Saupstad

stedsanalyse

Mobilitet

Saupstad_mobilitet.pdf
  • På Saupstad er det et tydelig skille mellom steder der mennesker skal gå, og der biler skal kjøre og mennesker helst ikke skal gå
  • Flere steder, for eksempel området nord og vest for butikksenteret oppleves som lite tilrettelagt for gående med få krysningspunkt og dårlige fortau
  • Flere steder er store arealer satt av til bil, spesielt utenfor senteret
  • Trafikksystemet for bil og buss består av en ringvei med stikkveier inn til boligfeltene
  • Innenfor og utenfor denne ringen er det et tett nett av trygge og gode gangveier, men langs ringveien er det til dels vanskelig å være fotgjenger på grunn av manglende fortau og overganger
  • For å koble områdene på innsiden og utsiden av ringen sammen, finnes der en rekke gang- og sykkelbroer og underganger. Plandelte krysninger for myke trafikanter er trygt, men kan også oppleves som upraktisk og dermed føre til krysning av bilveien på uoppmerkede steder
  • Metrobussen går gjennom området og tar deg til sentrum på 20 minutter
  • På sykkel tar det ca 30 minutter til midtbyen
  • For å gjøre det raskere og enklere å komme seg til Tiller som gående og syklende, er det planlagt en ny gang- og sykkelbru fra Saupstad over Bjørndalen
Langs Saupstadringen er det delvis dårlig tilrettelagt for gående.
Plandelte overganger for gående øker faren for krysninger på uoppmerkede steder.
Godt internt nett av gangveier binder området sammen.
Ny gangvei fra senterområdet mot Søbstad gård som tidligere var bygget igjen.
Store arealer satt av til bil utenfor senteret.
StøysonerGul sone betyr et støynivå på 55-60 db, og rød sone betyr 65-70db. I rød støysone skal bygg med støysensitive bruksformål (f.eks. bolig) unngås.
MiljøpakkenHer kan du se prosjekter miljøpakken har på gang i området som skal bedre fremkommeligheten og gjøre Trondheims transportsystem mer miljøvennlig.