Infrastruktur for i helse og omsorgssektoren

Budskap

Infrastrukturen må være basert på internasjonale standarder fordi Norge er en del av verden og trenger å kunne kommunisere globalt. Infrastrukturen må omfatte felles kjøreregler. God og enkel infrastruktur som kan tilfredsstille ulike behov er en nødvendig forutsetning for å få til samhandling i helse og omsorgsektoren.

Infrastrukturen må møte behovene på en enkel måte. Infrastrukturen må ikke ha et teknisk utgangspunkt, men være organisert slik at datastøtten gir best mulig støtte til mennesker i omsorgsarbeidet. Dette er en klar forutsetning for det som er helsetjenestens hovedformål; rett behandling, på rett sted til rett tid. I dataverdenen kalles dette for Serviceorientert arkitektur, forkortet til SOA.

Utdyning

Knapt noe forvaltningsområde er så komplekst og arbeidsintensivt som helse- og omsorgstjenestene. Fordi helsetjenesten er så kompleks må infrastrukturen være enkel og bestå av noen enkle og utprøvde grunnmodeller. Det har vært – og er – et mål for oss at prinsippene er enklest mulig og at grunnmodellene som infrastrukturen er bygd opp av gjentas og gjentas og gjentas.

Brukeropplevd kvalitet står sentralt. En slik tilnærming er også i overensstemmelse med klare føringer i den sittende regjeringens tiltredelseserklæring (Soria Moria erklæringen). Vårt forslag til infrastruktur møter behovene på en enkel måte. Forslaget til infrastruktur har ikke et teknisk utgangspunkt, men peker på hvordan datastøtten blir en reell hjelper til mennesker i arbeid og samarbeid. Datastøtten skal være organisert for å gi best mulig støtte til mennesker i omsorgsarbeid. Dette er en klar forutsetning for hva som er helsetjenestens hovedformål; beste tjenester for sluttbruker/pasienter. I dataverdenen kalles dette for Serviceorientert arkitektur, forkortet til SOA. Vi (EPR-Forum og OASIS BCM/EPR) har i lengre tid brukt hjemmebasert helse og omsorg som prioritert område. Området er valgt fordi gevinstmulighetene er formidable og behovet er stort. Anvendelsen er relativt oversiktelig, den kan begynne med det enkle og utvides etter hvert som man vinner erfaring.