Saupstad

Byform og bystruktur

Saupstad_bystruktur.pdf
  • Bebyggelsen på Saupstad og Kolstad består av boligblokker på 3 til 4 etasjer, samt noen mindre områder med rekkehus og eneboliger. Boligblokkene er organisert rundt tun som danner definerte nabolag
  • Huseby, området vest for Kongsvegen, ble bygget ut med rekkehus i samme periode
  • I dag finnes det torg og plassdannelser utenfor butikksenteret, helsehuset og den nye videregående skolen. Tidligere var det et torg også der senterbygget er lavere, men dette ble bygget inn på 90-tallet. Lokalmiljøet har uttrykt ønske om å få gjenåpnet dette torget
  • Det er flere viktige siktlinjer inn til og gjennom sentrumsområde på Saupstad. Torget utenfor butikksenteret ligger imidlertid i skjul fra øst uten sikt- eller gangkoblinger direkte til torget
  • Flere (ut)siktlinjer følger de grønne rommene gjennom bebyggelsen. Dette gir stedet er grønt uttrykk
Området består av boligblokker på 3 til 4 etasjer organisert rundt grønne tun.
Søbstad gård og Kolstad kirke ligger på en forhøyning i terrenget med et åpent landskapsrom mot sør-øst som gjør byggene godt synlige i omgivelsene.
Sikt og gangvei til/fra torget. Tidligere fantes et torg til høyre i bildet, men som nå er bygget inn.
Torg foran senteret.
Torg foran Søbstad helsehus.
Sikt fra taket på deler av nye Heimdal videregående skole og utover (bildet tatt før bygget var ferdigstilt).
Eiendomsstruktur:Grønt - borettslagLilla - privatRosa - kommunaltOransje - fylkeskommunaltGult - statens vegvesen
BakkeparkeringArealer brukt til bakkeparkering. Det finnes i dag store mengder bakkeparkering utenfor butikksenteret og rundt boligbebyggelsen. Ved boligblokkene er parkeringen stort sett lagt på utsiden av tunene ut mot hovedveien for bil gjennom området. Ved senteret har bilparkeringen imidlertid fått plass på de mest sentrale områdene, helt inntil torget.