Risvollan

stedsanalyse

Historiske verdier

Risvollan_historisk.pdf

Risvollan karakteriseres av den store utbyggingen som fant sted her på 70-tallet. Med dette ble området omgjort fra jordbruksland til boligområdet. Store deler av det utbygde området er nå definert som hensynssone, mye på grunn av hvordan landskapet formet utbyggingen. Om området skriver byantikvaren:

"Stor og arkitektonisk epokegjørende rekkehusutbygging fra årene omkring 1970, inkluderer også ett av byens første moderne høyhus."

Som en del av boligutbyggingen ble det også etablert et nærsenter. I forbindelse med senteret ble det bygget en høyblokk som i dag vises som et landemerke i området.

Det er flere godt bevarte historiske spor i form av gårdstun. Flere av disse (spesielt Utleira og Tomset) ligger i dag godt synlig i landskapet og bør hensyntas ved fremtidige utbygginger.


Flyfoto fra 2017 (norgeibilder.no)
Flyfoto fra 1999 (norgeibilder.no)
Flyfoto fra 1964 (norgeibilder.no)
Flyfoto fra 1947 (norgeibilder.no)
Utleira nordre, 1952. Gårdstunet står den dag i dag og byggene har antikvarisk verdi, klasse C. Foto: WikiStrinda/Fjellanger Widerøe A/S
Blakli gård, 1952. Hovedbygningen og to mindre bygg på gården er bevart og har antikvarisk verdi, klasse C.Foto: WikiStrinda/Fjellanger Widerøe A/S
Epokegjørende boligutbygging med modulbaserte bygg for å gi fleksible boliger. Utbyggingen er godt tilpasset landskapet det er bygget i.
Et av byens første høyhus bygget på 70-tallet samtidig som utbyggingen av store boligfelt i området.
Historisk utviklingRisvollan var lenge et jordbrukslandskap. De vestlige delene, Stubban, ble bebygget med boliger fra 60-tallet og utover. Deretter kom den store utbyggingen av Risvollan borettslag og senter. Med dette ble det også etablert en skole her. I de senere årene har utviklingen i hovedsak skjedd i området sør-øst for Blaklivegen med planer om ytterligere utbygginger sørover.
Gårdstun og gamle veierSkravert=revet, fullfarge=eksisterende.Av de gamle gårdene i området er det flere som fortsatt står. Gården som gå navn til stedet, Risvollan gård, ble imidlertid revet i forbindelse med utbyggingen på 70-tallet.

Byantikvaren

I byantikvarens aktomhetskart for kulturminner kan du lese mer om bygg og områder med antikvarisk verdi. Informasjon om kartet finner du her.

Bildet er lenket til nettkartet for kulturminner.