Risvollan

stedsanalyse

Natur og landskap

Risvollan_natur og landskap.pdf
  • Marka som en ramme i øst med bratte skrenter ned mot bebyggelsen
  • Åpent landskap med utsyn mot Bymarka i vest, byen og Fosen i nord, og Strindmarka i sør
  • Landskapet skråner nedover mot vest med til dels bratte skrenter
  • Kulturlandskap med gårdstun i sør og sør-øst
  • Naturverdier følger mange steder bekkdalene, spesielt viktig er dalen mellom Tomset og Kastbrekka som er vurdert til å ha nasjonal verdi
  • Grønne koblinger og drag gjennom boligområdene fra 70-tallet
  • Store områder med kvikkleire der det allerede er bygget boliger
  • Flomsone langs bekkeløp, spesielt langs Steindalsbekken der landskapet flater ut i sør
Bymarka som en silhuett i vest.
Åpent landskap med utsikt mot byen og Fosen i nord.
Grønne landskapsrom mellom bebyggelsen fra 70-tallet.
Steindalsbekken i forgrunnen med kulturlandskap og markasilhuett i bakkant.
Flomveier og flomsonerRisokosoner for flom i områdene rundt åpne og lukkede bekkeløp, spesielt der landskapet flater ut i sør.
KvikkleireOmråder med kvikkleire markert, risikoklasse indikert ved farge (mørkere=høyere risiko).
NaturverdierOmråder vurdert til å ha viktige naturverdier. Grønt - viktig lokaltGult - svært viktig lokaltOransje - regional verdiRødt - nasjonal verdi
ArtskartHer kan du lese om arter som finnes i området, og sjekke om de er truede eller har en livskraftig bestand. Kartet er laget av Artsdatabanken og GBIF Norge.