2.3 Realisering av anvendelser

Redaktør: Hans A. Kielland Aanesen

Si din mening i tilhørende Blogg

Budskap

Anvendelser vil bli utviklet og tilpasset i elektroniske utviklingsarenaer. Disse kaller vi eprArena. EPR står for Elektroniske prosesser og rutiner. Arenaen bygger på standarden for elektroniske OVERBYGNINGER, en ny måte å modellere systemer på samt anerkjente standarder. Samlet innebærer dette at realisering og tilpassing av anvendelser vil være dramatisk enklere enn tradisjonell systemutvikling. Tjenestemappenes brukertilpassede SCENARIOER gir grunnlag for realisering av anvendelser på en enkel og helhetlig måte.

Utdypning

I ”gamle dager” var det en omstendelig og omfattende prosess å lage et nytt datasystem. Slik behøver det ikke å være lenger. Når et forarbeid er utført kan ledere og brukere lage datasystemet direkte på ”skjermen”. Forarbeidet går ut på å etablere alle grunnleggende egenskaper i infrastrukturen inkludert styrekortene og sammenhengen mellom disse. Resultatet av forarbeidet vil være en elektronisk utviklingsarena som vi kaller eprArena. EPR fordi arenaen skal brukes for å bygge Elektroniske Prosesser og Rutiner.

Når en eprArena er etablert vil den bestå av et utvalg referansemodeller som benyttes til de løpende anvendelsene. Disse blir modellert i sanntid gjennom overbygningens modelldrevne tjenestearkitektur. Modellering i sanntid betyr at modellene blir dannet og eksekvert etter hvert som arbeidsprosessene skrider frem. Modelleringen omfatter tilføring av rutiner og arbeidsprosesser fra en rutinebank, integrasjon av samarbeidende datasystemer, fagsystemer og hjelpesystemer, samt opprette avledede mapper (avledet fra tjenestemottakers tjenestemappe – hovedmappen).

Modelleringen vil skje i 2 hovedtrinn. Første trinn er selve mappekonstruksjonen som defineres av arbeidsleder/fagansvarlig avhengig av anvendelsens karakter i forkant av tjenesteutøvelsen( betegnes ofte som referansemodell). Andre trinn vil være å innhente referansemodellen til anvendelsen med de allerede etablerte styrekort sammen med de tildelte roller og ansvar i anvendelsen som arbeidsledere har definert som utgangspunkt i trinn 1. Nå tilpasses de avledede mapper til brukernes behov og eventuelt etablering av nye styrekort hvis endrede behov i arbeidsprosessene.

Med andre ord er referansemodellen definert statisk av arbeidsleder/fagekspert, mens tjenestegivernes mapper bli dynamiske og tilpasset tjenestegivers forutsetninger for å yte tjenester med forutsatt kvalitet. Også tjenestemottakers tjenestemappe må være dynamisk.

Dynamisk betyr at den modellen som tjenestemappen representerer endres og tilpasses i sann tid, automatisk gjennom dynamisk modellering. Dette gjelder også når behov, oppgaver eller roller endres.

Alt dette er mulig fordi eprArena utgjør et regime som sikrer både helheten, og at vedtatte standarder blir fulgt. Dette regimet er helt nødvendig for å få til interoperabilitet innen og mellom organisasjoner samt mellom data og systemer.

Anvendelsens referansemodell defineres av ledere og medarbeidere med støtte fra ”spillende trenere”, mens den dynamiske modelleringen i sanntid gjøres under utførelsen av selve tjenesten/arbeidet. ( Henholdsvis rolle 1 og rolle 3 i Fig 3 )

Den dynamiske modelleringen for rolle 3 er nærmere illustrert i Fig 4

Les mer om eprArena og realisering av anvendelser

Se mer om overbygningens reelle SOA struktur her

Video 1: