Saupstad

stedsanalyse

Historiske verdier

Saupstad_historisk.pdf

Saupstad-Kolstad er i likhet med mange andre boligområder i Trondheim bygget ut på jordbruksland. Brødrene Søbstad, eierne av Søbstad gård, den største gården i området, motsatte seg salg av eiendommen til den storstilte utbyggingen. Trondheim kommune vedtok imidlertid i 1969 å be departementet om lov til å ekspropriere 265 dekar av eiendommen, og i 1972 startet de første byggearbeidene. Brødrene prøvde i det lengste å holde noen husdyr. I dag er det ingen gårdsdrift her, og det siste av jordbrukslandet er i dag nye Saupstad gravlund.

Boligområdet på Saupstad-Kolstad har blitt lagt under en hensynssone av byantikvaren. De skriver om området:

"Kolstad/Saupstad (ofte kalt ”Den hvite By”) og Huseby/Flatåsen - den største samlede boligutbyggingen i Trondheim, som startet på slutten av 1960-tallet. Det opprinnelige markante helhetspreget, som var gjennomført over et meget stort område, med flere separate byggetrinn, er for en stor del fremdeles i god behold. Epokegjørende ved sin løsning av trafikken, som ble holdt helt utenfor de store, parkmessig behandlede tunene."

Du kan lese mer fra byantikvaren om stedets historie og kulturhistoriske verdier her.

Den nye bydelen fikk etterhvert flere aktivitets- og tjenestetilbud. Mot slutten av 70-tallet ble butikksenteret og sykehjemmet bygget ut, og flere skoler kom også i andre halvdel av 70-tallet. På 80-tallet kom Husebybadet og Kolstad kirke. Siste tilskudd til stedet er Heimdal videregående skole som sto ferdig i 2018.

Flyfoto fra 2017 (norgeibilder.no)
Flyfoto fra 1999 (norgeibilder.no)
Flyfoto fra 1964 (norgeibilder.no)
Flyfoto fra 1947 (norgeibilder.no)
Kolstad, 1963. Jordbrukslandskapet på Kolstad før utbyggingen på 70-tallet. I forgrunnen ligger Bjørndalen med jernbanen. Gården til venstre ble revet under utbyggingen. Gården til høyre for midten er ble stående, men det er i dag kun våningshuset som er bevart. Foto: ukjent/NTNU UB
Søbstad/Saupstad gård, 1978. Store deler av boligutbyggingen, i tillegg til senteret, sykehjemmet og skolene, ble bygget på jord ekspropriert fra Søbstad gård. Gården var en av de største i området.Foto: Michael R. Handley Jones/NTNU UB
Saupstad-Kolstad, 1976. Området etter utbyggingen som startet i 1972. Sentrumsområdet er enda ikke ferdigutbygget.Foto: Michael R. Handley Jones/NTNU UB
Saupstad-Kolstad, 1973. Området sett fra Tonstad/Tiller. Foto: ukjent/NTNU UB
Søbstad gård, 1979. Til høyre bygges Søbstad sykehjem. Eierne av gården ønsket ikke å selge til utbygging, men store deler av eiendommen ble vedtatt ekspropriert i 1969. Brødrene på gården prøvde i det lengste å holde husdyr på den jorda de hadde igjen. Foto: Michael R. Handley Jones/NTNU UB
Kolstad skole, 1977. Elever ferier skolen 5-års jubileum. Kolstad-Saupstad ble raskt en bydel med mye liv og engasjement. Foto: Adressaavisas fotoarkiv
Historisk utviklingSå og si hele området ble bygget ut på 70-tallet, med unntak av enkelte mindre boligområder.
Gårdstun og gamle veierSkravert=revet, fullfarge=eksisterende.Gårdene som har gitt navn til området, Saupstad og Kolstad, er begge delvis bevart, Saupstad i større grad enn Kolstad.