Tjenestedrevet Digital Samhandlingsreform

Forslag til en Bedre og Tryggere Framtid

Samarbeidsprosjekt: OASIS og EPR-forum i samarbeid med BI ( OASIS BCM EPR SC )

Først vil vi stille Helseministeren tre grunnleggende spørsmål:

    1. Tror hun Morgendagens Helsesystemer vil skapes av Statsvitere & Økonomer( Politikere og Byråkrater) , Selgere fra de store Leverandørselskaper eller av Ingeniører & Helsepersonell fra små og mellomstore bedrifter og nøytrale forskningsinstitusjoner og universiteter ?

    2. Er våre utfordringer i Helsesektoren bare av Nasjonale eller er de av Internasjonal karakter ?

    3. Løser man nøkkelen til Samhandling i offentlig sektor ved å sette Samhandlingsreglene/Kjøreregler ut på Anbud eller skal de spesifiseres av det internasjonale samfunn myntet på felles standadiseringsarbeid som gjøres i Fellesskapets regi for å muliggjøre fair konkurranse med like "trafikkregler" for alle ønskede deltakere ?

Svarene burde jo være åpenbare, men norsk helsedebatt og arbeid med samhandlingsreformen har utelukkende dreid seg om politiske og ideologiske synsinger og dessverre ikke dreid seg om faglige internasjonale realiteter. Holdninger som "not invented here" er også gjennomgripende i norske løsninger. Det ser ut som "kruttet" stadig skal finnes opp på nytt !. At norske myndigheter i tillegg er mer opptatt av utredninger fra sine statsvitere og historieskrivere enn å delta i internasjonal forskning og utvikling med utprøving av nye løsninger hindrer norsk grynderarbeid og mulighetene til å løse de norske samfunnsproblemene.

Vi har etablert et sosialt enreprenørskap www.eprforum.no på generell faglig og internasjonal tenkning fordi vi ikke lenger har tro på at norske myndigheter alene er i stand til å løse morgendagens krav til den tvingende nødvendige Samhandling og Interoperabilitet som samfunnet trenger. Dagens Informasjonssamfunn har et skrikende behov for skifte i tankesett. Borgere må operere som EIERE og aktive deltakere av vårt Fellesskap og ikke passive klienter alene slik dagens myndigheter legger opp til.

EPR-forum har over de siste år levert flere forslag til høringer og forslag til deltakelse i internasjonalt standardiseringsarbeid, men har av DIFI fått tilbakemelding om at SAMHANDLING og INTEROPERABILITET gjennom nødvendige Offentlige OVERBYGNINGER ikke har prioritet. Dette til tross for dokumentert stort internasjonalt standardiseringsarbeid og at Samhandlingsreformen tråtte i kraft i Januar i år.

Her er noen av våre innspill til DIFI:

Her er link til Seminarer vi har holdt for Offentlige ansatte.

Her et utdrag fra vårt internasjonale standardiseringsarbeid vårt sosiale entreprenørskap deltar i:

Elektonisk Forvaltning(eGov) med et felles RAMMEVERK til en nødvendig samkjørende Offentlig OVERBYGNINGSPLATTFORM :

( Tenke globalt og internasjonalt men handle lokalt og nasjonalt. Nøkkelteknologi er Templat-engineering basert på OASIS CAM standarden)

Det offentlige kan ikke lenger fraskrive seg ansvaret ved å sette "kjøreregler" (lover og regler for IKT) ut på anbud til de dominerende Leverandør-regimene hvis Norge skal kunne realisere Samhandlingsreformen for fremtiden.

Internett fikk sitt enorme gjennomslag akkurat fordi den ble myntet på åpne internasjonale kjøreregler/protokoller. Like selvfølgelig er det at den XML-baserte Tjenestedrevne arkitekturen nå forankres i et åpent felles samhandlingsregime ( OVERBYGNING ) med åpne standarder og ikke noe leverandørstyrt regime slik det offentlig gjør i dag.

"The Organization for Advancement of Structured Information Standards" (OASIS) og deres arbeid med "Transformational Government Framework" (TGF) fremmer akkurat forutsetningene til et overordnet rammeverk for bruk av IKT for å forbedre levering av de offentlige tjenestene.

I motsetning til de foreldede tradisjonelle e-Government strategier , tar TGF utgangspunkt i borgernes behov og engasjement for å sikre økt bruk og avkastning av de offentlige IKT-investeringene. TGF-arbeidet omfatter definisjon av rammene, identifikasjon av brukstilfeller, og gir tilpasning og veiledning for regjeringer over hele verden, uavhengig av deres tidligere gjennomføring av eGov-initiativer.

Fra AUTOMASJON til TRANSFORMERING: (Klikk på figur og den forstørres)

Skal vi klare morgendagens helseutfordringer vil det kreves størst mulig grad av autonome løsninger. Samhandlingsreformen vil derfor bli et viktig instrument til dette.

Vi i EPR-forum er spesielt opptatt av å koble arbeidsprosesser og rutiner opp mot Omsorgs-teknologi i prosjektet "Mulighetenes Eldreomsorg".

Individers helseavvik og avvik i adferdsmønster i forhold til "normal" tilstand vil i mange tilfeller kunne oppdages automatisk ved hjelp av sensorteknologi og målinger. Denne informasjon vil kunne bli koblet direkte opp mot tilknyttet responsapparat hvis ønsket.

EPR-forum tar for seg mulighetene i hvorledes denne utviklingen kan gjøres ved å knytte standardiserte funksjonsmodeller fra omgivelsesteknologi og kroppssensorer sammen med sporing opp mot kvalitetssikrede arbeidsprosesser og rutiner.

Åpne internasjonale standarder vil være sentralt i dette arbeid. Sammen med forebyggingsarbeid vil dette være sentralt for å kunne redusere samfunnskostnadene gjennom en mer moderne helsepolitikk.

Omsorgsteknologien som instrument for Samhandlingsreformen: (Klikk på figur og den forstørres)

Målgruppe: Ansatte i helseavdelingen, sosialavdelingen og pleie- og omsorgstjenesten. Det var hele 160 deltakere

"Et Framtidssenarium allerede nå" ble presentert av Geir Lahnstein og Hans Aanesen.

Presentasjonen kan kjøres her:

Link til eksempler på Omsorgs-Templater for OVERBYGNINGEN her

YouTube Demovideo Tjenesteutøving:

( "Mulighetenes Eldreomsorg" har fokus på omsorgsteknologi og teknologiens muligheter for en forbedret hverdag )

Regi: Drammen Kommune

Tanker om vår teknologiske framtid (Workshop 14. April 2010)

Et meget vellykket Heldags-seminar om Velferdsteknologi i KinoCity, Drammen.