkelige materiale? - "Det er kulstof-14, der har en halveringstid på flere tusind år", svarer DD's sous-chef og nukleare ekspert - uden at nævne plutonium-239, der har en halveringstid på cirka 24.110 år. Kulstof-14s halveringstid er på 5.730 år. Plutonium-239 findes i bl.a de 233 kg særligt affald, men også i andet affald hos DD. Dvs. det skal holdes isoleret fra mennesker og miljø i mindst 100.000 år. Desuden er der urantailings, der er langlivet lavaktivt i al evighed.  --⭐Fakta-ark om Risø som depot for radioaktivt affald, NOTAT 6.5.2013, Roskilde Kommune


  Modeller af dansk slutdepot for radioaktivt affald 

  KRITIK AF SLUTDEPOTPLAN

  International atomaffaldskonference på Christiansborg indikerer, at det danske slutdepotprojekt for lav- og mellemradioaktivt affald er problematisk. Se pressemeddelelse og præsentationer fra konferencen
  DR P4 Bornholm's interview i forb. med konferencen kan findes her under 26.3.15


  Klik på tegning ovenfor for at forstørre den - Se også Tre typer atomdepoter Ingeniøren 29.3.2011  Om slutdepotplanen


  Dokumenter


  • Rapport: Statusrapport for den nukleare sikkerhed (2015) handler primært om DD's aktiviteter "Status for den nukleare sikkerhed i Danmark 17. december 2015 De nukleare tilsynsmyndigheder (Sundhedsstyrelsen og Beredskabsstyrelsen) har beskrevet status for den nukleare sikkerhed i Danmark. Rapporten viser blandt andet, at afviklingen af de nukleare anlæg ved Risø er foregået sikkerhedsmæssigt forsvarligt.Sundhedsstyrelsen og Beredskabsstyrelsen varetager som nukleare tilsynsmyndigheder tilsynet med de nukleare anlæg i Danmark, herunder at afviklingen af de nukleare anlæg ved Risø foregår sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det er første gang, at de nukleare tilsynsmyndigheder præsenterer en statusrapport på området. Tilsvarende rapporter vil fremover udkomme hvert tredje år." Rapport: Statusrapport for den nukleare sikkerhed (2015)
  fra 2014: Dansk atomforskning under afvikling Risø Del 1 og Del 2 Kanal Roskilde har besøgt DR3 der er under afvikling

  Afviklingen af de nukleare anlæg på Risø-området SIS 15.7.14  

  B48 2003 Folketingsbeslutning om afviklingen af de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø

  Kort fortalt:


  På vej mod et slutdepot, SUM, Sundhedsministeriet

  Astrid Krags tale på borgmestrenes høring om atomaffaldet, 22.10.12 på Børsen. Kan læses herSe hele høringen (ikke online mere)


  Welcome to the Waste Management Plant 2009

  SIS på minihøring i 14.6.2005 - referat af minihøring


  COWI bag forstudier til slutdepot for radioaktivt affald:

  Dokumenter (min oversigt til dig) fra Dansk Dekommissionering mfl.   


  • Oversigt: Slutdepot, Affaldstyper, koncepter, sikkerhedsanalyser og økonomisk overslag
  • Risikovurdering af depotkoncepter Vintermødet 2012 om jord- og grundvandsforurening
  B48 (oversigt)  Forslag til folketingsbeslutning om afviklingen af de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø.
  Radioaktivitet og stråling - becquerel og sievert


  Stråledoser SIS


  Præsentationer fra afholdte møder i Selskabet for Risikovurdering/RISK
  f.eks. tidsskala

  På Dansk Dekommissionerings side kan du finde meget om nedrivningsprocessen og affaldet. Her finder du liste over deres Publikationer. F.eks. Afsluttende Rapport om Dekommissionering af DR2 2009


  • Pressemeddelelse fra SUM, 25.10.12 Bemærk at pressemeddelelsen fremhæver den svageste og mindst troværdige indvending mod slutdepot-konceptet – transportafstandene - som den vigtigste. Det er smart taktik, fordi den allerede er tilbagevist af SIS.
  • Tema-artikel: Dekommissionering af de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø, s. 8 (nyt link på vej)
  På engelsk om forstudierne:

  Preliminary Studies for the Final Repository for Denmark’s Low- and Intermediate-Level Radioactive Waste - Power Point, September 2010 - Six sites up for Danish Nuclear Repository - NOTAT: Radiological Characterization and Decommissioning in Denmark
  Assessment of doses and environmental contamination from decommissioning of the nuclear facilities at Risø
  dec. 2002
  • Challenges and Achievements

   Shipment of 255 DIDO Fuel Elements to the Savannah River Site to Empty the Storage and Reactor Pools at Risoe National Laboratory

  the Nordic countries - Report for Project AFA-1.2 1997


  Som natt och dag trots samma kärnas ursprung?

  Om (o)likheter och opinioner i nationella och lokala/regionala mediers hantering av kärnavfallsfrågan

  Hele rapporten kan læses her (2007)


  Det litterære hjørne

  "Det prikker under fødderne" novelle af Knud Sørensen, 1981


  Det historiske hjørne
  Henri Becquerel fik sammen med Marie og Pierre Curie nobelprisen i fysik i 1903 for deres udforskning af radioaktivitet. Marie blev den første kvinde, der modtog en nobelpris.

  Marie fik i 1911 nobelprisen i kemi for opdagelsen af polonium og radium og for sin isolering og analyse af radium. Hun er den første person, der har fået nobelprisen mere end en gang. (kilde: wikipedia)  Det blå lys af Stig Dalager, 2012 læseprøve

  Klip med Marie Curie i hendes laboratorium 1923 (23 sek.)
  Klip fra rejse til USA, 1921

  Klip Marie Curie bl.a. fra hendes tur til USA i 1921. 
  Marie Curie i triumf, sorg og skandale, Louis Nielsen


  Datteren Irène Joliot Curie fik også Nobelprisen i kemi i 1935 sammen med sin mand Frédéric Joliot-Curie - for opdagelsen af induceret radioaktivitet  5 Kommuner og 5 Borgergrupper

   fælles mod atomaffald


  Klik her for deres breve, notater, kronikker mm.

  De 5 borgmestres musketerpagt  Møder i SUM med kommentarer fra Atom Posten - Bekymringsnotat og spørgsmål til sundheds- og forebyggelsesminister fra borgergrupperne fra Bornholm, Kerteminde, Lolland, Roskilde, Skive og Thyholm overrakt 1.10.13

  Oplæg: Borgere som ressource i miljøvurderingen af Anders Rask/Morads.dk, Borgergruppen i Skive på Miljøvurderingsdag '13 i Aalborg


  Foto august 2012 Borgergruppernes besøg 
  De 5 borgergrupper er tilhængere af et mellemlager som i Holland. Læs deres PM.

                   Hollands mellemlager COVRA


  Klik her for bemærkninger fra eksperter 


  Mulighed for eksport?


  Læs her om eksport og her
  Klik her for svar til Jeppe Kofod, S, fra tidl. indenrigs- og sundhedsminister 10. maj 2011- og på Dansk Dekommissionerings side


  Artikler, læserbreve mm.

  Se i højre spalter for oversigt over artikler i medierne om affaldssagen.
  Ældre artikler klik her - Du kan også finde nyttig læsning her 


  Vigtig baggrundslæsning

  Læs her om kritikken af dekommissioneringen i 2005
  Farvel til atomalderen: Berlingske, 5.1.2004

  Atomaffald skal fjernes 9.7.2002 Berlingske
  Danmarks kerneproblem Berlingske 6.7. 2002
  Problemet i kernen, Berlingske, 19.1.2002 med min kommentar

  Mystik om lukning af Risø-reaktor Information 21.2.2001
   
  Risø ignorerede advarsel JP 21.10.2000


  "Selv små mængder højradioaktivt affald kan få lokalbefolkningers sind i kog, så vi skal ifølge Knud Brodersen ikke gøre os store forhåbninger om at få eksporteret det til udlandet. Han mener den bedste løsning ville være at lade affaldet ligge på Risø og håbe på, at det internationale syn på radioaktivt skrot forandrer sig. At bore et geologisk depot til 250 kilo affald dybt nede i den danske undergrund vil være en kostbar overreaktion, mener Brodersen, men det kan meget vel blive udgangen på det hele, vurderer han".

  Knud Brodersen var chef for behandlingsstationen.
  Den daværende direktør Jørgen Kjems sagde i samme artikel: "Og affaldet kan uden problemer ligge hernede mange år endnu".


  16. oktober 2000 - Ingen planer for Risø-affald:
   Forskningscenteret Risø har ingen planer for, hvad der skal ske med de 10.000 tons radioaktivt affald, der stammer fra mere end 40 års atomforskning på centeret. Risø bliver nu fra flere sider kritiseret for at ignorere spørgsmålet om affaldets skæbne, men Risøs administrerende direktør, Jørgen Kjems, afviser kritikken med en begrundelse om, at centeret aldrig er blevet pålagt opgaven med slutdeponering affaldet. I sidste ende skal den nøjagtige placering af det radioaktive affald besluttes i Folketinget (JP s.3). 

  Se også blogindlæg om manglende indsats for hvad man skulle gøre med affaldet 

  Reaktorlukning på Risø trækker ud Ingeniøren 26.5.2000

  International kernekraftstatus Risø 2000
  Temaartikel deponering af lavaktivt affald


  Fra gemmerne
  • Robert Petersen fortæller i Gør din ret og kræv din pligt. Erindringer fra 1994 om sit liv som højskoleforstander i Herning og folketingsmedlem. Side 109 skriver han:

   Da jeg i sin tid kom ind i Folketinget, sagde den liberale hædersmand Simon From en dag til mig:

   "Jeg kan sikkert ikke lære en højskolemand meget om politik, men du skal vide én ting: Alle gode ideer i dette hus skal gennem et nåleøje, der hedder Finansudvalget. Der er to ting, som altid går glat igennem. Det ene er Atomstationen på Risø, for det forstår vi ikke et kvæk af. Det andet er højskolen, for den mener samtlige 179 medlemmer t have forstand på, og alle partier værdsætter højskolens historiske betydning"

   Det havde Simon From ret i!
  • Da Danmark undersøgte muligheden for at komme af med atomaffald til Vesttyskland, hvis der blev indført atomkraft i Danmark.

  Kärnavfall - Börda eller tilgång? Referat fra internationalt seminar i Stockholm nov. 2012
  Hvordan kan kerneaffald nå dig?


  Læs mere her

          Frivillighed eller tvang?

  Lande hvor en kommune kan nedlægge veto mod slutdepot: Sverige og Finland.

  Australien tillader lovgivningen ikke at påtvinge en kommune et radioaktivt affaldsdepot. I Frankrig har to kommuner trukket deres kandidatur til at have et slutdepot.

  "Det nytter ikke noget at gennemtrumfe en beslutning om at placere et depot for atomaffald uden at have lokalbefolkningen med. Det står efterhånden klart for amerikanerne, efter de har bakset med at etablere slutdepot i Yucca Mountain i Nevada i årtier" in Atomskrot: USA skal efterligne Sverige, 30.1.12


  Britisk ekspertudvalg 2006:  Der er en voksende erkendelse af, at det ikke er etisk acceptabelt for et samfund at pålægge en kommune et radioaktivt affaldsdepot, når kommunen ikke ønsker det: 

  "In a 2006 report, an expert UK committee on radioactive waste management stated “it is generally considered that a voluntary process is essential to ensure equity, efficiency and the likelihood of successfully completing the process. There is a growing recognition that it is not ethically acceptable for a society to impose a radioactive waste facility on an unwilling community.” in Plan to use Aboriginal land as a nuclear waste dump is flawed and misguided The Guardian 31.7.13  I mange lande har borgere protesteret mod deponering af radioaktivt affald i deres område. 


  "Red Kynnefjeld"

  Rädda Kynnefjäll

  Kynnefjäll är känt för ett långvarigt lokalt motstånd mot slutförvaring av kärnavfall, under vilket fjället bevakades dygnet runt i en liten stuga i omkring 20 år under 1980- och 90-talen. Stugan är sedan den flyttades tvärs över vägen skyddad och sköts av föreningen Rädda Kynnefjäll. Här är också en minnessten rest.

  Frankrig: 

  Bure Stop mod deponering af højradioaktivt og langlivet mellemaktivt affald


  For de der kan fransk: Special Investigation 2015 Nucléaire: La politique du mensonge. En undersøgelse om manipulation af offentligheden, Canal+ 4.5.15
  Mere information på ACRO's hjemmeside
  "Untruth in policy and planning ranges from obvious lying to deception to unintended misinformation. Bent Flyvbjerg calls this the "dark side" of policy and planning. It is dark in the sense that little is known about the uses of untruth in policy and planning. It is also dark in the sense that normally it is illegitimate to use untruth in policy and planning, as judged by the canons of democracy.

  Democracy and democratic policy and planning presuppose truth. There is an "obligation to truth" built into the constitutions and laws of most democracies. In practice this obligation is implemented by legal and administrative stipulations that ministers may not misinform parliaments, civil servants may not misinform ministers, civil servants must know and employ the state-of-the-art of their respective professional fields, etc. The idea is that the decisions made by parliament and other democratically elected bodies, national or local, should be based on truth."  Det er vigtigt at give indvendingerne en chance, så et projekts bivirkninger kan komme frem, skrev filosoffen K.E. Løgstrup i essayet Den offentlige forvaltning og magtstrukturen i samfundet 1982:

  "Alligevel er det, af andre grunde, vigtigt at give indvendingerne chancen. De bivirkninger, som en plan, et projekt, en produktion får, kan komme til at spille den største rolle - for den enkelte borger, for samfundet, for kloden - uden at bivirkningerne bliver lettere gennemskuelige for det. Indvendingerne har en heuristisk funktion, de skal til for overhovedet at opdage bivirkningerne."
  Dengang man diskuterede atomkraft i Danmark - Læs professor Asger Berthelsens memoirer "Atomkraft i Danmark?":

  "Min puls steg, mens jeg mumlede for mig selv, at den direktør hverken forstod sig på salthorste eller agurkesalat. Jeg gik straks ind i biblioteket, det største rum på Brandbjerggaard, og klaprede løs på min skrivemaskine den halve nat. Noget måtte der gøres, ellers ville det lykkes for elværkerne og 'eksperterne' i Tilsynet med Nukleare Anlæg i Risø at foregøgle for menigmand, at alle deponeringsproblemer var løst. For Tilsynet var sandhed et relativt begreb. 

  Knapt et år efter elværkernes orienteringsmøde i Lyngby, hørte jeg helt tilfældigt et interview med Elsams direktør i aftenradioavisen. På det tidspunkt var salthorstundersøgelserne godt nok i gang, men langt fra afsluttet. Derfor spidsede jeg øren, da direktøren skråsikkert erklærede, at nu havde elværkerne bevist, at radioaktivt affald kunne deponeres sikkert i en dansk salthorst."

  Læs den fiktive kronik i Politiken om deponering af radioaktivt affald

  Denne hjemmeside er udarbejdet på privat initiativ af Anne Albinus, cand.mag. og MA i it, sprog og læring, lektor emer. Jeg har arbejdet som gymnasielærer i Danmark. Fra 1999-2008 boede jeg i Bruxelles, hvor jeg bl.a. arbejdede i en lille EU-institution og på en EU-delegation. 
  Link til min gamle blog og til mine andre hjemmesider, bl.a. ideer til samarbejde ml. fransk og fysik.- Jeg tjekker løbende de links, der er lagt på siderne, men fraskriver mig ansvar for indholdet i eksterne links.

  Du kan læse her om baggrunden for min hjemmeside.