Saupstad

stedsanalyse

Natur og landskap

Saupstad_natur og landskap.pdf
  • Flatene på Saupstad og Kolstad avgrenses av det bratte terrenget rundt Bjørndalen i øst og Søremsåsen i vest
  • Landskapsrommet åpner seg mot sør og øst med sikt mot Tiller, Strindmarka og Vassfjellet
  • Flere grøntdrag strekker seg gjennom boligområdene og kobler naturområdene i Bjørndalen med marka
  • LNF-områdene er i dag stort sett natur- og friluftsområder, med unntak av noen landbruksområder øst for Bjørndalen og områdene rundt Sørem gård
  • Langs Bjørndalen og jernbane traséen er det svært viktige lokale naturverdier. Viktig regionale verdier er det i kulturlandskapet rundt Sørem gård og i myrlandskapet mellom Søremsåsen og Lundåsen
  • Det er en del kvikkleire i områdene langs Bjørndalsbekken
  • Noe flomfare langs bekkeløp, men stort sett utenfor boligområdene
Sikt mot høyhus på Tiller og Strindmarka som landskapsilhuett i bakgrunnen.
Sikt mot Vassfjellet. Bildet er tatt fra Saupstad gravlund.
Grøntdrag med et lite skogsholt mellom senteret og Husebybadet.
De grønne områdene strekker seg inn i og gjennom boligområdene og gir hele stedet et grønt preg.
Flomveier og flomsonerRisokosoner for flom i områdene rundt åpne (blå) og lukkede (lilla) bekkeløp.
KvikkleireOmråder med kvikkleire markert, risikoklasse indikert ved farge (mørkere=høyere risiko).
NaturverdierOmråder vurdert til å ha viktige naturverdier. Grønt - viktig lokaltGult - svært viktig lokaltOransje - regional verdiRødt - nasjonal verdi
ArtskartHer kan du lese om arter som finnes i området, og sjekke om de er truede eller har en livskraftig bestand. Kartet er laget av Artsdatabanken og GBIF Norge.