Saupstad

stedsanalyse

Samlet stedsanalyse

Saupstad lokale sentrum er et boligområde sør i Trondheim bygget ut på landbruksjorda til Søbstad gård hovedsakelig på 70-tallet. Området er historisk viktig på grunn av sin utstrekning, enhetlige karakter, parkmessige tun-struktur og trafikk-organisering med tydelig skille mellom veinett for kjørende og gående.

På Saupstad finnes kanskje det bredeste tilbudet av aktiviteter og tjenester blant de lokale sentraene i Trondheim i dag. Her finnes blant annet svømmehall, bibliotek, butikker, idrettsanlegg, skoler for alle trinn, park, moské, kirke og ungdomsklubb. Grønne lommer og kobling til marka har man også.

Sentrumsområdet på Saupstad er under stadig utvikling, og en ombygging av senteret, med blant annet flere boliger er under planlegging. Nylig sto Heimdal videregående skole ferdig og nå står byggingen av Huseby barne- og ungdomsskole for tur.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Saupstad_samlet analyse.pdf
Magneter er det som får folk til å oppsøke et sted. Vi har definert tre typer magneter:
Saupstad i kommuneplanens arealdel.
Gjeldene reguleringsplaner, og status i plan- og byggesaker som er under behandling kan du se her.