Helsepolitiske nyheter 2010

Lokalsykehus redder liv. UNN Universitetssykehuset Nord-Norge 28. desember 2010 .

Geir Lahnstein

Her presenteres en oppsummerende artikkel om lokalsykehus og begrunnelser for hvorfor det kan være hensiktsmessig å opprettholde de eksisterende lokalsykehusene. Hovedkonklusjonen er at lokale akuttsykehus gir bedre overlevelse og behandlingsresultater når tidskritiske tilstander oppstår. Artikkelen er skrevet av overlege Mads Gilbert ved UNN (Universitetssykehuset i Nord-Norge). Les mer: Somatiske sykehus.

Omsorg og Verdighet for våre eldre. Computerworld IT-Helse 20. desember 2010.

Tor Haug

Både det norske og det internasjonale samfunnet etterlyser vesentlig bedre omsorgs-teknologi for at samfunnet vil etterkomme kravet om omsorg og verdighet for våre eldre. Tjenestemapper er en vei å gå, mener artikkelforfatterne.

Les skannet artikkel her

Statssekretær i HOD ber om, hjelp til Samhandlingsreformen ( Computerworld 14. desember 2010 )

Geir Lahnstein.

En mer moderne helsesektor avhenger av gode innspill i løpet av den neste måneden, frem til 17. januar 2011. Den nye statssekretæren i HOD (Helse- og omsorgsdepartementet) Ragnhild Mathisen, har tro på at den norske helsesektoren får fart med Samhandlingsreformen. Hun er populært blitt kalt samhandlingsstatssekretæren. Det har vært mye snakk om Samhandlingsreformen, som tidligere helse- og omsorgsminister, Bjarne Håkon Hansen, sparket i gang for snart 2,5 år siden. Og det er fortsatt lenge til reformen settes ut i live. Hvis rutetabellen følges skal du høre startskuddet 1. januar 2012. Les mer i artikkel presentert i fagtidsskriftet Computerworld.

Aksjon og fakkeltog for Lokalsykehusene. Et nesten uimotståelig press. Lederartikkel i Aftenposten 7. desember 2010.

Geir Lahnstein.

Lederartikkelen i Aftenposten 7. desember fastslår at regjerongen ikke hadde noen god dag utenfor Stortinget i går ettermiddag. Demonstranter fra hele landet samlet seg for å protestere mot vedtakene til flere regionalle helseforetak om endringer i det lokale sykehustilbudet. Kravet var unisont om at lokalsykehusene ikke skal svekkes. Demonstrantene støttet seg til regjeringspartienes løfte i den første Sopria Moria-erklæringen om at det fortsatt skal være «nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud» og at «ingen lokalsykehus skal legges ned». At disse formuleringene ikke er gjentatt i Soria Moria-erklæringen II fra 2009, la overhodet ingen demper på engasjementet hos de fremøtte utenfor Stortinget.

6. desember 2010, Geir Lahnstein

Tema: Vestre Viken Helseforetak fikk bot på 5 millioner kr., men slipper å betale.

Melding i NRK TV 1 6.12 og artikkel i Aftenposten 7. desember. Vestre Viken Helseforetak har fått foretaksbot på grunn av sist vinters ventelisteskandale. De fikk en bot på 5 millioner kroner med fem års prlvetid for det som er blitt kalt ventelisteskandalen ved kirurgisk avdeling på Bærum sykehus. I vinter ble det avslørt at sykehuset hadde trikset med ventelister og unngått å gi informasjon om pasienternes rettigheter. Minst 1850 pasienter ble rammet av manipulasjonene. I januar 2010 ble Foretaket anmeldt av Helsetilsynet. Jusprofessor Marit Halvorsen mener saken illustrerer et problem ved å gjøre sykehusene til statlige foretak. Foretaksstraff for helseforetakene er lite passende, det vil jo ramme deg og meg. Vi mangler virkemidler for å straffe slike foretak, sier hun.

3. desember 2010, Geir Lahnstein

Tema: Kaller Listhaug en bløffmaker. Stoppeklokke-regimet i Oslo eldreomsorg.

Det er eldrebyråd Sylvi Listhaug (Frp) som står bak stoppeklokkeregimet i Oslo eldreomsorg. Hun driver ansvarsfraskrivelse av verste sort ved å skylde på bydelene. Dette mener Bjørnar Moxnes, gruppeleder for Rødt i Oslo bystyre. Listhaug sa at hun var ukjent med at enkelte bydeler opererer med generelle tidsbruksskjemaer som i utgangspunktet gjelder for alle brukere i hjemmetjenesten. Moxnes sier at Listhaug bløffer eller at hun lider av akutt hukommelsestap. Moxnes viser til at Listhaug i 2006 lovet å fjerne tidsskjemaere, som hun nå sier hun ikke viste fantes. Les mer: Utfordringer i eldreomsorgen.

3. desember 2010, Geir Lahnstein

Tema: Stormønstring mot nedleggelse av lokalsykehus mandag 6. des.

I henhold til Groruddalen avis går vi mandag 6. desember kl. 16.00 mann av huse og møter opp foran Stortinget, sier Torstein Winger som er leder av Aker sykehus venner. Da arrangerer Folkebevegelsen for lokalsykehusene i samarbeid med Aker sykehus Venner en markering mot nedleggelse av lokalsykehus over hele landet. I Soria Moria II erklæres det at ingen lokalsykehus skal nedlegges, men realiteten er at lokalsykehus etter lokalsykehus «tømmes for innhold». I stedet samles sykehusfunksjonene i gigantiske sykehusmaskiner der det forventes at ni av ti pasienter skal reise hjem direkte fra operasjonsbordet. Samtidig øker ventetiden for å komme til behandling. Les mer: Somatiske sykehus.

Professor i økonomi Kjetil Storesletten ved universitetet i Oslo skriver i Aftenposten 3.12. at «amerikanerne minsker velferdsstaten fordi de tror de fattige kan jobbe seg ut av fattigdommen hvis de yter. Europa tviholder på velfersstaten fordi folk tror rikdom skyldes flaks. Det viser seg at amerikanere og europeere har ulik oppfatning om hvorfor de fattige er fattige og de rike er rike. Langt flere amerikanere enn europeere tror at fattigdom skyldes latskap og ikke uflaks. I Europa tror man at fattigdom er en felle man ikke uten videre kan klare å komme seg ut av, og at det er tilfeldigheter som bestemmer hvem som går i denne fellen. Ifølge World Values Survey tror 71% av amerikanerne at de fattige kunne bli rike hvis de bare forsøkte hardt nok. Det tilsvarende tallet for europeere er 40%. I stor grad er man enige om at omfordeling av rikdom kan være på sin plass hvis inntektsforskjeller skyldes flaks og uflaks, men at det er «urettferdig» å omfordele hvis forskjellen skyldes at de rike har ytt stor innsats. Både i USA og i Europa ønsker man altså omfordeling fra de heldige til de uheldige, men ikke fra de flittige til de late.

Tema: Amerikansk og europeisk forhold til velferdsstat.

3. desember 2010, Geir Lahnstein

3. desember 2010, Geir Lahnstein

Tema: Kutt i psykiatrien, - det gjelder Blakstad sykehus.

De foreslåtte kuttene i rus og psykiatri ved Blakstad sykehus i Asker har nådd Akershusbenken på Stortinget melder Asker og Bærum budstikke. Og i går ble saken tatt opp i spørretimen. Bakgrunnen er at Vestre Viken foreslår å kutte 10 millioner ved sykehuset. Helseminister Støm-Erichsen svarte representanten Sylvi Graham (H) at hun ville be Helse Sør-Øst om å redegjøre for saken. Et nytt inntekstsystem gjør at Vestre Viken må spare inn 50 til 100 millioner kroner i løpet av tre år. 60% av kuttene skal legges inn i neste års budsjett. Det vil medføre at en stilling i distriktspsykiatrisk senter tas ut, og aet arbeidstrenignsprogram for psykisk syke avvikles. Brukerkrådet for psykisk syke gikk ut i Budstikka mandag og omtalte forslaget som «en tragedie». Les mer: Psykiatri og rus.

2. desember 2010, Geir Lahnstein

Tema: Nyhetsoppslag i TV NRK 1.

1. Tradisjonelt har kvinner måttet foreta MR og fostervannsdiagnostikk for å avdekke om fosteret er gutt eller jente eller har en eller annen skade. Nå er det mulig ved hjelp av en enkel blodprøve som grunnlag for DNA-test å se allerede ved 8. svangerskapsuke kjønn og skader ved fosteret. Fra faglig hold er man redd for at dette skal forsterke tendensen til «sortering» og abortus provocatus dersom mor/far ikke liker det resultatet de får av testen. 2. I Tromsø kommune er det mangel på sykehjemsplasser. Den private Elisabeth-stiftelsen (fribvillig organisasjon) har tilbudt seg å gi et forsvarlig tilbud, men kommunen ønsker av prinsipielle grunner ikke å nyttiggjøre seg det private tilbudet ut fra resonnementet at institusjonsdrift skal være offentlig. 3. Epokegjørende funn i USA når det gjelder bakteriologi. Man har påvist at bakterier kan leve og formere seg på en base av arsenikk. Konekvensen av dette er at grunnlag for liv på andre planeter må revideres radiskalt.

27. november 2010, Geir Lahnstein

Tema: 8 smittet av superbakterie i Norge.

Ny multiresistent bakterie skremmer Helse-Norge. Den er resistent mot alle fomer for antibiotika. Bakterien har fått navnet NDM-1 som er forkortelsen for New Dehli Metallo-beta-lactamas. Tidligere i år ble problemet beskrevet i det berømte tidsskriftet Lancet. Våre fremste eksperter på infeksjoner roper nå et varsku til reiseglade nordmenn. Resistente superbakterier er prisen vi betaler for reising og helseturisme. Folk flest tenker ikke over hvor farlig det kan vær eå bli operert eller havne på sykehus i utlandet, sier infeksjonsmedisiner Dag Berild. Les mer: Helsefag og sykdomsbilde.

24. november 2010, Geir Lahnstein

Tema: Fastlegene må i førersetet.

Hovedtillitsvalgte for 92 fastleger i Bærum kommune, Geirr Setekleiv, uttaler at dersom kommunene skal overta mye mer av det medisinske ansvaret og omsorgen for pasientn, må det følge midler med. Det må lønne seg for kommunen nå gi en førstelinjetjeneste som tilfredsstiller kravene til kvalitet. Les mer: Samhandlingsreformen.

22. november 2010, Geir Lahnstein

Tema: Ledige plasser, men tusenvis står likevel i pasientkø.

4700 barn og unge med psykiske problemer fikk ikke behandling innen lovet frist i fjor. Private sentre har imidlertid ledig kapasitet. Ventetidsgarantien skal skaffe behandling innen 65 dager for folk under 23 år med psykiske lidelser. Likevel ventet 4700 barn og unge for lenge i fjor. Det er 800 flere enn i 2008. Kun 17 av dem fikk til slutt behandling i et privat senter. For to år siden ble Ventetidsgarantien en del av Pasientrettighetsloven, men fortsatt får ikke barn og unge behandling de har krav på. Les mer: Psykiatri og rus.

4. november 2010, Geir Lahnstein

Tema: 3000 i sykehjemskø, men få klager.

I mediadebatten har vi sett at mange har vært opptatt av plass på sykehjem. Krav om slik plass har ikke vært rettighetsfestet. På andre områder har man slik rettighetsfesting: Du har rett til å velge fastlege og også til å få deg ny fastlege. Tilsvarende er det også fritt sykehusvalg innen samme nivå. Men når det gjelder sykehjem er det fremdeles den enkelte kommune selv som bestemmer om en pasient skal få tildelt plass. Myndighetene har vegret seg for å gi slik rettighetstildeling da man bl.a. frykter at kostnadene til PO vil gå rett i taket. Mange har hevdet at diskusjonen om sykehjem også er altfor ensidig, - altså altfor stort fokus på sykehjem. Det hevdes at det må tenkes og handlles mer nyansert. Med utgangspunkt i dagens Kommunal rapport les mer om problematikken.

1. november 2010, Geir Lahnstein

Tema: Pasienter fra hele verden drar til India.

Aftenposten 1. november 2010 v/Kristin Solberg.

Den australske snekkeren Ron Wilks falt ned fra en stige og knuste kneet. Like etter fikk han høre at en kneoperasjon ville koste han 28.0000 australske dollar (160.000 kroner) fordi han ikke hadde helseforsikring. Imidlertid reiste han til India hvor inngrepet bare kostet en tredjedel. inkl. flyreise og opphold. Mens rike indere for et par tiår siden dro til utlandet for kompliserte operasjoner trekker utlendinger nå til India når de skal under kniven. Kostnadene er langt lavere enn i vesten samtidig som India i dag byr på både leger og sykehus i verdensklasse og ventetidene er betydelig kortere eller helt fraværende. Trenden om valfart til India er ennå i startfasen, men kombinajsonen av globalisering, en aldrende vestlig befolkning og en stadig bedre asiatisk helsetjeneste, gjør at den antas å bli langvarig. Noen kritikere mener imidlertid at helseturisme til et utviklingsland som India kan være et etisk prolbem. Mens rike indere kan dra nytte av privatsykehus, har store deler av befolkningen ikke tilgang til helsetjenester av anstendig kvalitet. De offenlie sykehusene er ofte preget av dårlige hygieneforhold og mangel på utstyr og ekspertise. Sykdommer som kan kureres fortsetter dermed å drepe fattige indere og noen lever hele livet uten å se så mye som snurten av en lege.

1. november 2010, Geir Lahnstein

Tema: Helseskader for 6 milliarder kroner av NPE siden 1988.

Det kan trygt slås fast at helsetjenesten er «risikofylt virksomhet». Det betyr helt konkret at feil i pasientbehandlingen vil kunne skje. Vi skiller gjerne mellom systemfeil og personfel. Et viktig moment er om vi står overfor hendelige uhell eller om helsetjenesten og helsetjenerne er å bebreide. Er helsepersonellet å bebreide reises spørsmålet om det er snakk om om uaktsomhet, grov uaktsomhet eller forsett. Det er viktig å minne om at norsk helserett legger til grunn «objektivt ansvar» når det er snakk om pasientskadeerstatning. Tidligere var det såkalt «culpa-ansvar» som lå til grunn og da var det opp til pasienten og pårørende å føre bevis for at lege eller annet helsepersonell hadde overtrådt kravet til faglig forsvarlighet. Det var uhyre vanskelig i praksis og følgelig ble det utbetalt minimalt i pasientskadeerstatning. Blant annet innebar det i en rettssak at sakkyndige måtte «gå mot sine kolleger», - noe profesjonslojalitet var en sterk bremser for. Med objektivt ansvar slipper man å føre et slikt bevis. Da er det tilstrekkelig å påvise at en uønsket hendelse har funnet sted. Konsekvensen av endret rettspraksis ser vi nå i størrelsen på erstatningsutbetalingene. I 2009 beløp det seg til rundt 760 millioner kroner og vi forventer en ytterligere økning i 2010. Totalt siden Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ble opprettet i 1988 er det utbetalt 6 milliarder kroner. Les mer: Kvalitet, service og tilsyn.

1. november 2010, Geir Lahnstein

Tema: Sykehuskamp mellom Molde og Kristiansund sliter på helsen.

Det er en opprivende sykehuskamp mellom Molde og Kristiansund. Stridens kjerne er hvor mange sykehus regionen skal ha i fremtiden og hvor disse skal plasseres. Men striden har allerede fått en taper: Arbeidsmiljøet ved de to sykehusene. Leger i Kristiansund står mot leger i Molde. Sykepleiere i Kristiansund er mistroiske overfor kolleger i Molde, og omvendt. Konflikten er kommet ut av kontroll. Usikkerheten om fremtiden er en stor belastning for mange ansatte. Hverdagen preges av motløshet, og resignasjon, sier lege Bernd Müller, som er Legeforeningens representant i helseforetakssytret. Les mer: Somatiske sykehus.

30. oktober 2010, Geir Lahnstein

Tema: Du kan være hjertesyk uten å vite det.

Opptil ett av frem hjerteinfarketer har unormale eller ingen symptomer. Mange tusen nordmenn vet ikke at de har hatt infarkt eller har noen annen hjertesykdom. Denn sykdommen er fremdeles den hygppigste dødsårsaken i Norge, men mange vet ikke at de har det. Diabetikere, kvinner og eldre er mest utsatt for såkalte stumme hjerteinfarker, der man kan være symptomfri eller tro at man bare er litt småsyk. Les mer: Helsefag og sykdomsbilde.

29. oktober 2010, Geir Lahnstein

Tema: Uklokt at Erik Omland blir ny prosjektdirektør i Helse Sør-Øst, mener Budstikka.

Omland var direktør ved Asker og Bærum sykehus og må ta stor del av ansvaret for skandalen når det gjelder triksing med ventelister ved sykehuset. Det medførte at han måtte si fra seg stillingen som sykehusdirektør. Når har det imidlertid gått en viss tid og plutselig dukker hans navn opp igjen i forbindelse med en fremtredende stilling i Helse Sør-Øst. For mange virker dette støtende. Asker og Bærum budstikke er ganske krass i sin vurdering. Les mer: Somatiske sykehus.

19. oktober 2010, Geir Lahnstein

Tema: Lover lokalsykehuskamp.

I den sittende rødgrønne regjeringen opplever mange at Sp og Sv blir for sterkt dominert av Ap. Det innebærer blant annet at disse to småpartiene har et akutt behov for positiv mediaprofilering på sine kjernesaker. Det er i en slik sammenheng vi må se oppslaget fra Sp-leder Liv Signe Navarsete når hun lover omkamp om lokalsykehusene. Regjeringens utkast til ny helseplan gjør det naturlig å se på alle nedleggingsskaer på nytt sier hun. Les mer: Somatiske sykehus.

Tema: Krigen om lokalsykehusene.

I alle år har det vært en heftig helsepolitisk mediadiskusjon om lokalsykehusenes eksistensberettigelse. Med jevne mellomrom blusser denne saken opp igjen knyttet til spørsmålet om fremtiden til et konkret lokalsykehus. Det siste året er det først og fremst vært fokus på Aker sykehus og overføring av pasienter i Groruddalen til Ahus i Lørenskog. Groruddalen avis har i hvert nummer et eller flere flammende innlegg for bevaring av Aker sykehus. I den senere tid har vi også sett at folk i Arendal opplever seg truet. De ønsker ikke nedbygging av Arendal sykehus til fordel for sykehuset i Kristiansand. Drude Beer i avisen Nationen har en tankevekkende artikkel om forholdet mellom lokalsykehus og sentralisering i store sykehus. Les mer: Somatiske sykehus.

13. oktober 2010, Geir Lahnstein

Tema: Vil få tilrettelagt alderdom.

Saken gjelder våre nye nordmenn med fremmed etnisitet. Eldrebyråd i Oslo, Sylvi Listhaug, sier at eldre fra innvandrer familiger som havner på sykehjem vil få maten de ønsker seg og annen tilrettelegging. Vi ser foreløpig få eldre med minoritetsbakgrunn på sykehjem i dag. Vi ser også at mange innvandrere er flinkere til å ta vare på sine eldre enn etniske nordmenn. Les mer: Utfordringer i eldreomsorgen.

12. oktober 2010, Geir Lahnstein

Tema: Kjøper seg ut av helsekøen.

Selv offentlig eide selskaper gir opp helsekøen og forsikrer sine ansatte for å få raskest mulig behandling hvis de blir syke. Kollektivselskapet KTP gjorde det - og angrer ikke. Les mer: Samfunnsperspektiv og helsepolitikk.

12. oktober 2010, Geir Lahnstein

Tema: Truer kommuner med tvang.

Saken gjelder tvungen kommunesammenslåing. I mange år har temaet vært et tabu-område for Arbeiderpartiet. Trykket er etter hvert blitt stort og nå har en av nestlederne i partiet, Helga Pedersen, gjort seg til talsmann for at tiden er inne for tvungen sammenslåing. Vellykket gjennomføring av Samhandlinsreformen aktualiserer også spørsmålet. Les mer: Samfunnsperspektiv og helsepolitikk.

9. oktober 2010, Geir Lahnstein

Tema: Eldreopprør.

Onsdag 6. oktober var det en stor paneldebatt på TV som ble annonsert med følgende «Nytt eldreopprør». Fokuset var knyttet til en endring i pensjonsbetingelsene hvor Regjeringen i statsbudsjettet fremmet forslag om at 2/3 av de pensjonistene som fikk lavest pensjon skulle få disse bedret, mens 1/3 som lå i det øvre skiktet måtte regne med å betale noe mer skatt. En del av de økte pensjonene var tenkt å bli inndekket ved høyere avgift på alkohol og snusdåser. Frp har eldreomsorg som en høyprofilert sak og i Oslo lanseres Carl I. Hagen som partiets ordførerkandidat hvor han tungt vil aktualisere eldreproblematikken. TV-programmet har også medført at Siv Jensen har skrevet et innlegg om «Eldreopprøret» hvor hun blant annet refererer til det berømte eldreopprøret i 1990 i regi av eldregeneral Per Hovda. Les mer: Utfordringer i eldreomsorgen.

7. oktober 2010, Geir Lahnstein

Tema: Sykehjem er tabu.

Det er en kjent sak at vi i Norge etter hvert får en stor gruppe eldre med fremmed etnisitet. Dette er en stor utfordring for eldretjenesten for minoritetens eldregenerasjon er spørsmål om sykehjem et tabu-belagt tema. Selv etter 40 år i Norge ønsker ikke eldre med minoritetsbakgrunn å snakke om sykehjem. Barna deres føler seg forpliktet til å ta vare på dem i alderdommen. Les mer: Utfordringer i eldreomsorgen.

10. oktober 2010, Geir Lahnstein

Tema: Nye mål for eldreomsorgen.

I en nyhetsmelding fra Helse- og omsorgsdepartementet 30. september understrekes det at 1.oktober er det Verdens eldredag. Regjeringen setter seg nye mål for en god og verdig omsorg for de eldste.De aller fleste eldre opplever å få god eldreomsorg der de bor. Likevel er det eldre som ikke får hjelpen de har behov for. Derfor vil regjeringen nå gjøre enda mer for å styrke eldreomsorgen. Les mer: Utfordringer i eldreomsorgen.

30. september 2010, Geir Lahnstein

Tema: Utfordrer KS til kamp om samhandlignsreformen.

Kommunal rapport melder 30.september at i neste uke vil Helse- og omsorgsdepartementet legge fram tre høringsdokumenter som skal konkretisere samhandlingsreformen: 1) Ny lov om helse- og omsorgstjenestene i kommunene, 2) Ny folkehelselov og 3) Nasjonal helse- og omsorgsplan. Disse skal ut på en felles høringsrunde før regjeringen fremmer forslag til Stortinget før påske 2011. Samhandlingsreformen skal innnføres fra 2012. Et statssekretærutvalg skal før jul utarbeide modell for økonomiske virkemidler. Kommunaldepartementets forslag til ny lov om samkommuner er på høring fram til 1. oktober, og forslag om lovendring er varslet i løpet av høsten. Den skal gjøre det lettere for kommunene å samarbeide om nye helse- og omsorgsoppgaver. Les mer: Samhandlingsreformen.

30. september 2010, Geir Lahnstein

Tema: Tier om forskjellsbehandling av funksjonshemmede.

Opposisjonen på Stortinget mener at Regjeringen drar ut tiden i saken om funksjonshemmedes rett til selv å bestemme hvem som hjelper dem i dagliglivet. Retten må lovfestes, mener både Høyre og FrP. Les mer: Samfunnsperspektiv og helsepolitikk.

30. september 2010, Geir Lahnstein

Tema: NAV utbetaler ulovlige innvandrere.

I årets åtte første måneder ble 4042 personer uttransportert fra Norge på grunn av ulovlig opphold i kongeriket av disse er 3066 tvangsreturnert. Politiets utlendingsenhet (PU) fikk mistanke om at Nav betaler penger til illegale innvandrere fordi det oppstår stadige diskusjoner om penger når polititet skal sende dem ut av landet. Les mer: Samfunnsperspektiv og helsepolitikk.

30. september 2010, Geir Lahnstein

Tema: Snille leger gir økt sykefravær.

Sykefraværet går opp med 60% for pasienter som skifter ut en streng lege med en snill lege, melder Aftenposten. Sykemeldingene til 1,8 millioner nordmenn viser at unge og kvinnelige leger er strengere enn eldre og mannlige leger når de skriver ut sykemeldinger. Leger i kontorfellesskap er strengere enn leger som jobber alene i henhold til forskning foretatt av Frisch-senteret. Les mer: Helsefag og sykdomsbilde.

30. september 2010, Geir Lahnstein

Tema: Platou-megler Sohlberg har reist 12 mill. kr. til skole i Sudan.

Frivillighet og frivillige organisasjoner har en viktig plass i velferdsnorge. Denne artikkelen i Dagens næringsliv viser en person med et stort hjerte som på frivillig basis har bidratt til å finansiere opp en skole for gatebarn i Sudan i regi av Plan Norge. Denne yrkesskolen i Juba er den eneste i Sør-Sudan som fungerer. Men mens flere amerikanske milliardærer gir bort halve formuen til veldedighet, merker norske ideelle organisasjoner lite til givergleden. Les mer: Frivillige organisasjoner.

28. september 2010, Geir Lahnstein

Tema: Frustrerte fastleger.

Tillitsvalgt for fastlegene i Bærum Geirr Setekleiv uttaler at Samhandingsreformen er som hardangermaster gjennom helsetjenesten. På vegne av legerådet i Bærum krever han at fastlegene trekkes tettere inn i reformarbeidet. Fastlegene utgjør ryggraden i kommunehelsetjenesten. Vårt budskap er at vi vil være med på dette, men vi er redd mye av det som skjer bare er en statlig dirigering ovenfra og ned, sier Setekleiv. Les mer: Samhandlingsreformen.

27. september 2010, Geir Lahnstein

27. september 2010, Geir Lahnstein

Tema: Helsetjenesten nærmere deg.

I et oppslag i dag 27. september i avisen Asker og Bærum Budstikke uttaler nestleder Stortingets helse- og omsorgskomité Are Helseth seg positivt om Samhandlignsreformen. 1, januar 2012 er proklamert som det offisielle startskuddet for Samhandlingsreformen. Reformen inneæbrer flere og mer avanserte helsetjenester nærmere der du bor. Flere fastleger, egne lokalmedisinske sentre med legespesialiseter og sengeplaser og økt fokus på forbyggende ar beid er blant endrignene som er varslet. Målet er å bremse konstandseksplosjonen i sykehusene, bedre samarbeidet mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten og å vær eforberdt på eldrebølgen ved å holde folk friskere lenger, og gjøre dem bedre i stand til å klare seg selv. Les mer: Samhandlingsreformen.

22. september 2010, Geir Lahnstein

Tema: Sykehuset ba alvorlig pasient ta nattoget.

Kvalitet og service er viktig i pasientomsorgen. Vi har nylig fått et tankevekkende tilfelle hvor pasienten var nødt til å klare seg selv. Avisen Gudbrandsdølen Dagningen melder 22.9.2010 at Åse Berit Steinstad av personalet på sykehuset i Lillehammer ble bedt om selv å ta nattoget til Oslo kl. 04 om natten uten reisefølge for å få nødvendig behandling på Rikshospitalet. Hun fikk fire fingre i sagbladet da hun kappet ved, - en skade som sykehuset på Lillehammer ikke kunne behandle. Les mer: Kvalitet, service, tilsyn og brukerstyring.

19. september 2010, Geir Lahnstein

Tema: Kraftig nedgang i sykefraværet.

Statistikk for Statistisk Sentralbyrå for 2. kvartal 2010 viser at det i forhold til samme tidsrom i 2009 så har vi fått en gledelig nedgang i legemeldt sykefravær på hele 12,3 prosent. NAV påpeker at noe av nedgangen kan skyldes arbeidsmarkedet generelt. Med strammere arbeidsmarked vil sykefraværet vanligvis gå ned. Likeledes er det trolig at den store oppmerksomhet sykefravær har fått i media har gitt positiv virkning. Den viktigste effekten er nok likevel de konkrete tiltak som er gjennomført på de enkelte arbeidsplasser. Les mer: Helsefag og sykdomsbilde.

19. september 2010, Geir Lahnstein

Tema: Kvalitet i helsetjenesten.

Teknologirådet refererer til en artikkel i VG 15. august i år skrevet av direktør Tore Tennøe og prosjektleder Åse Kari Haugeto. I artikkelen understrekes det at både sykehus og pasienter trenger å vite mer om sykehuskvaliteten. Likeledes må også Regjeringen få bedre kvalitetstall på bordet. Fritt sykehusvalg blir ikke reelt før pasienten har tilstrekkelig informasjon til å gjøre begrunnede valg. Selv om vi i Norge i prinsippet har fritt sykehusvalg, så har vi ikke gode nok systemer som kan følge opp dette. Likeledes ser vi at det er mangelfull læring av egne feil for å styrke og utvikle helsetjenesten. Et viktig moment er også hva som skal inngå som kvalitetsindikatorer og hvordan kvalitet skal måles. Les mer: Kvalitet, service, tilsyn og brukerstyring.

18. september 2010, Geir Lahnstein.

Tema: Ny direktør i NAV.

Fredag 18. september ble Joakim Lystad i statsråd utnevnt som ny NAV-direktør. Tidligere i sommer gikk Tor Saglie av som direktør for NAV. Dette har vært og i aller høyeste grad er en urias-stilling. Mange har ventet spent på hvem som (vil seg selv så vondt) skulle bli den nye direktøren. Saglies etterfølger heter altså Joakim Lystad (57) og er utdannet sivilagronom. Han går fra stillingen som direktør i Mattilsynet hvor han blant annet har ledet en stor omorganisering. Han sier at en viktig jobb blir å videreutvikle kvalitet, produktivitet og organisasjon. Han blir leder av 14.000 statsansatte og 4.000 kommuneansatte som er medarbeidere i NAV. Arbeids- og administrasjonsminister Hanne Bjurstrøm innrømmer at Lystad kan få store prøvelser i sin nye jobb, men mener at han har alle forutsetninger for å få det til. Tilbakemeldingene fra Mattilsynet viser at man har fått en leder som er løsningsorientert, tydelig og klar samtidig som han kan inspirere sine medarbeidere. Han vil tiltre 3. oktober og er ansatt på åremål for 6 år med mulighet for fornyelse i én periode. Kilde: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/pressesenter/pressemeldinger/2010/ny.html?id=614439

18. september 2010, Geir Lahnstein.

Tema: Språkproblemer i eldreomsorgen.

Lektor Else marie Høie har gjort en undersøkelse når det gjelder språk og pleiere med annen etnisitet enn norsk. Høies studie, mastergradsavhandling, er knyttet til et sykehjem på Østlandet og er den første i sitt slag her i landet. Fire av 10 som jobber på sykehjem i Oslo har ikke-vestlig kulturbakgrunn. Deres verdag preges av at de ikek får lært seg fagspræket de trenger for yte dne omsorg og hjelp de ønsker overfor syke og eldre. Les mer: Utfordringer i eldreomsorgen.

17. september 2010, Geir Lahnstein.

Tema: Skjuler sykehusfeil.

Vårt Land 17.9.2010. Overlege og forsker Ellen Tveter Deilkås disputerer fredag 24. september med doktoravhandling. Temaet er «Pasientsikkerhetskultur og helseledelse». Hovedbudskapet i avhandlingen er at siling av informasjon skjer i flere ledd oppover i sykhusorganisasjonen slik at toppledelsen sitter igjen med et betydelig bedre bilde av forholdene enn det det i realiteten er. Silingen innebærer at man «pynter på virkeligheten». Les mer: Kvalitet & brukerstyring.

10. september 2010, Geir Lahnstein.

Tema: Ventetider på sykehus.

Aftenposten 1.9.2010. Rapport fra Helsedirektoratet viser at ventetiden for pasienter på somatiske sykehus gikk opp i 2009. En vesentlig ulempe er at folk alaltid vil være usikker på når en person kan få behandling. Ventetiden har økt mest for Helse Sør-Øst med opp til 10 dager for enkelte grupper. Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen understreker at pasienter med et kjent behov for øyeblikkelig hjelp får langt raskere hjelp. Det er Regjeringens erklærte politikk å få ned køer og ventelister. Les mer: Kvalitet og brukerstyring.

Tema:

Monsterreform ( Dagens Næringsliv 3. september 2010 )

Geir Lahnstein.

Dagens næringsliv 3.9.2010. Eldreoverlege i Tromsø kommune Terese Folgerø kommer med krass kritikk av Samhandlingsreformen. Hun sier at eldre fullt ut må få anledning til å benytte seg av sykehustjenester da disse er best når det gjelder både diagnostikk og behandling. Utbygging av kommunale kompetansesentre og forsterkede sykehjem vil gi et dårligere tilbud for eldre. Les mer: Samhandlingsreformen.

Tema:

Egoismen truer velferdsstaten ( Dagsavisen 3. september 2010 )

Geir Lahnstein.

Tittel på en artikkel i Dagsavisen. Her blir det uttalt frykt fra politikere, som Jonas Gahr Støre (AP) og Vegard Solhjell (SV), at den mer velstående del av den norske middelklasse etter hvert vil velge private velferdsløsninger. Dette vil ytterligere bidra til å skape en todelt helsetjeneste. For å opprettholde solidaritet i samfunnet hevder sosiologiprofesser Sigurd Skirbekk at «vi må være villige til å betale mer enn det vi får igjen». Ikke minst er den norske middelklassen utfordret på dette resonnementet. Overklassen har «alltid» kjøpt seg tjenestene. «Underklassen» har alltid vært avhengig av de offentlige tjenestetilbudene. Derimot vil en stadig større del av den norske «middelklassen» vurdere å kjøpe helsetjenester av egen lomme av private aktører. Les mer: Samfunnsperspektiv.

Tema:

Semantisk Interoperabilitet: "Åpne" Offentlige Data ( Off høring NYC 21. juni 2010 )

Hans Aanesen.

New York City Council Open Data Hearing : Panel 5

Klikk på bildet å se høringen på YouTube:

NYC Council Committee on Technology Public Hearing on Open Government Data Bill Int. 029-2010 - June 21 2010. 250 Broadway NYC.

Panel 5

Richard Stanton, Bintro

David Webber, OASIS

Deanna Bitetti,Common Cause NY

Source: NYC Council Committee on Technology:Panel 5

Tema:

Vi Blir Eldre ( TenkeTank 11. mai 2010 )

Hans Aanesen

Odd Grann fra ViBlie inviterer til TenkeTanken's stormøte på Bogstad.

Tirsdag 11. mai kl. 12.00 – 14.00 på Bogstad gård.

Professor, Dr. med Astrid Nøklebye Heiberg kåserer om :

"Kan nye hjelpemidler (elektroniske) gjøre det enklere og tryggere å bli eldre hjemme?

Etter kåseriet blir det spørsmål og svar, anført av EivinnBerg og Per Trygve Berg

Siste post på programmet er Harry Martin Svabø, lege og mangeårig generalsekretær i Lægeforeningen, nå leder av Seniorsaken. Han vil fortelle litt om hva Seniorsaken kan gjøre

”Når 2 blir 1 ½” , det vil si når en i et par kommer på sykehjem. Det har økonomiske og sosiale konsekvenser som vi alle bør være klar over.

Odd Grann's referat fra møtet kan leses her

Tema:

Nytt tjeneste- og brukerstyrt nettverk for helserelaterte løsninger etablert i Drammensregionen: ( Kick Off 23. april 2010 )

Hans Aanesen.

"Arena Helseinnovasjon"

Nettverket er etablert i samarbeid med Drammen Kommune, Buskerud Fylkeskommune, Papirbredden Innovasjon, Høyskolen i Buskerud, Handelshøyskolen BI, Innovasjon Norge og Sykehuset Buskerud HF samt en rekke private tjeneste- og teknologi-leverandører:

 • BTEK-Buskerud Teknologi

 • CareTech

 • ELKO

 • Fagerhult AS

 • Vitheia Norge AS

 • Lyskultur

 • Mektron

 • Multiconsult

 • Norchip

 • Open C

 • Posicom

 • Synergi Helse

 • med fler

Første prosjekt ut er "Intelligente helse- og omsorgsboliger", men flere helserelaterte prosjekter er under oppseiling.

Tema:

Tanker om vår teknologiske framtid ( Workshop 14. april 2010 )

Hans Aanesen.

Et meget vellykket Heldags-seminar om Velferdsteknologi i KinoCity, Drammen.

Regi: Drammen Kommune

Målgruppe: Ansatte i helseavdelingen, sosialavdelingen og pleie- og omsorgstjenesten. Det var hele 160 deltakere

Et Framtidssenarium ble presentert av Geir Lahnstein og Hans Aanesen.

Under møtet fikk Rigmor Aasrud se ulike produkter laget med Qt, og hun ble forklart hvordan utviklere kan lage programmer til en mengde ulike plattformer med én og samme programkodebase. Den norskutviklede teknologien ligger til grunn for en mengde kjente produkter, blant annet Skype og Google Earth.

Statsråden ble også orientert om bruk av Qt til ulike løsninger for innovasjon og fornying i offentlig sektor i Norge, blant annet innen eldreomsorg. Denne kryssplatformløsning for omgivelsesteknologi/Smarthus er utviklet av IT & Integration AS og EPR-forum.

Presentasjonen kan kjøres her:

Tema:

Møte på NOKIA i Nydalen med den norske Fornyingsminister Rigmor Aasrud. Regjeringen.no 9. april 2010

Fornyingsminister Rigmor Aasrud besøkte tidligere denne uken programvareselskapet Qt Development Frameworks (tidligere Trolltech) i Oslo. Hensikten med besøket var å få innspill til hvordan IKT-teknologi kan bidra til fornying av offentlig sektor og se hvordan norskutviklet teknologi har blitt en viktig plattform for utvikling av internettapplikasjoner verden over. Selskapet er siden 2008 heleid av mobilgiganten Nokia.

Fornyingsminister Aasrud vil i tiden fremover gjennomføre flere møter med bransjen for å lytte til næringens erfaringer, synspunkter og innspill.

Fornyingsminister Rigmor Aasrud sammen med Knut Yrvin. Foto: Kvandal, FAD.

See: http://www.regjeringen.no/mobil/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/fad/Nyheter-og-pressemeldinger/Nyheter/2010/besok-hos-nokia-qt.html?id=599988

Tema:

Nedleggelse av Aker sykehus. Klassekampen 19. februar 2010 v/ Bjørgulf Braanen.

Denne måneden åpnet Aker sykehus i Oslo en ny og moderne infeksjonspost med åtte isolatplasser. Tidligere har sykehuset fått ny avdeling for mage- og tarmsykdommer og ny avdeling for livsstilssykdommer. Prislapp: 122 millioner kroner. Likevel vedtok styret i Oslo universitetssykehus, med en enslig motstemme fra Fagforbundets ansatterepresentant, å legge ned Aker, som i dag er lokalsykehus for rundt 180.000 innbyggere i oslobydelene Bjerke og Alna, samt Follo-kommunene Ski, Oppegård, Ås, Nesodden, Vestby og Frogn. Sykehuset har 3400 ansatte. Det er snakk om å slakte et velfungerende sykehus med mange spesialiteter til fordel for sentralisering til sentralsykehuset i Akershus, Ahus, og Ullevål sykehus. Aker var tidligere lokalsykehus for bydelene Stovner og Grorud på Oslos østkant, men befolkningen der ble for noen år siden overført til Ahus. Dette er siden blitt brukt som argument for å legge ned Aker sykehus. Slik vi ser det, ville en mye bedre og mer moderne løsning være å omgjøre dette vedtaket, slik at Aker sykehus kunne videreutvikles som et effektivt og lokalnært sykehus for Oslos østlige bydeler. Befolkningen ønsker nærhet og tilstedeværelse når det gjelder alle typer offentlige tjenester, både politi, helse og omsorg. Helse Sør-Øst har i denne saken valgt å overkjøre både befolkningen og lokalpolitikerne. Det er samlet inn 38.000 underskrifter for å beholde sykehuset, og et enstemmig bystyre har ønsket å utsette beslutningen, med krav om en uavhengig evaluering av erfaringene befolkningen i bydelene Grorud og Stovner har gjort etter at de ble overført fra Aker til Ahus. I stedet har helsebyråkratene latt seg besjele av forestillingen om den profesjonelle og handlekraftige ledelse, som ikke lar seg påvirke verken av politikere eller borgere. Denne ideologien, som er utbredt blant næringslivstopper, bunner i en grunnleggende mistillit til demokrati og politisk styring. Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen må nå gripe inn, slik politikere fra hele det politiske spekteret i Oslo, fra Rødts Bjørnar Moxnes til Kristelig Folkepartis Hans Olav Syversen, har krevd.

Tema:

Robotteknologi ( 25. januar 2010 )

Geir Lahnstein.

Det har i de siste dager vært nyhetsoppslag fra Japan hvor det har vært demonstrert avansert bruk av roboter til bruk i eldreomsorgen og for fysisk funksjonshemmede generelt. Bakgrunnen for dette er, som i Norge, at antall eldre øker mens innbyggertallet generelt faktisk går ned. Det betyr at også i Japan blir det stadig færre varme hender for å ta hånd om den eldre generasjonen. Dette ønsker japanerne å gardere seg mot ved å anvende moderne velferdsteknologi. Et interessant eksempel på dette er en robotkjeledress som den eldre kan ta på seg. Effekten av dette er at brukeren får dramatisk bedre fysisk bevegelighet i armer og ben. Til i dag er det laget 60 slike kjeledresser. Disse leies ut til en pris av 1200 dollar per måned. Hva tenker du om dette??

Katsumi Kasahara / AP

Kommentarer kan gis på blogg

Tema:

Lansering "MULIGHETENES ELDREOMSORG" ( Kick Off 13. november 2009 )

Nettstedet er åpnet offisielt.

Dette innebærer at vi innestår for innholdet i nettstedet. Vi vil fortsatt forbedre innholdet - og inviterer interessenter til å medvirke til at "Mulighetenes eldreomsorg" blir forbedret og realisert.

Plan for å presentere "Mulighetenes Eldreomsorg" overfor myndighetene og interessenter vil bli utarbeidet. Vi søker alliansepartnere.

Mvh

Redaksjonen

omsorgsteknologi