Risvollan

stedsanalyse

Mobilitet

Risvollan_mobilitet.pdf
  • Ca 15 min ned bakkene til byen med sykkel (men litt lengre opp bakkene igjen)
  • Ca 20 min til byen med buss, direkte, hvert 10. minutt i rush og hvert 20. minutt utenom rush
  • Godt internt gangveinett, typisk trafikksystem fra 70-tallet med hovedårer for bil og et separat tettere gangveinett inne i boligområdet
  • Deler av Utleirvegen og Blaklivegen oppleves som en barriere for gående
  • Disse veiene er også de største kildene til støy i området
  • Mye parkering utenfor senteret tyder på at området er tiltenkt folk som kommer kjørende. På oversiden har man imidlertid en adkomst for gående som er koblet til det interne gangveinettet
Godt internt gangveinett separat fra bilveiene i bebyggelsen fra 70-tallet.
Grønne snarveier gjør det hyggelig å gå.
Mye bakkeparkering rett utenfor senteret tyder på tilrettelegging for bilister fremfor gående og syklende.
StøysonerGul sone betyr et støynivå på 55-60 db, og rød sone betyr 65-70db. I rød støysone skal bygg med støysensitive bruksformål (f.eks. bolig) unngås.
MiljøpakkenHer kan du se prosjekter miljøpakken har på gang som skal bedre fremkommeligheten og gjøre Trondheim mer miljøvennlig.