Teknologi og Standarder

Det må stilles krav til uavhengighet (interoperabilitet) i en samkjørende overbygning. Her må felles kjøreregler benyttes. Det kan ikke benyttes "Iåste" (proprietære) data-regimer i overbygningen hvis det skal bli fair konkurranse mellom de tilknyttede dataløsninger.

Dagens globalisering krever internasjonale "åpne" og tjenesterelaterte standarder for samhandling og samkjøring.

Utdyping

Internasjonale standardiserte kjøreregler er en tvingende nødvendighet for at arkitekturen skal fungere etter de forutsetningene som tjenestemappene stiller. Dette forutsetter også at tjenestemappene i seg selv bygger på en "åpen" funksjonsstandard.

En tydelig analogi til IT-infrastruktur er veinettet:

"Hvorledes hadde det vært å kjøre bil hvis hver enkelt bilprodusent hadde laget sine egne trafikkregler som benyttes på et felles veinett ?"

( Se fig Morgendagens trafikklys?)

Dagens samkjøring i IT-verdenen representerer akkurat et slikt anarki hvor det kun er den sterkestes rett som gjelder fordi Fellesskapssamfunnet frem til nå har sviktet og ikke har vært i stand til å lage felles ”kjøreregler” ( "åpne" standarder).

Tjenesteorientert Arkitektur:

( SOA = Service Oriented Architecture)

Tjenesteorientert arkitektur er et ”moteord” i dataverdenen som ofte misbrukes. Arkitektur som bygger på tjenestemapper er sann og virkelig tjenesteorientert arkitektur fordi formålet med tjenestemappene er å organisere og administrere tjenestene under et felles, åpent og regelstyrt regime.

Mappene som rammeverk og overbygning vil være basert på:

    • en funksjonsstandard for struktur og funksjonalitet i elektroniske mapper som grunnlag for Elektroniske Prosesser og Rutiner (EPR)

    • internasjonale tekniske standarder som sikrer felles spilleregler for samhandling og nøytral interoperabilitet

Dette vil skape muligheter for et nøytralt helhetsregime.

I tillegg til de offisielle internasjonale standardiseringsorganisasjonene som opereres av ISO og FN, har det grodd frem en rekke private standardiseringsorganisasjoner som er basert på ”not-for-profit”. OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards), W3C (Word Wide Web Consortium) og OMG (the Object Management Group) er de tre viktigste bidragsytere i vår sammenheng.

Tjenestemappene er basert på et knippe av slike standarder, og satt sammen på en slik måte at de både tilfredsstiller funksjonelle og tekniske krav. Infrastrukturen basert på elektroniske mapper skal bli en åpen standard – gratis å bruke for sertifiserte virksomheter. Åpen standard er en forutsetning for å få gjennomslag for integrasjon mellom leverandøreide (proprietære) fagsystemer i overbygninger.

I forbindelse med realisering av infrastruktur og anvendelser taes det utgangspunkt i to sentrale standarder fra OASIS. ( OASIS BCM og CAM). Dette er koordinert gjennom en felles etablert underkomité (OASIS BCM-EPR SC) for å spesifisere og standardisere både mappene og styrekortene. Teknologisk er styrekortene templater som spesifisert i standarder fra OASIS.

Se mer om overbygningens reelle SOA struktur her

Se mer om den "åpne" funksjonsstandarden

Her er link til forslaget til Arbeids- og Administrasjonsdepartementet( AAD) av 7. september 2004 fra OASIS BCM-EPR SC v/ Hans A. Kielland Aanesen:

Høringsuttalelse: Arkitektur for eSamhandling i Off sektor

Samtidig ble det fra Cabinet Office UK oppfordret til et samarbeid mellom UK og Norge gjennom OASIS eGov. Brev fra John Borras (Director Technology Policy UK, Director OASIS Chair e-Government Technical Committee) til Moderniseringsminister Morten Meyer kan lastes ned under vedlegg.

Se forøvrig "silde show"-vedlegget nederst på siden som ble presentert for Fornyings- og Administrasjonsdepartementet (FAD) 12. januar 2007 som et nødvendig innspill til regjeringens IKT-melding. På veiene av OASIS BCM-EPR SC/EPR-forum( v/ Hans A. Kielland Aanesen) ble det presentert de nødvendige grep som må til for å modernisere Offentlig sektor med Hybrid IT-struktur og skape mangfoldighet og innovasjon i IT-bransjen generelt.

Deltakere fra FAD:

- Jørund Leknes, Politisk rådgiver FAD (for Minister: Heidi Grande Røys)

- Henrik Linnestad, Sekretariatsleder koordineringsorganet for eForvaltning avd IT-politikk

Omgivelsesteknologi:

Standarder for selve omgivelse-teknologien domineres av et utall BUS-teknologi standarder i dagens marked som alle baseres på sine særegne plattformer og teknologier ( Se Fig 6: Tilgangstruktur ). Hver for seg har mange av de forskjellige BUS-teknologiene sine fordeler, og det er derfor nødvendig å speile funksjonaliteten i de elektroniske BUS-enhetene over i en felles og nøytral overbygning (XML modeller). Den mest gjennomtenkte abstraksjons-standarden som vi vil forholde oss til er ANSI/CEA-721 ( Generic CAL: Se CEA-721 teamet ). EPR-forum vil få ansvaret fra ANSI til å tilpasse denne abstraksjonsstandarden til SOA-overbygninger gjennom Web services metodikken.

Standarden videreutvikles i EPR-forum under EPR device standarden.

Disse prinsipper er illustrert mer inngående under avsnittet OMGIVELSESKONTROLL.

EPR-forum innleder nå samarbeid med flere BUS-forum som CAN in Automation, KNX Association, ZigBee Alliance, LON Smart Server Community, EU RFID Forum mm

Redaktør: Hans A. Kielland Aanesen

Si din mening i tilhørende Blogg

Budskap

Er vi i stand til å lære av tidligere manglende standardisering ?

Kaos av kommunikasjonskabler på 1930-tallet i New York

( Dagens Bredbånds-infrastruktur går i samme retning )

Dagens kaos av forskjellige kontakter

Eller må vi gjøre nye feil ?

Morgendagens trafikklys ?

Si din mening i tilhørende Blogg